Održana prva sjednica Vlade TK

Formirani timovi za razmatranje zahtjeva građana

 

Vlada Tuzlanskog kantona formirala je danas Tim Vlade Tuzlanskog kantona za razmatranje zahtjeva Plenuma građanki i građana TK i Udruženja nezaposlenih lica. Zadatak Tima je da najkasnije do 14. aprila 2014. godine Vladi Kantona dostavi Izvještaj o mogućnostima i načinima implementacije ovih zahtjeva, koji treba sadržavati precizne upute kako implementirati ponuđena rješenja sa rokovima njihove implementacije.

Tim čine Zvjezdan Karadžin, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice, voditelj Tima, te članovi ministar zdravstva Alen Kamerić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Meliha Bijedić, ministar unutrašnjih poslova Midhat Dobrnjić, ministrica pravosuđa i uprave Ivana Veselčić i ministar za boračka pitanja Zudin Mahmutović.
Također, sa istim zadatkom formiran je i Tim Vlade za razmatranje zahtjeva Sindikata, Udruženja poslodavaca TK, Privredne komore i Obrtničke komore TK. Ovaj tim čine voditelj Tima, ministar industrije, energetike i rudarstva Mulaga Fejzić, te članovi ministar trgovine turizma i saobraćaja Mustafa Isabegović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Samid Šarac i ministar razvoja i poduzetništva Jelena Ilić.

 

Iniciran rebalans  budžeta TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona današnjim je zaključkom pokrenula postupak Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Ciljevi su usklađivanje prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 1.1. - 28.03. 2014. godine, te procjenom do kraja fiskalne 2014. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procjenjenim prihodima i primicima za 2014. godinu. Ministarstvo finansija je zaduženo da u saradnji sa svim ministarstvima, upravama, uredima i Vladom Kantona, do 9.maja 2014.godine predloži Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.
Vlada TK ovlastila je danas ministra finansija Miralema Nuhanovića, premijera Bahriju Umihanića, ministra industrije, energetike i rudarstva Mulagu Fejzića, sekretara ministarstva finansija Merimu Hajdarević, pomoćnika Ministra finansija za trezor Bahriju Jusupović i pomoćnika Ministra finansija za budžet Edinu Kurević za kolektivno potpisivanje naloga za plaćanje preko Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona.
U cilju obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća za mjesec februar 2014. godine uposlenim kod budžetskih korisnika, Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je jednokratnu pozajmicu 4.500.000,00 KM sa podračuna Tuzlanskog kantona. Korištenjem ovih sredstava ne smije se ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu. Povrat novčanih sredstava izvršit će se sa transakcijskog računa Tuzlanskog kantona iz tekućeg priliva. Do momenta povrata novčanih sredstava obustavljaju se isplate svih obaveza Budžeta Tuzlanskog kantona izuzev obaveza koje se izmiruju iz namjenski prikupljenih prihoda.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Tuzlanskog kantona i uputit će je u redovnu skupštinsku proceduru. Donošenjem ove odluke nastavljen je proces kreditnog zaduženja TK a sredstva kredita bit će usmjerena na pokriće dijela obaveza iz 2012. godine.
Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Amandman 1 Podugovora o kreditu za Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Ćelić. Projekat je podrazumijevao zaključenje dva supsidijarna ugovora o zaduženju općine Čelić u iznosu od milion i stotinu hiljada eura i Tuzlanskog kantona u iznosu od gotovo dva miliona eura. Riječ je o supsidijarnim zaduženjima, što podrazumijeva da se sredstva sa jednog nivoa vlasti proslijeđuju na niže nivoe vlasti sve do krajnjeg korisnika sredstva, a svi učesnici imaju obavezu potpisati ugovor.
Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog katnona usvojila je Elaborat Glavne centralne popisne komisije, koji predstavlja konsolidaciju svih Elaborata izvještaja o popisu ministarstava.
Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Almiru Hurić dipl.ecc. iz Tuzle zaposlenu u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na period na najviše tri mjeseca. Ovo imenovanje neophodno je kako se ne bi blokirao rad Zavoda, a time i cjelokupnog zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. Naime, zbog nedavnih dešavanja i nefunkcionisanja Vlade Tuzlanskog kantona nije bilo moguće provesti postupak za izbor i imenovanje novog direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona privremeno je imenovala Školski odbor JU Osnovna škola „Sapna" na period od najduže 90 dana. Predsjednik je Munir Kahrimanović, a članovi Zekerijah Smajlović i Emir Grahić.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv