Saziv 3. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
3. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 20.08.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

1. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Statuta JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje
Tuzlanskog kantona Tuzla


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji "Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji Bosne i Hercegovine";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju iznosa subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u F BiH;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Podrška mladima";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za Javnu ustanovu Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna