Održana 41. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Dodatna 2 miliona KM za regionalne putne pravce


Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2018. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01. januar 2018. - 31. decembar 2018. godine sa okvirnim finansijskim p1anom za 2019. i 2020. godinu.

Opširnije...

Održana 19. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada je danas dala saglasnost i podržava da Nadzorni Odbor JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj donese Odluku o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. Tuzla, Rudnik „Šikulje" u Lukavcu, da može izvoditi radove tehničke rekultivacije dijela površinskog kopa „Lukavačka rijeka", na dijelu parcele koja je u posjedu JP „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj.

Opširnije...

Održana 40. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Uvezivanje radnog staža


Vlada je danas usvojila Informaciju Radne grupe Vlade Tuzlanskog kantona o broju radnika i visini obračunatih, a neuplaćenih obaveza za neuvezani radni staž, za zdravstvo i za nezaposlene u privrednim društvima koja su u većinskom vlasništvu ili su bila u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona nad kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a kojima su odobrena finansijska sredstva za uvezivanje radnog staža (PIO/MIO) od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu.

Opširnije...

Održana 18. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o dodatnim sredstvima potrebnim za izradu Izmjena i dopuna Dokumenta okvirnog budžeta TK za period 2019-2021.godinu. Vlada Tuzlanskog kantona prihvata povećanje rashoda i izdataka iz Informacije u iznosu od 12.698.884,00 KM za 2019. godinu, 12.213.789,00 KM za 2020. godinu i 12.213.789,00 KM za 2021.godinu, kao i dio rashoda i izdataka u iznosu od 2.616.914,00 za 2019. godinu, 3.193.914,00 za 2020. godinu i 3.193.914,00 KM za 2021. godinu.

Opširnije...

Održana 38. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Usvojen Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi za opće gimnazije


Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi za opće gimnazije, za školsku 2017/2018 godinu. Kada su u pitanju rezultati koje su učenici ove godine ostvarili na ovoj vrsti ispita, evidentan je pad prosječne ocjene sa mature i ona je nešto manja u odnosu na prošlu godinu i to sa 3,53 došlo na 3,45, što je, u odnosu na prosjek dosadašnjih matura (3,95), manje za 10,6% .

Opširnije...

Održana 37. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Predškolski odgoj i obrazovanje".

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna