Saziv 57. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
57. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u ponedeljak 24.08.2020. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj za 2019. godinu sa Revizijom finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog
kantona" d.d. Kladanj

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Šume Tuzlanskog
kantona" d.d. Kladanj

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava u svrhu poticanja razvoja biljne proizvodnje u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juli 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

5. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini i pravcima razvoja obrta;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje Mišljenja u vezi sa zahtjevom za autentično tumačenje člana 44b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem radnika u radni odnos u JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

PREMIJER KANTONA

Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna