Saziv 10. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
10. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 08.10.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o priznavanju kala, kvara, rastura i loma robe;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

4. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa pregledom implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona između budžetskih korisnika u okviru razdjela 24 – Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o upisu, oslobađanju troškova školarine i troškova participacije, kao i odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja studenata iz Palestine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Prokosovići" Lukavac;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Mehmed – beg Kapetanović Ljubušak" Gradačac (2 Odluke);

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za JU OŠ "Poljice" Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o isknjižavanju na potrošačkoj jedinici "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Gradu Tuzla po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – "Podrška povratku prognanih osoba";
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Sapna po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – "Podrška povratku prognanih osoba";
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Opštini Bratunac po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – "Podrška povratku prognanih osoba";
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Opštini Lopare po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – "Podrška povratku prognanih osoba";
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Opštini Modriča po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – "Podrška povratku prognanih osoba";
f) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Opštini Osmaci po Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu – "Podrška povratku prognanih osoba";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke za razrješenje predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Premijer Kantona i Ured premijera

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama osnovnog obrazovanja u školskoj 2019/20 godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Drugostepene komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2019/20 godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna