Održana 2. redovna sjednica Vlade TK

Definisani izvori sredstava za poticaje u zapošljavanju

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o poticajima za zapošljavanje, pokretanje proizvodnje u privrednim subjektima i socijalnom zbrinjavanju lica koja su ostala bez posla. Zakon je proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona za razmatranje i donošenje po hitnom postupku. 

 

vlada tk inserti2Zakonom se utvrđuju izvori sredstava za poticaje u zapošljavanju i intervencije u privrednim subjektima, svrha za koju se sredstva iz tih izvora koriste, instrumenti obezbjeđenja, kao i pitanje nadzora nad provođenjem ovog zakona. Cilj Zakona je smanjenje nezaposlenosti i oživljavanje proizvodnje na području Tuzlanskog kantona. Na području Kantona po podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje ima oko 99.500 osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje. Također, za veliki broj osoba koja su u radnom odnosu godinama nisu uplaćivani porezi i doprinosi. Namjera je, također, da se iz sredstava predviđenih ovim Zakonom podstakne pokretanje proizvodnje i počne rješavanje nagomilanih problema vezanih za status radnika u privrednim društvima u kojima nije moguće trenutno pokrenuti proizvodnju. Za provođenje Zakona biće potrebno obezbijediti finansijska sredstva iz dvije komponente i to sredstava solidarnosti prikupljenih od dobrovoljnih priloga zaposlenih osoba na području Kantona i sredstava iz Budžeta Kantona i drugih izvora. Sredstva će se voditi na posebnom podračunu JRT kao namjenska sredstva.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Smjernice i ciljeve rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Fokus rada Vlade TK do kraja mandatnog perioda u 2014. godini jeste zapošljavanje, očuvanje postojećih radnih mjesta, otvaranje novih radnih mjesta, pokretanje proizvodnje u preduzećima gdje postoji ekonomska opravdanost i socijalno zbrinjavanje obespravljenih radnika privatiziranih preduzeća (Konjuh d.d. Živinice, Dita Tuzla, i drugi) koja su donedavno predstavljala nosioce privrednog razvoja Tuzlanskog kantona. Ovaj proces bit će realizovan kroz instrument Fonda za zapošljavanje koji će se sastojati od komponenti solidarnosti i budžetskih ušteda. Fond će doprinijeti novom zapošljavanju i postati primjer dobre prakse kako osigurati i usmjeravati sredstva za stvaranje nove vrijednosti na Kantonu. Formiranje i djelotvornost Fonda bit će razvijani u okviru socijalnog dijaloga i socijalnog konsenzusa, neophodnih za očuvanje socijalne kohezije društva. Budući da se Tuzlanski kanton nalazi u najvećoj socijalnoj i ekonomskoj krizi nakon rata, sigurnost, pravednost, solidarnost, zapošljavanje i općedruštveni napredak TK, a samim tim i svih njegovih građana temeljni su ciljevi i principi na kojima će Vlada graditi politiku i rješenja za novu zaposlenost i ekonomski rast u pravednijem društvu. Ta rješenja bit će temeljena na tri osnovna stupa kao što su zaposlenost i ekonomski rast temeljen na stvaranju novih vrijednosti, manja i djelotvornija javna potrošnja i mijenjanje sistema društvenih vrijednosti kao i odlikovanje Vlade pravednošču, transparentnošću i nekorumpiranošću. Sve politike i programi bit će istovremeno provođeni u tri faze. Prva je sanacija naslijeđenih problema, nakon toga slijedi pokretanje novog stvaralačkog ciklusa i naposljetku korištenje novostvorenih vrijednosti prema novim principima.

 

Mjere za snižavanje cijene lijekova

 

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o stanju u oblasti lijekova koji se propisiju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK sa posebnim osvrtom na cijene lijekova i prijedlog mjera i aktivnosti. Ovom prilikom upućeno je pismo Ministarstvu civilnih poslova BiH, Vladi Federacije BiH, Federalnom Ministarstvu zdravstva te Kolegiju Skupštine TK kojim Vlada Tuzlanskog kantona traži da što hitnije poduzimu sve neophodne aktivnosti iz svoje nadležnosti za realizaciju mjera predloženih u navedenoj Informaciji, te da u roku od 7 dana obavijeste o poduzetim aktivnostima. Trenutno je na snazi esencijalna lista lijekova, u čijem sastavu se nalazi A-lista i B-lista lijekova donesena tokom 2012.godine na kojoj su 232 lijeka. Cijene lijeka utvrđene su Odlukom Vlade TK na osnovu predhodno provedenog postupka ispitivanja tržišta. Vidljiv je kontinuirani rast potrošnje lijekova u periodu 2011-2013. godina na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno porast potrošnje sa 37.132.801 KM na kraju 2011. godine na 38.768.469 KM na kraju 2013. godine. Zbog nedovoljnih finansijskih sredstava potrebnih za finansiranje lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je 1.4.2014. godine uputilo dopis svim proizvođačima lijekova i farmaceutskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini kojim je zatraženo da u cilju ispitivanja tržišta lijekova u Bosni i Hercegovini (sa aspekta cijena lijekova) da u roku od dva dana dostave izjašnjenje da li su spremni vršiti isporuku lijekova, koji se nalaze na Listi esencijalnih lijekova Tuzlanskog kantona, po cijenama nižim za 10% u odnosu na postojeće. Većina pristiglih odgovora pokazala je spremnost za isporuku lijekova po nižim cijenama.

 

Prijem u radni odnos  48 asistenata na Univerzitet u Tuzli

 

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti Univerzitetu u Tuzli za raspisivanje konkursa za prijem 36 asistenata i 12 viših asistenata na puno radno vrijeme. Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Naučno-nastavnih /umjetničko-nastavnog vijeća-fakulteta/Akademije. Konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa sa saradnicima, asistentima i višim asistentima bit će raspisan za brojne naučne/umjetničke oblasti odnosno nastavne predmete.

 

Urađen Program razvoja zaštite i spašavanja

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2013. do 2017. I uputila ga u skupštinsku proceduru. U periodu od 2013. do 2017. godine, na području TK, planirano je da se za razne projekte, aktivnosti i zadatke, koji su od najšireg značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, utroši 137 miliona KM. Program razvoja predstavlja okvirni i osnovni dokument strateškog karaktera kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti, uskladiti funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja u TK između nosilaca ovog sistema.

Vlada TK donijela je Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite za čijeg je komandanta imenovan ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Samid Šarac.

Vlada je prihvatila Plan proljetne sjetve u 2014. godini za područje Tuzlanskog kantona. Ovim planom predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 50.115 ha. Površine koje se planiraju zasijati u proljetnoj sjetvi veće su u odnosu na prošlu godinu za 480 ha, odnosno za 0,97%. Žitarice će biti zasijane na površini od 22.394 ha, što iznosi 45 % od ukupnog plana sjetve , a što je više za 15 ha u odnosu na 2013. godinu. Što se tiče povrtnog bilja, krompirom se planira zasaditi 7.240 ha, što predstavlja 14% od ukupnog plana, a što je za 167 ha više u odnosu na prošlogodišnji plan. Ostalim povrtnim biljem bit će zasijano, odnosno zasađeno 4.814 ha što je za 4 ha više u odnosu na prošlu godinu. Za krmno i industrijsko bilje planirane su površine od 15.215 ha što je za 449 ha više u odnosu na plan iz 2013. godine, odnosno za 3 %.

Vlada TK je prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1. – 31.12.2013. godine. U tom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je i u elektronskoj formi obradila 19.152 kontrole. Od ukupnog broja izvršenih pregleda po službenoj dužnosti inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove su izvršili 12.942 redovna pregleda, 1.421 pregled po predstavkama, 2.859 kontrolnih pregleda i 1.930 pregleda po zahtjevima stranaka, dok je 4.711 pregleda je izvršeno u pojačanom nadzoru sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove Sarajevo. Kada su u pitanju upravne mjere izdato je 1.022 rješenja o zabrani rada, što je za 521 rješenje ili 50,98 % više nego u prethodnoj 2012. godini. U 2013. godini izdato ili naloženo manje ostalih mjera i akata, nego u istom periodu prošle godine velikim dijelom zbog smanjenog obima proizvodnje izvoznih objekata, a samim tim i potreba uzorkovanja i prosljeđivanja na analizu, kao i zbog promjene zakonske regulative u oblasti obrazovanja, stoji u danas prihvaćenom Izvještaju.

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2013. godine. Disciplinski centar je u izvještajnom period postigao evidentne rezultate u radu i uspio se nametnuti kao vrlo važan i aktivan partner sektorima pravosuđa, socijalne zaštite i obrazovanja u rješavanju problema maloljetničkog prestupništva i neprihvatljivog ponašanja djece i maloljetnika. JU Disciplinski centar za maloljetnike TK iako je u 2013. godine imao mali broj zaposlenika, stručnim i kvalitetnim radom pokazao se kao adekvatna ustanova koja se može nositi sa maloljetničkom delinkvencijom na području Tuzlanskog kantona a i šire. Iz analize rada ustanove za 2013. godini, u odnosu na 2012. godinu, vidljivo je, da je došlo do povećanja broja maloljetnika upućenih u Disciplinski centar za maloljetnike. Uspostavljena je saradnja sa fakultetima Univerziteta u Tuzli koji školuju profesije iz djelatnosti naše ustanove s ciljem organizovanja redovne studenske prakse za studente, s tim u vezi obavljena je početna edukacija studenata i počelo se sa realizacijom studentske prakse fakulteta Univerziteta u Tuzli. Tokom protekle godine u okviru odjela Dijagnostike i opservacije odnosno preventivnog tretmana, u individualni tretman bilo je uključeno 7 maloljetnika a svi su bili muškog spola. Kod svih 7 maloljetnika tretman je počet i završen u 2013. godini. Intenzitet i trajanje tretmana su individualno određeni u zavisnosti od vrste i intenziteta problema u ponašanju. U Izvještaju se navode i teškoće sa kojima se ova institucija suočava, poput nedostatka stručnih kadrova i pomoćnog osoblja, službenog vozila, video nadzora i te problem ulaza u objekat.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za period 1.1. – 31.12.2013. godine. Kantonalna agencija za privatizaciju u TK tokom prošle godine provodila je aktivnosti oko pripreme početnih bilansa i programa privatizacije preduzeća koja još nisu privatizirana. Također je nastavljena saradnja sa Agencijom za privatizaciju u FBiH i resornim ministarstvima u cilju usaglašavanja stavova oko metoda privatizacije i budućeg statusa preduzeća iz registra preduzeća za privatizaciju.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenami i dopunama Programa rasporeda sredstava za kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. Planom razvojnih programa u Budžetu TK za 2014. godinu u dijelu vlastitih i namjenskih sredstava za JU OŠ „Humci" Čelić planirana su sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje u visini odobrenih sredstava od strane Ambasade Japana u BiH. Realizacija projekta očekuje se u prvoj polovini 2014. godine. Sredstva su na ime realizacije navedenog Projekta, uplaćena od strane Ambasade Japana u BiH u korist JU OŠ „Humci" Čelić u iznosu od 182.334,21 KM. Realizacijom projekta koji će se finansirati donatorskim sredstvima Ambasade Japana u BiH osim stvaranja kvalitetnijih uslova za rad i boravak zaposlenih i učenika u školi očekuje se i ostvarivanje ušteda u trošenju energije.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju članova Regulatornog tijela za vođenje Registra administrativnih postupaka koje vode organi uprave Tuzlanskog kantona. Vlada je također imenovala Komisiju za kadrovska pitanja kao i Komisiju za administrativna pitanja.
Vlada je donijela Odluku o imenovanju članova Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona u ime Vlade Tuzlanskog kantona. Vladu TK u Ekonomsko – socijalnom vijeću zastupat će Mulaga Fejzić, ministar industrije, energetike i rudarstva TK, Samid Šarac, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, Mustafa Isabegović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK, Meliha Bijedić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.
Vlada TK donijela je Odluku o vanrednom djelimičnom popisu. Izvršit će se vanredni, djelimični popis stalnih sredstava, sitnog inventara i izvora sredstava kod budžetskih korisnika: Vlade TK-a, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstva razvoja i poduzetništva, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ureda za zajedničke poslove kantonalnihorgana i Ureda za zakonodavstvo sa stanjem na dan 31.03.2014. godine.
Vlada je, također, donijela Odluku o formiranju Glavne centralne popisne komisije.
Vlada Tuzlanskog Kantona dala je prethodnu saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla. Izmjene se odnose na radno mjesto "Referent za finansijske poslove" , koje bi dobilo naziv "Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove", kojom prilikom bi bio proširen i obim poslova i odgovornosti, kao i uslovi, odnosno umjesto dosadašnjeSSS/V stepen, bila bi propisana VSS/VII stepen, kao i jedna godina radnog iskustva.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK imenovala je više školskih odbora.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna