Saziv 41. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona


S A Z I V A
41. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u petak 23.12.2022. godine sa početkom u 10.00 sati u sali za sjednicu

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. a) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;

b) Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023.g.;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za nabavku medicinske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko-protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za RVI TK;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec decembar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec decembar 2022. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec decembar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Podrška mladima u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sportskih stipendija za sportiste i trenere za ostvarene zapažene ili perspektivne sportske rezultate ili sportske rezultate specijalne olimpijade za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o prenosu stalnih sredstava (2 Odluke).
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

15. Upoznavanje sa Odgovorom koordinacije sindikata budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona sa Stavom Kolegija Vlade od 15.12.2022.godine;
Obrađivač: Premijer i Pregovarački tim

 

PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv