Saziv 7. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
7. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 17.09.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 5. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama Banovići i Čelić, za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama iz 2019. godine, iz sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje Kantonalnog štaba civilne zaštite;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće izazvane poplavama iz 2019. godine, na području općina Banovići i Čelić;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. a) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
b) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu grada Tuzla i općina na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2019/2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine sa budžetske pozicije "Nauka" – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Kladanj" Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne i dječije zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

9. a) Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
b) Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima - poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992 – 1995. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

11. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 - 2025. godina;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

12. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju potrebnog ovlaštenja i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekta "Roditeljska kuća" u krugu Klinike za dječije bolesti Javne ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

 

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec august 2019. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine nanade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec august 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o dopuni Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-05-25024/19 od 08.08.2019. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna