Održana 7.redovna sjednica Vlade TK

Dezinfekcija škola prioritet

Vlada TK prihvatila je Informaciju resornog ministarstva o nastavku školskog procesa. Prema prezentovanoj informaciji nastavni proces u svim obrazovnim institucijama sa područja TK i dalje je u prekidu a trenutno je kao prioritet postavljena dezinfekcija škola. Zavod za javno zdravstvo TK će u narednom periodu utvrditi higijensko-epidemiološku ispravnost vode u školama, a na osnovu procjena informacija dobijenih na terenu bit će odlučeno o daljem nastavku nastave.


Vlada je utvrdila Zakon o poticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima. Razlog za donošenje zakona je podsticanje zapošljavanja radnika na području Kantona budući da je prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje oko 99.536.00 osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje TK. Također, poznato je da u privrednim subjektima postoji veliki broj osoba koja su u radnom odnosu a za koje godinama poslodavci nisu uplaćivali poreze i doprinose. Namjera je da se iz sredstava predviđenih ovim Zakonom podstakne pokretanje proizvodnje i započne rješavanje akumuliranih problema vezanih za status radnika u privrednim društvima u kojima nije moguće trenutno pokrenuti proizvodnju.

 

MOGUĆNOST SUFINANASIRANJA OSIGURANJA POLJOPRIVREDNICIMA


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju TK. Zakonom se, između ostalog, uređuju izvor i visina sredstava novčanih podrški za poljoprivredu, opći uslovi za ostvarivanje novčanih podrški te modeli i postupak ostvarivanja. Donošenjem ovog Zakona bit će osigurana dugoročna podrška konkurentnoj poljoprivrednoj proizvodnji za tržište kao i stvaranje komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i podizanje nivoa proizvodnje na nivo samoodrživosti u proizvodnjama koje imaju uporednu prednost i otvaranje novih kapaciteta, čime bi se stekli preduvjeti prijelaza na izvoz pojedinih proizvoda, pri tome poštujući pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i načela EU-e. Pored toga bit će omogućeno zapošljavanje u oblasti poljoprivrede, smanjenje zavisnosti od uvoza i stabilizacija domaćeg tržišta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Vlada TK donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje finansijskih sredstava za pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica. Skupština Tuzlanskog kantona donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kojim je proširen obim korisnika navedenog dopunskog prava. Prilikom izrade ovoga propisa, utvrđeno je da je Pravilnikom o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo propisan određeni broj oboljenja koja se mogu liječiti u inostranstvu, na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti, pa je u kontekstu navedenog trebalo prilagoditi i ovaj kantonalni propis. Također, obzirom na činjenicu da je Zakon stupio na snagu danom objaljivanja u „Službenim novinama Tuzlanskog kantona,bilo je neophodno pristupiti usaglašavanju propisa sa Zakonom.
Vlada TK donijela je Uredbu o načinu i postupku utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskog kantona. Uredbom je uređen način i postupak utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskog kantona koji se osiguranim licima obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Vlada je utvrdila nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona. Zakonom se, između ostalog, uređuje obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, osnivanje, organizacija i finansiranje osnovne škole, prava i obaveze učenika i njihovih roditelja odnosno staratelja, upravne strukture osnovnih škola i procedure izbora nastavnika i drugih zaposlenika u školi, status nastavnika i drugih zaposlenika škole. Razlog donošenja Zakona je usklađivanje odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, odgovarajućim odredbama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, potreba popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU UNIVERZITETA U TUZLI

 

Vlada TK usvojila je Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2013. godinu. Prema izvještaju Univerzitet je u 2013. godini poslovao uspješno i ostvarenim prihodima uspio pokriti stvorene obaveze. Ostvareni su ukupni prihodi Univerziteta u iznosu od 30.405.795,68 KM, a iz prethodne godine je
preneseno 4.280.231,64 KM, te su ukupno raspoloživa sredstva u 2013. godini iznosila 34.686.027,32 KM. Broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine iznosio 709, a u istom periodu prethodne godine 723, što znači da je broj zaposlenih u toku budžetske 2013. godine smanjen za 14 zaposlenika. Univerzitet ima 14 organizacionih jedinica od dega 12 fakulteta, Akademiju i Studentski centar.
Na Univerzitetu u Tuzli u 2013. godini odbranjeno je utupno 59 doktorskih disertacija, i to četiri iz oblasti tehničkih nauka, 11 iz oblasti društvenih nauka, jedna iz oblasti humanističkih, osam iz oblasti prirodnih i 33 iz oblasti medicinskih nauka. Univerzitet u Tuzli je definisao kao svoje strateške ciljeve osiguranje kvaliteta i kontinuitet učenja na sva tri ciklusa studija, osiguranje akreditacije, razvoj i unapređenje Univerziteta kao generatora sveukupnog društvenog razvoja TK i cijele BiH. Kao ciljevi su navedeni i održivost i razvoj studijskih programa koji se realizuju na Univerzitetu, razvoj i unapređenje naučno-istraživačkog rada, interncionalizaciju i integraciju Univerziteta u evropski prostor visokog obrazovanja.
Vlada TK usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 1.1.2013. do 31.12.2013. godine. U prošloj godini zaprimljeno je ukupno 2.279 novih predmeta. Najveći broj odnosi se na izvršne predmete kojih je bilo 1.354, zatim 493 parnična, te na predmete unutrašnjeg poslovanja kojih je zaprimljeno 362. U radu Kantonalnog pravobranilaštva u toku 2013. godine bilo je ukupno 4.186 predmeta, što je za 551 predmet više nego u prethodnoj godini. Kada je u pitanju broj parničnih predmeta u radu potrebno je ukazati da se ono i u ovom izvještajnom periodu najvećim dijelom odnosi na tužbe uposlenika kantonalnih organa (prvenstveno MUP-a i škola, radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa. Također, povećan broj izvršnih predmeta u radu odnosi se na izvršenja presuda donesenih u parničnim postupcima, te veliki broj postupaka naplate troškova parničnog postupka nakon izmjena Zakona o sudskim taksama i naplate troškova krivičnog postupka. Ova pojava predstavlja nastavak trenda iz prethodnih godina. Značajan broj riješenih predmeta odnosi se na predmete unutrašnjeg poslovanja kojih je riješeno 366. Jedan od segmenata aktivnosti Kantonalnog pravobranilaštva, u izvještajnom periodu, bio je rad na kontroli i potvrdi kupoprodajne cijene stanova iz ugovora o kupoprodaji stanova,kojih je u 2013. godini u radu bilo 15, od čega je 11 riješeno. U ovom izvještajnom periodu Pravobranilaštvo je podnijelo ukupno 11 apelacija Ustavnom sudu BiH. Također, nastavljeno je i nastojanje da se sporovi sa nesporno utvrđenim obavezama Kantona pokušaju riješiti sporazumno van suda ili kroz zaključenje sudskih nagodbi.

 

USVOJENI IZVJEŠTAJI O RADU U 2013.TRI MINISTARSTVA


Vlada TK usvojila je Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Ministarstvo je tokom 2013. pripremilo i u skupštinsku proceduru uputilo nacrt i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva, Vlada TK-a je usvojila Pravilnik o načinu obračuna i visini naknade za rad policijskih službenika u posebnim uslovima. U toku 2013. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzimalo mjere i aktivnosti kako bi u što većoj mjeri realizovalo postavljene ciljeve iz programa rada Ministarstva unutrašnjih poslova za 2013. godinu. Prije svega, radilo se na jačanju kriminalistiĉko-istražnih kapaciteta policije za efikasno suzbijanje i razotkrivanje svih vidova kriminala iz nadležnosti Ministarstva. Naročita pažnja bila je usmjerena ka suzbijanju krivičnih djela protiv imovine, koji predstavljaju najbrojnija krivična djela na području Kantona, a posebno krivičnih djela teške krađe, razbojništava i razbojničkih krađa, koji su imali trend rasta i poprimaju sve teži oblik. Rezultat navedenih aktivnosti je i značajan broj rasvijetljenih krivičnih djela imovinskog kriminala iz ranijeg perioda. Kontinuirano su preduzimane preventivne i represivne mjere i aktivnosti na sprječavanju, suzbijanju i rasvjetljavanju krivičnih djela otuđenja motornih vozila. U oblasti borbe protiv trgovine ljudima preduzimane su aktivnosti na realizaciji „Nacionalnog programa za borbu protiv trgovine ljudima za period od 2009. do 2014. godine". U toku 2013. godine zaprimljena je 98 anonimnih prijava po kojima su odmah preduzete neophodne mjere i radnje na utvrđivanju osnovanosti a zatim i na prikupljanju neophodnih dokaza o izvršenju prijavljenih i eventualno drugih krivičnih djela. Sva krivična djela ubistva i ubistva u pokušaju evidentirana na području Tuzlanskog kantona u 2013.g. rasvijetljena su, počinioci su poznati i protiv istih su nadležnim tužilaštvima dostavljeni Izvještaji o učinjenom krivičnom djelu. Evidentirano je 108 krivičnih djela razbojništva što je za 42 krivična djela ili 63,64% više u odnosu na prethodnu godinu. Na području Tuzlanskog kantona u toku 2013. godine evidentirano je i dokumentovano 147 otuđenja motornih vozila.
Vlada je također usvojila izvještaje o radu Ministarstva zdravstva i Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2013 godinu.

 

ANALIZA STANJA U 15 PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM VLASNIŠTVOM


Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u privrednim društvima sa većinskim udjelom vlasništva Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mjera za poduzimanje aktivnosti u 2014. godini. Trenutno Vlada TK ima većinski ili cjelokupni udio u vlasništvu u 15 privrednih društava na području Tuzlanskog kantona, i to 11 privrednih društava u čijem vlasništvu Vlada Tuzlanskog kantona ima većinski udio i 4 privredna društva čiji je vlasnik u cjelosti. Radi se o slijedećim privrednim društvima: Bosnia Valves d.o.o. Tuzla i Livnica čelika d.o.o. Tuzla, Društvo za razvoj d.o.o. Tuzla, Elektromontaža d.o.o. Tuzla, Fabrika obuće Aida d.d. Tuzla, JP Međunarodni aerodrom Tuzla, JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona, JP Spreča d.d. Tuzla, JP Šume TK Kladanj, Koksno-hemijski kombinat d.d. Lukavac, Konjuh d.d. Kladanj, Polet d.d. Tuzla, Rudnici nemetala Kladanj d.o.o. Kladanj, Rudnik soli d.d. Tuzla te Tvornica transportnih uređaja d.d. Tuzla. Kada su u pitanju kratkoročne i dugoročne obaveze, zbirne vrijednosti ovih pokazatelja tokom posmatranog perioda pokazuju tendenciju naizmjeničnog rasta i pada. Zbirni pozitivan neto dobitak je zabilježen jedino u 2011. godini, od svih posmatranih godina. Novčani tokovi iz operativnih, finansijskih i investicionih aktivnosti, također, imaju tendenciju naizmjeničnog rasta i opadanja, po godinama, za period 2008.-2013. Zbirni iznosi ukupnog novčanog toka u svim posmatranim godinama su pozitivni, osim u 2013. godini. Kada su u pitanju ključni pokazatelji poslovanja, likvidnost i solventnost su uglavnom nepovoljni.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.4. – 30.06.2014. godine. Zaključak Vlade TK je da u cilju obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća i naknada donosi Odluke o odobravanju jednokratne pozajmice novačnih sredstava sa podračuna Tuzlanskog kantona na transakcijski račun. Istim odlukama regulisan je povrat novčanih sredstava sa transakcijskog računa na podračune Budžeta Tuzlanskog kantona pri čemu se obustavljaju sve isplate obaveza Budžeta Tuzlanskog kantona do momenta povrata novčanih sredstava.
Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za april 2014. godine. Osnovica za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za april 2014. godine iznosit će od 380,25 KM a naknada za ishranu u toku rada bit će 8,00 KM po izrađenom danu.
Vlada TK donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o naknadama troškova za službena putovanja i donijela Odluku da dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike TK umjesto 25 KM iznosi 10 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je najviši iznos naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora. Najviši iznos naknada, po odbitku i uplati poreza na dohodak, za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora i drugih organa u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom prema kojima prava upravljanja vrši Vlada Tuzlanskog
kantona, javnim preduzećima čiji je osnivač Tuzlanski kanton, javnim i drugim ustanovama, zavodima, agencijama i direkcijama, čiji je osnivač, odnosno koji su u nadležnosti Tuzlanskog kantona, bit će do 120,00 KM za predsjednika upravnog/nadzornog odbora, do 100,00 KM za člana upravnog/nadzornog odbora, do 80,00 KM za predsjednik odbora za reviziju ili drugog organa i do 60,00 KM za člana odbora za reviziju ili drugog organa.

 

NEUPLAĆENE KONCESIJE


Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst Protokola o o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada. Povjerilac putem ovog Protokola vrši reprogram obaveza dužnika po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada zaključno sa 31.12.2013. godine u ukupnom iznosu od 444.653,13 KM na period od 8 mjeseci počev od 1.5.2014. godine, pod uslovom redovnog plaćanja tekućih koncesionih naknada. Riječ je o Ugovoru o koncesiji čiji predmet je eksploatacija mrkog uglja na površinskim kopovima „Potočari" i „Višća" i jami „Đurđevik" u općini Živinice između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Rudnika mrkog uglja „Đurđevik" d.o.o. Đurđevik.
Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Program rada i Finansijski plan
Kantonalne agencije za privatizaciju Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzla za 2014. godinu. U Tuzlanskom kantonu je za privatizaciju preostalo 49 neprivatizovanih ili djelimično privatizovanih preduzeća i 25 preduzeća za koja je prije okončanja postupka privatizacije pokrenut postupak stečaja. Prema sadašnjem stanju neprivatizirana su komercijalna preduzeća,elektronski mediji, veterinarske stanice, rudnici čiji udjeli/dionice nisu preneseni na JP „Elektroprivredu BiH" i komunalna i ostala preduzeća izuzeta iz privatizacije.
Finansijskim planom je predviđeno obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za provođenje poslovnih aktivnosti Agencije u 2014. godini i raspored troškova po visini i namjeni, a u skladu sa kontnim planom koji se primjenjuje za budžetske korisnike. U postupku planiranja korišteni su podaci o ostvarenju troškova za devet mjeseci 2013-te godine. Finansijski plan izvanbudžetskih fondova u smislu Zakona o budžetima u FBiH sadrži prihode i izdatke, sažeti prikaz i strukturu zaposlenih, obrazloženje predviđenih potreba i kapitalnih projekata.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela zaključak u vezi sredstava po osnovu kamate dosuđene po tužbi Tuzlanskog kantona protiv JP "Elektroprivreda BiH"u iznosu od 6.682.303,29 KM, planiraće se u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2015. godinu.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju reprograma povrata novčanih sredstava općini Čelić. Riječ je o reprogramu povrata novčanih sredstava po osnovu preostalog dijela obaveza po presudi Kantonalnog suda u Tuzli na period 36 mjeseci i to uplatom u mjesečnim iznosima 4.448,58 KM u periodu od juna 2014 do maja 2017. godine. Vlada je također dala saglasnost na tekst Protokola o reprogramiranju povrata pozajmice.
Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava za utrošak prihoda od koncesija. Iznos od 1.804.00 KM odobren je za realizaciju programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.

 

TEMELJ FONDA ZA SANIRANJE RUDARSKIH ŠTETA


Vlada je prihvatila Elaborat o sporazumnom razrješavanju sanacije posljedica slijeganja zemljišta u gradu Tuzli usljed nekontrolisane eksploatacije slane vode na tuzlanskom ležištu soli. U Elaboratu je obrađena pravna i ekonomska osnova za formiranje kantonalnog fonda za saniranje rudarskih šteta. Dokument je rezultat zajedničkih aktivnosti organa vlasti te političkih i privrednih subjekata Tuzlanskog kantona i općina Tuzla i Lukavac u cilju iznalaženja rješenja za zajednički problem pri čemu se vodilo računa o ogromnom značaju slane vode za funkcionisanje hemijske industrije na području našeg kantona i navedenih općina kao i o dugotrajnim i konstantnim štetnim posljedicama koje su, zbog nekontrolisane eksploatacije slane vode, trpjeli i još uvijek trpe Tuzla i njeni građani. Cilj dokumenta je da se sporazumno obavi poravnanje visine nastalih šteta čime bi se postigla dva cilja, namirivanje potraživanja Općini Tuzla po osnovu nastalih šteta i obezbjeđivanje normalnog rada i razvoja hemijske industrije Tuzlanskog kantona. U konačnici je namjera donošenje Zakona o osnivanju Fonda Tuzlanskog kantona za sanaciju posljedica eksploatacije soli odnosno slanice.

 

OSTALE TAČKE


Vlada TK prihvatila je Elaborat o izvršenom vanrednom djelimičnom popisu sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona sa stanjem na dan 31.3.2014. godine.
Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata tekst sporazuma o sufinansiranju Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).
Vlada je usvojila Izvještaj o aktivnostima Ureda za internu reviziju za period 1.1.do 31.12. 2014. godine.
Vlada TK imenovala je Koordinacijsko tijelo za praćenje fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti Tuzlanskog kantona koje će pratiti periodično dinamiku prikupljanja direktnih poreza, indirektnih poreza, vlastitih prihoda i sudskih i administrativnih taksi.
Vlada TK donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tripartitnog savjetodavnog vijeća Tuzlanskog kantona. Vijeće broji devet članova, a čine ga tri predstavnika poslodavaca od kojih dva predlaže Privredna komora i jednog Obrtnička komora Tuzlanskog kantona, tri predstavnika škola, jedan predstavnik Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, jedan predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i jedan predstavnik sindikata srednjeg obrazovanja.
Vlada TK dala je podršku implementaciji projekta uklanjanja objekta bivše fabrike katrana KHK.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim ovlašćuje Ured za zajedničke poslove Kantonalnih organa uprave, da u njeno ime, kao ugovorne strane u zakupnom odnosu sa ZD "Rudnik Kreka" Tuzla, preduzme potrebne radnje radi prenosa brojila za električnu energiju, te da planira sredstva za režijske troškove u cilju redovnog, korištenja zgrade (električna energija, voda i dr.).

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv