Saziv 14. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
14. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 05.11.2019. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D


1. Razmatranje Izvještaja o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019 godini;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona


2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2018/2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada za JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada za JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Radne grupe za izradu nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos, i to;
a) Ministarstvu pravosuđa i uprave;
b) Općinskom sudu u Lukavcu;
c) Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona;
d) Kantonalnom sudu u Tuzli;
e) Općinskom sudu u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika u okviru razdjela 24 - Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za mjesec oktobar 2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za mjesec oktobar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog namještenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika na određeno vrijeme u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog zaposlenika.
Obrađivač: Ured premijeraPREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna