Saziv 44. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
44. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 28.12.2018. godine sa početkom u 11.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. a) Razmatranje Plana poslovanja JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za 2019. godinu;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine troškova polaganja stručnog ispita;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar TK

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja radnika sudova Tuzlanskog kantona i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu (2 Odluke);
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ "Čelić" Čelić;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ "Teočak" Teočak;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje troškova "Izrade studije i projektne dokumentacije, regulacije i uređenja korita na vodotocima II kategorije na području općine Kladanj";
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za decembar 2018. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za decembar 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Sporazuma o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Sporazuma o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe; (stepen tajnosti: INTERNO)
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna