Održana 1.vanredna sjednica Vlade TK

Mjere štednje za 2014.

Vlada Tuzlanskog kantona na na prvoj vanrednoj sjednici donijela je Zaključak o mjerama štednje za 2014. godinu. Mjere će biti primjenjivane u periodu od 1. maja do kraja ove godine. Razlog zbog kojeg se Vlada TK odlučila propisati kratkoročne mjere štednje kod budžetskih korisnika je stanje u Budžetu TK za 2014. godinu te akumulirani deficit. Cilj je ublažavanje hronične nelikvidnosti i omogućavanje izvršavanja osnovnih funkcija Tuzlanskog kantona.

Jedna od mjera je ukidanje mogućnosti korištenja službenih vozila izvan radnog vremena za rukovodioce svih kantonalnih organa i službi.

 

GRBTKTakođer će biti sagledano stanje voznog parka svih kantonalnih organa uprave i službi kako bi se postiglo što racionalnije korištenje službenih automobila.Službena putovanja rukovodilaca i drugih uposlenika bit će svedena na optimalnu i neophodnu mjeru te korigovana visina dnevnica za službena putovanja u BiH na 10,00 KM, što predstavlja umanjenje postojećih dnevnica za 60%.
U okviru mjera štednje za 2014. je i umanjenje za najmanje 20% ukupne troškove službenih mobitela a poseban tim će analizirati korištenje službenih mobitela u cilju smanjenja broja korisnika i visine odobrenih limita po pojedinim korisnicima. Također će fiksni telefonski priključci biti ograničeni samo na pozivno područja Tuzlanskog kantona (035).
Mjerama štednje predviđen je prekid obračuna i isplate dijela plaće koji je po posebnim odlukama utvrđen kao položajni dodatak za funkcionere, rukovodioce i rukovodeće državne službenike, kao i rukovodioce i uposlenike drugih kantonalnih organa i insitucija za 50%. Preporuka je da se preostalih 50% dobrovoljno izdvoji u Fond solidarnosti.


Naknade po osnovu jubilarnih nagrada, u skladu sa važećim propisima, neće se planirati i isplaćivati za zaposlene kod budžetskih korisnika sve dok Budžet Tuzlanskog kantona posluje sa deficitom, stoji u donesenom Zaključku.


Mjerama štednje predviđeno je umanjenje od 50% naknada svim članovima komisija i radnih tijela, uključujući i Kantonalni štab civilne zaštite, koje obrazuju Vlada Tuzlanskog kantona, kantonalna ministarstva i samostalne uprave i upravne organizacije.


Također će za 50% biti umanjeni troškovi reprezentacije kod svih kantonalnih organa, službi i institucija.


Predviđeno je i da se utvrde najviši iznosi naknade za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora i drugih organa u privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim i drugim ustanovama, zavodima, agencijama i direkcijama koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona, u visini do 120,00 KM za predsjednika i 100,00 KM za članove. Istovremeno, navedeno je u Zaključku, resorna ministarstva će sagledati mogućnost i pokrenuti proceduru za smanjenje broja članova upravnih i nadzornih odbora gdje za to postoje zakonske mogućnosti.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na prijedloge odluka o
izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Tuzli. Izmjenama je izvršeno usklađivanje Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i Zakonom o visokom obrazovanju.

Vlada TK imenovala je punomoćnike koji će, u ime osnivača, vršiti ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" i to za predsjednika Esada Mušanovića i članove Radu Pejića i Almaidu Razić.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna