Saziv 47. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
47. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 12.02.2019. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 46. redovne i 25. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01. – 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

 

3. Razmatranje Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju za 2019. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

 

4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2018. godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

5. a) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2018. godinu;

b) Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne komisije za procjenu šteta u 2018. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

7. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.2018. – 31.12. 2018. godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije

 

8. Razmatranje Informacije o tehničkim mogućnostima i potrebnim sredstvima za nabavku i instalaciju opreme za video nadzor zgrade u kojoj je sjedište Vlade;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

9. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje izvještaja o radu za 2018. godinu i to:

- Ministarstva finansija;
- Ministarstva za kulturu, sport i mlade;
- Ministarstva za boračka pitanja;
- Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Ministarstvo za
boračka pitanja, Ministarstvo zdravstva


11. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima, nađenom stanju, pojavama i problemima te poduzetim mjerama u oblasti zaštite ljudi i imovine u 2018. godini na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine za JU Druga osnovna škola Živinice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine za Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine za JU osnovna škola "Duboki Potok" Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured premijera

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izvršenju ugovorenog Programa zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

17. Kadrovska pitanja.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna