Saziv 31. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
31. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 11.02.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. i 29. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite


3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2020. – 2024. godina;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi


4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o uskladištenju i čuvanju pšenice;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o uskladištenju i čuvanju ulja;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Aneks ugovora o uskladištenju i čuvanju šećera;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi


5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


8. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


9. Razmatranje Informacije sa prijedlogom aktivnosti za poboljšanje stanja kvaliteta zraka;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Odluke broj: 02/1-05-011244/15 od 06.05.2015. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Arhiv TK;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej istočne Bosne u Tuzli;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa radi nominiranja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju;
Obrađivač: Ured Vlade


14. a) Razmatranje Informacije o mjerama koje je Vlada Tuzlanskog kantona poduzela u skladu sa pilot odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;

b) Razmatranje Informacije o isplatama sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona po osnovu apelacija za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo finansija


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade TK za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u TK;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika u radni odnos;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli za prijem namještenika u radni odnos.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 


PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna