Saziv 58. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
58. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 01.09.2020. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 52. 53. 54. 55. i 56. redovne i 29. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Obračuna sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

4. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnosti obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći Gradu Tuzla i Gradu Živinice za hitne intervencije usljed djelovanja prirodne nesreće izazvane olujnim nevremenom,poplavama i klizištima u 2020. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6. Razmatranje Izvještaja o realizaciji žetve strnih žita u 2020. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Uputstva o čuvanju i upotrebi pečata Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više zajedničke djece;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece – osoba sa autizmom „URDOSA" za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla faza II u iznosu od 401.310,00 KM;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece – osoba sa autizmom „URDOSA" za troškove nadzora adaptacije i rekonstrukcije objekta Centra za autizam Tuzla faza II u iznosu od 7.020,00 KM;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Mišljenja na odobrena kreditna sredstva iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

14. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA
Prof. dr. Denijal Tulumović

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna