Saziv 9. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
9. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 01.10.2019. godine sa početkom u 10.30 sati u sali za sjednice

 

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. Razmatranje Informacije o stanju robnih rezervi i prijedloga mjera i aktivnosti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu "Ljubače" na području Grada Tuzla;
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

 

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko - pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko - pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola "Sjenjak" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija "Ismet Mujezinović" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

12. Razmatranje Izvještaja o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće radnika u srednjoj školi;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

15. Razmatranje Informacije o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

16. Razmatranje Informacije o stanju koncesije za JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla i JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

18. Razmatranje Informacije o partnerskoj organizaciji koja je iskazala zainteresiranost da preuzme aktivnosti, obaveze i zadatke iz generalnog sporazuma za nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

19. Razmatranje Informacije o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su bila u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona i u onima u kojim se vodi stečajni postupak, a ispunjavaju uslove Javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu osnovnog sredstva Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vlasništvo Općinskog suda u Kalesiji;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


23. Razmatranje Plana jesenje sjetve u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;

Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

25. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja.
Obrađivač: Ured Vlade

 

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna