Saziv 17. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
17. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 26.11.2019. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice


Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 15. redovne i 9. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi


3. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova


4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar - septembar 2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći općini Kalesija za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće izazvane poplavama iz 2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće izazvane poplavama iz 2019. godine, na području općine Kalesija;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjeni Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava kod budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Glavne centralne popisne komisije;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu između budžetskih korisnika;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet TK za 2019. godinu za JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2019. godinu za JU OŠ "Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet TK za 2019. godinu za JU Mješovita srednja škola " Hasan Kikić" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010023 - Predškolski odgoj i obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem dva državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
Obrađivač: Ministarstvo finansija


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu sredstava korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu;
Obrađivač: Ured premijera


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta državnog službenika i namještenika na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem dva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Živinicama;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem dva državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Banovićima.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna