Saziv 57. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
57. redovnu sjednice Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u četvrtak 30.12.2021. godine sa početkom u 11,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 36. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Finansijski plana JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.2022. – 31.122022. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići" na području Grada Tuzla;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju tekta Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnov za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima i institucijama javnog sektora Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. Razmatranje Informacije o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova najamnine korisnicima socijalnog stanovanja na području općine Banovići;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021. do 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15