Održana 8.redovna sjednica Vlade TK

Zbog poplava i klizišta evakuirano je 5.000 građana

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o poplavama i klizištima na području Tuzlansklog kantona u period od 14.05. do 27.05.2014. godine. Od strane općinskih komisija za procjenu šteta urađena je preliminarna procjena štete od poplava i klizišta. Prema toj procjeni uništeno je 441 stambeni objekat, oštećeno je 4.662 objekta, uginulo je 143 grla stoke i poplavljeno oko 13.430 ha poljoprivrednog zemljišta.

Ukupna preliminarna šteta procjenjena je na 519.373.500,00 KM. Poplavljeno je više stotina stambenih i pomoćnih objekata, industrijskih objekata i poljoprivrednog zemljišta. Dostignuta je rekordna visina preljeva na brani HA Modrac od 3,42 m što je dovelo u opasnost stabilnost objekta brane. Došlo je do prekida putnog i željezničkog saobraćaja i plavljenja i oštećenja magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva. Obustavljena je nastava u osnovnim i srednjim školama i na Univerzitetu u Tuzli. Na području TK aktivirano je preko 3.000 klizišta koja su uništavala cijela naselja i nanijela ogromnu materijalnu štetu. Najteža situacija bila je na području općine Tuzla gdje je aktivirano preko 1.300 klizišta. Stanje prirodne nepogode zbog poplava i klizišta proglašeno je na svim općinama i na nivou TK. U akcijama zaštite i spašavanja evakuirano je oko 5.000 građana i smješteno kod rodbine, prijatelja i prihvatne centre koje su organizirali štabovi civilne zaštite. Značajan doprinos u toku trajanja nesreće dale su OS BiH i pripadnici 5. pješadijske brigade smješteni u Vojnoj bazi Dubrave kroz pružanje pomoći u evakuaciji građana, njihovom prihvatu i smještaju u vojnoj bazi, prevozu na poplavljenim dijelovima putnih komunikacija i izvođenju radova na zaustavljanju klizišta. U toku trajanja nesreće i u akcijama zaštite i spašavanja nije bilo smrtnog stradanja i težeg ozleđivanja građana i spasilaca.
Vlada TK prihvatila je tekst Inicijative za izmjenu Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja će biti dostavljena Vladi Federacije BiH na dalje postupanje.
Vlada je donijela Odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 19.500,00 KM na ime pomoći općinama u otklanjanju posljedica nastalih
djelovanjem prirodne nesreće od poplava i klizanja tla koja je zahvatila područje Tuzlanskog kantona u maju 2014.godine.
Također je donesena Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći općinama Tuzlanskog kantona u visini od 40.000,00 KM za hitne intervencije na otklanjanju šteta nastalih djelovanjem prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima na području Tuzlanskog kantona.


ANALIZIRANI PROPISI U OBLASTI GRAĐENJA

 

Vlada TK prihvatila je Informaciju Radne grupe za analizu propisa iz oblasti građenja. Propisi su bili analizirani sa aspekta pojednostavljenja postupaka i procedura u predmetima koji se vode na osnovu navedenih propisa, mogućnosti smanjenja rokova u postupcima te mogućnosti smanjenja troškova postupka. Radna grupa je mišljenja smo da se ne mogu dodatno skraćivati rokovi koji se primjenjuju od dana podnošenja potpunog zahtjeva, imajući u vidu ostale propise i stepen donijete planske dokumentacije od strane općina sa područja Tuzlanskog kantona. Neke od predloženih mjera su dosljedno provođenje Zakona o prostornom uređenju i građenju, kojim je predviđena obaveza općina da donesu svoje prostorne planove najkasnije do 31.12.2014. godine. Također je predloženo da se iniciraju izmjene i dopune federalnih propisa, u cilju rješavanja vlasničko-pravnog statusa sadašnjih posjednika koji se vode u katastarskim operatima u smislu sticanja statusa vlasnika i omogućavanja upisa u zemljišno-knjižnu dokumentaciju.

 

KORAK KA POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

 

Vlada TK utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Razlozi za izmjene proizilaze iz činjenice da su se prilikom primjene Zakona o visokom obrazovanja pojavile poteškoće vezano za njegovu primjenu u dijelu provođenja postupka akreditacije visokoškolskih ustanova. Trenutno važećim Zakonom propisane su nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta koje Agencija nema. Neke od izmjena tiču se usklađivanja sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, kojim je propisano da je Agencija nadležna za imenovanje komisije stručnjaka, na osnovu prijedloga nadležnih obrazovnih vlasti u pogledu izbora stručnjaka sa utvrđene liste.
Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava jednokratnu pozajmicu novčanih sredstava sa podračuna Tuzlanskog kantona – sredstva od vodnih naknada u iznosu do 2.200.000,00 KM i sa podračuna sredstva za zaštitu okolice u iznosu do 2.200.000,00 KM u cilju obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća, za mjesec april 2014. godine, za zaposlene kod budžetskih korisnika, čijim korištenjem se ne smije ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu.
Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije ''Tekuća rezerva'' u iznosu od 7.020,00 KM, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na ime nabavke kancelarijske opreme.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za period 1.1. – 31.12.2013. godine. Kad je u pitanju turizam Ministarstvo je uradilo „Osnove strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona" koji će biti temeljni dokument i postaviti okvire uravnoteženog regionalnog turističkog razvoja, uzimajući u obzir postojeće lokalne planove razvoja turizma, razvojnu strategiju Tuzlanskog kantona i Prostorni plan. Osnove strategije razvoja turizma dat će analizu i izvršiti svojevrsnu reviziju turističkih potencijala, te odrediti razvojnu viziju i strateške ciljeve razvoja turističke djelatnosti i mjere koje će se provoditi u cilju ostvarivanja vizije za period od 10 godina. U oblasti saobraćaja bilo je govora o mjerama za suzbijanje nelegalnog rada u oblasti cestovnog prijevoza a Operativni plan mjera je, na prijedlog Ministarstva, usvojila Vlada TK. Također je u fokusu bilo funkcionisanje linijskog i vanlinijskog kao i taksi prijevoza, uređenje autobuskih stajališta i taksi štandova, kategorizacija cesta na području TK, finansiranje saobraćajne infrastrukture i realizacija projekta „Osnova strategije razvoja regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona za period od 2013. do 2023. godine. Ministarstvo je za 2013. godinu planiralo aktivnosti na kategorizaciji cesta na području TK. Postojeća kategorizacija cesta utvrđena je prije tridesetak godina. U međuvremenu je došlo do političkih, socijalnih i ekonomskih promjena u BiH, te je bilo neophodno urediti novu kategorizaciju cesta baziranu na vlastitim zakonima i kriterijima. Također je urađen Kantonalni daljinar i minimalna vremena vožnje za linijski prijevoz putnika za područje Tuzlanskog kantona. Rađeno je na zajedničkom Projektu sa IFC-om na unapređenju poslovnog ambijenta na području TK, odnosno privlačenju novih investicija. Više od 30 administrativnih postupaka iz resorne oblasti je značajno racionalizovano, a isto tako je urađeno i sa administrativnim postupcima iz nadležnosti „Direkcije regionalnih cesta TK". Potpisivanjem ugovora između JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" i najveće „nisko-tarifne" avio kompanije u centralnoj i istočnoj Evropi - „Wizz Air" uspostavljen je zračni most između Tuzlanskog kantona i značajnih destinacija u Evropi, te je stvorena pretpostavka za značajnije angažovanje aerodromskih kapaciteta, kao i da se opravdaju dosadašnja ulaganja i potvrdi njegov strateški značaj. Sa ciljem nesmetanog funkcionisanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" Ministarstvo je u saradnji sa menadžmentom aerodroma iniciralo nabavku nedostajuće opreme na aerodromu.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona iskazala je spremnost za pomaganje Z.D. RMU «Đurdevik» Đurdevik d.o.o. putem omogućavanja reprogramiranog načina izmirenja obaveza primaoca kredita prema davaocu kredita, uvažavajući trenutne uslove poslovanja primaoca kredita. Donesena je odluka kojom se odobrava reprogram povrata novčanih sredstava po osnovu kredita odobrenog po ugovoru zaključenim sa Rudnicima «Kreka» u Tuzli d.o.o., sada pravnim sljednikom. Rudnik «Đurdevik» preostalu obavezu po osnovu Ugovora u iznosu 2.123.053, 72 KM, otplaćivat ce u periodu 5 godina, od maja 2014. do decembra 2018. godine. Vlada TK također je dala saglasnost na tekst Anexa Ugovora o reprogramu povrata novcanih sredstava po osnovu kredita odobrenog RMU «Đurdevik» Đurdevik d.o.o., sada pravnim sljednikom JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo, Z.D. Rudnici uglja «Đurdevik» Đurdevik d.o.o..
Vlada TK prihvatila je Informaciju u vezi sa eksproprijacijom nepokretnosti podnosioca prijedloga RMU „Banovići" d.d. Banovići.
Vlada je donijela Zaključak o odlaganju štampanja administrativnih taksenih maraka i sudskih taksenih maraka na neodređeno vrijeme do stvaranja materijalno-tehničkih pretpostavki za realizaciju štampanja.
Vlada TK donijela je Odluku o prihvatanju teksta Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća "Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj. Sporazum se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova.
Vlada Tulanskog kantona donijela je Odluke o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za prijem saradnika u radni odnos. Riječ je o saradnicima na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Sigurnost i pomoć i asistenta za mehaniku sa geomehanikom i geotehnikom.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Fabrike obuće "Aida" d.d. Tuzla kojom je za direktora tog društva imenovan Bahrudin Bašić, dipl.ecc.. iz Tuzle.
Vlada je prethodnu saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove Međunarodna galerija portreta Tuzla, da se Dženan Jusufović, prof. spec., imenuje za direktora Javne ustanove Međunarodna galerija portreta Tuzla, na period od četiri godine.
Vlada TK također je privremeno imenovala Školski odbor JU Mješovita srednja škola Banovići na period 90 dana te privremeno imenovala predsjednika i članove Školskog odbora JU Mješovita srednja građevinsko – geodetska škola Tuzla iz reda osnivača, na period 90 dana.
Vlada TK donijela je Odluku kojom traži od Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK da preduzme sve aktivnosti u cilju sazivanja Skupštine dioničara JP "Šume Tuzlanskog kantona" D.D. Kladanj u cilju rješavanja aktuelne problametike.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv