Saziv 34. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
34. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedjeljak 15.10.2018. godine sa početkom u 11.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 32. i 33. redovne i 17. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje Tuzlanskog kantona 2016. – 2019., za period juli 2017. – juli 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


3. Razmatranje Informacije u vezi sa isplatama i usklađivanju iznosa naknada civilnih žrtava rata;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10. – 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Centar za obrazovanja i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ "Čelić", Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za povećanje naknade vanjskim saradnicima;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava na ime subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih na osnovu Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Podrška mladima (31 odluka);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava na ime nabavke računarske i druge opreme na osnovu Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška mladima (12 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju koeficijenata za proizvodnju sadnica jagodičastog i bobičastog voća i presadnica povrća i ljekovitog bilja;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Radne grupe za izradu nacrta Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade


12. Razmatranje zahtjeva Kantonalnog pravobranilaštva za izjašnjenje o donošenju odluke o sedmoj prodaji imovine stečajnog dužnika "Konjuh" d.d. u stečaju Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA

Jakub Suljkanović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna