Saziv 50. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
50. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 16.11.2021. godine sa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 29. i 30. vanredne sjednice Vlade Kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za period januar-septembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

3. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.09.2021. godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za period 01.01.-30.09.2021.g.;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na Tuzlanskom kantonu za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji službenog vozila u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za preseljenje i uzimanje u zakup poslovnih prostorija za potrebe ministarstva i Ureda za zajedničke poslove;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ured za zajedničke poslove

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga mjera za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti konstatovanih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva privrede za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

9. Razmatranje prijedloga Sporazuma o regulisanju međusobnih obaveza po osnovu korištenja predmeta koncesije u 2020.g., koji će se zaključiti između Ministarstva privrede i Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica" i to za općine: Lukavac i Kalesija (dvije odluke), Sapna, Kladanj, Grad Doboj, Tuzla, Zvornik, Opštinu Bratunac, Modriča i Srebrenica;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa pozicije kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Resorna ministarstva

12. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15