Saziv 43. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
43. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 05.10.2021. godine sa početkom u 8.30 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 41. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2021. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju nagrade sportisti Erminu Jusufoviću iz Lukavca;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju nagrade sportisti Jasminu Brkiću iz Tuzle;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

4. Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o prihvatanju Zaključaka predloženih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji" za 2021. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za praćenje programa medijskih subjekata i preuzetih obaveza;
Obrađivač: Ured premijera

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvu privrede i JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna