Saziv 44. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

S A Z I V A
44. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 17.01.2023. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 41., 42. i 43 redovne i 32. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. - 2024. godina;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći iz robnih rezervi;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

 

5. Razmatranje Izvještaja o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrtrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

6. Razmatranje Informacije o radu sigurne kuće Udruženja građana „Vive žene" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijenosu sredstava Dječijem „Selu mira" Turija;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o korištenju poslovnog prostora u Sapni za potrebe JU Centar za socijalni rad Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

9. Razmatranje Informacije o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

15. Razmatranje prijedloga za pokretanje inicijative o dopuni Odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija „Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija" na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće direktora te Javne ustanove;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće direktora Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković" Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo finansija

 

 

PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv