Saziv 2. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
2. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u srijedu 14.08.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima - poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992. -1995. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za uzimanje u zakup poslovnih prostorija u zgradi "Tehnograd-Company" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

4. Razmatranje Informacije o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" za Ministarstvo za boračka pitanja;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Teočak" Teočak;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" Udruženju "Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih Prava i Demokratije";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" društvu sa ograničenom odgovornošću "BOMS - expo" Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe u predmetu Gavrić protiv Bosne i Hercegovine (stepen tajnosti: INTERNO);
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna