Saziv 4. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
4. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 27.08.2019. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. i 2. redovne i 3. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije u vezi sa izgradnjom "Roditeljske kuće" u krugu Klinike za dječije bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla sa tekstom Predugovora o osnivanju prava građenja;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

3. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2019. godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

4. Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. - 30.06.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, između budžetskih korisnika;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona, ispred Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjenama Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-26242/19 od 22.08.2019. godine.
Obrađivač: Ured Vlade


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna