Održana 10.redovna sjednica Vlade TK

Prvi koraci ka revitalizaciji „Dite" i „Konjuha"

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Zahtjeva kojim se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži izjašnjenje o prvoj ponuđenoj varijanti revitalizacije proizvodnje u privrednom društvu „Konjuh",

koja podrazumijeva da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine otkupi 1/3, a Vlada Tuzlanskog kantona 2/3 većinskog paketa dionica „Konjuh", odnosno 170.000 dionica po maksimalnoj cijeni do 5 KM po dionici, a da se nakon stabilizacije stanja i poslovanja privrednog društva, uđe u postupak pronalaženja strateškog partnera i prodaje većinskog paketa dionica, na koji način bi se dobio odgovarajući vlasnik kapitala.
Uzahtjevu se traži od Vlade FBiH da donese odgovarajuću odluku o kupovini 1/3 dionica i tu proceduru okonča u što kraćem roku, te omogući pokretanje proizvodnje u navedenom privrednom društvu. Vlada je također imenovala Radnu grupu čiji je zadatak da, u skladu sa važećim propisima, realizuje ponuđenu varijantu Plana revitalizacije proizvodnje u privrednom društvu „Konjuh" D.D. Živinice.

 

10


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Pisma namjere kojim se izražava namjera i spremnost za preuzimanje većinskog paketa dionica "Lora" d.o.o. Sarajevo u korist Tuzlanskog kantona za ukupnu protuvrijednost od 1,00 KM. U pismu se navodi da na osnovu Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona obavještava vlasnika Harisa Abdurahmanovića o namjeri i spremnosti za preuzimanje većinskog paketa dionica "Lora" d.o.o. Sarajevo. Riječ je o 256.700 dionica (od ukupnog broja emitovanih 305.486 dionica), odnosno većinskog udjela (84 %) u vlasničkoj strukturi kapitala Industrije deterdženata "Dita" d.d. Tuzla u korist Tuzlanskog kantona za ukupnu protuvrijednost od 1,00 KM. Promjena vlasništva nad navedenim većinskim paketom 256.700 dionica (prenos vlasništva nad većinskim udjelom u strukturi kapitala) Industrije deterdženata "Dita" d.d. Tuzla sa "Lora" d.o.o. Sarajevo na Tuzlanski kanton, obavit će se posredstvom tržišta kapitala (Sarajevske berze), po prethodno pribavljenoj vlasničkoj strukturi kompanije "Dita" d.d. Tuzla od Registra vrijednosnih papira F BiH Sarajevo, a na osnovu pribavljenih mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva, Ureda za Zakonodavstvo i Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, navedeno je u pismu. Također je imenovana Radna grupa koja će preduzeti potrebne radnje radi preuzimanja većinskog paketa dionica "Lora" d.o.o. Sarajevo u korist Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje zakona je usaglašavanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine, Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Neke od izmjena tiču se imenovanja direktora Kantonalnog zavoda i uslova u pogledu vrste fakulteta tako da je dodan i pravni fakultet uzimajući u obzir djelatnost Zavoda i povećan uslov u vezi sa potrebanim brojem godina iskustva u struci sa tri na najmanje pet godina.

 

UVRŠTAVANJE DOMAĆIH LIJEKOVA NA LISTU

 

Vlada TK prihvatila je Informaciju o poduzetim mjerama, aktivnostima i trenutnoj situaciji u vezi postupka izrade Listi lijekova na području Tuzlanskog kantona. Prihvaćena Informacija sadrži niz prijedloga budući da se rashodi na ime lijekova kontinuirano povećavaju iz godine u godinu te da su cijene lijekova utvrđene federalnim propisima obavezujuće i za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja, čime se onemogućava kantonima da utvrđuju, odnosno stavljaju na liste lijekove sa nižim cijenama od federalnih. Jedan od njih je da se odmah pristupi izradi esencijalne liste lijekova kantona za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja, a zatim i pozitivne liste lijekova kantona. Također je neophodna izrada bolničke esencijalne liste lijekova na nivou kantona, a zatim pozitivne bolničke liste lijekova, shodno Odluci o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom izrade pozitivnih listi lijekova, pored lijekova-orginatora i lijekova inostranih proizvođača lijekova, preporuka je i da se obavezno uvrste i lijekovi domaće farmaceutske industrije u cilju zaštite domaće proizvodnje. Ministarstvo zdravstva je početkom aprila ove godine izradilo Informaciju o stanju u oblasti lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na cijene lijekova i prijedlogom mjera i aktivnosti. Vlada TK je taj dokument dostavila Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu zdravstva i Kolegiju Skupštine Tuzlanskog kantona na razmatranje. Povodom dostavljene informacije očitovala se jedino Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Donesenim zaključcima Vlada FBiH nije prihvatila prijedloge Vlade Tuzlanskog kantona za izmjenama federalnih propisa u oblasti lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te zatražila utvrđivanje odgovornosti za neprovođenje, odnosno kašnjenje u provođenju federalnih propisa iz ove oblasti.
Vlada je prihvatila Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. - 31.3.2014. godine. Budžet Tuzlanskog kantona je za prva tri mjeseca 2014. godine izvršavan na osnovu usvojenog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu i Zakona o dopunama Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona. Ukupni prihodi i primici iznosili su 63.698.538 KM dok su rashodi i izdaci bili 66.189.660 KM. Kao razlika između ovih iznosa u prva tri mjeseci ove godine ostvaren je deficit, odnosno višak rashoda nad prihodima budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 2.491.122 KM. Vlada TK također je prihvatila Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1. - 31.3.2014. godine.

 

UŠTEDE NA NAKNADAMA ZA RADNA TIJELA

 

Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o uslovima i načinu formiranja radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, upravnih organizacija i organa uprave TK. Vlada Tuzlanskog kantona je u okviru mjera štednje za 2014. godinu propisala i umanjenje za 50% naknade svim članovima komisija i radnih tijela koje obrazuje Vlada Tuzlanskog kantona, kantonalna ministarstva i samostalne uprave i upravne organizacije, sa zadatkom da se izmijeni Odluka o uslovima i načinu formiranja radnih tijela. Za učešće u radu radnih tijela, predsjedniku se utvrđuje mjesečna novčana naknada u najvećem iznosu do 50 KM umjesto ranije utvrđene naknade u najvećem iznosu do 100 KM a članovima se utvrđuje najveći mjesečni iznos do 37,5 KM umjesto ranije utvrđenog iznosa do 75 KM. Naknade za predsjednika radnih tijela u kojima se radi o posebnim i deficitarnim znanjima, koja je iznosila najviše 300 KM iznos je smanjen do najviše 150 KM a za članove naknada iznosi najviše 100 KM umjesto dosadašnjih 200 KM. Novčana naknada za rad sekretara radnog tijela koja je iznosila u visini do 75 KM umanjena je na iznos u visini do 37,5 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je finansijska sredstva po Zahtjevu JU Osnovna škola „Sv. Franjo" Tuzla u iznosu od 20.500,00 KM za sufinansiranje učeničkih karata za period januar - juni 2014. godine u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza. Riječ je o vanlinijskom prijevozu za 229 učenika kojima je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK dalo saglasnost za upis u JU OŠ „Sv. Franjo" Tuzla koja je van njihovog školskog područja u školskoj 2013/2014 godini.
Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva". Odobrena su finansijska sredstva „Društvu za razvoj Tuzla" doo Tuzla, u iznosu od 11.238,63 KM na ime aktivnosti vezanih za postupak likvidacije „Društva za razvoj Tuzla" doo Tuzla. S obzirom da Društvo u periodu 2011-2012. godina nije imalo poslovnih aktivnosti, a da je osnovni uslov za nastavak postupka likvidacije Društva izmirenje finansijskih obaveza, neophodno je izvršiti finansijske obaveze Društva u iznosu od 11.238,63 KM,kako bi se pristupilo konačnoj likvidaciji Društva, a kako se radi o nepredviđenom rashodu to je neophodno sredstva izdvojiti iz tekuće rezerve.

 

INSTITUT ZA ZAVARIVANJE U OKVIRU MAŠINSKE ŠKOLE

 

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Radnu grupu za razmatranje smještaja "Instituta za zavarivanje" doo Tuzla u objekat Javne ustanove "Mješovita srednja mašinska škola" Tuzla. Zadatak radne grupe je da sagleda stanje i kapacitet prostorija JU„Mješovita srednja mašinska škola" Tuzla u svrhu utvrđivanja mogućnosti premještaja „Instituta za zavarivanje" doo Tuzla u prostorije JU „Mješovita srednja mašinska škola" Tuzla. „Institut za zavarivanje" doo Tuzla je osnovan 2005. godine, od strane osnivača Tuzlanskog kantona putem „Društva za razvoj Tuzla" doo Tuzla i Instituta za zavarivanje SL Magdeburg iz Njemačke. S obzirom da je „Društvo za razvoj" doo Tuzla prestalo sa radom 2012. izvršen je prenos osnivačkog kapitala sa „Društva za razvoj" doo Tuzla na Tuzlanski kanton. Pored ostalih djelatnosti, Institut vrši djelatnost obuke, doobuke i prekvalifikacije kandidata za sve postupke zavarivanja sa izdavanje međunarodno priznatih atesta, stručni nadzor nad zavarivanjem, atestacija postupka za zavarivanje. Na institutu se, također vrši organizacija kurseva za internacionalne inžinjere i tehnologe zavarivanja. Institut je trenutno smješten u prostorijama Rudnika soli Tuzla, gdje se, zbog razvoja Instuta i povećanog broja zaposlenih, suočava sa problemom nedostatka prostora. Smještajem Instituta u prostorije JU „Mješovita srednja mašinska škola" Tuzla, mogla bi se vršiti obuka za zavarivače i edukacija sa aspekta ispitivanja zavarenih spojeva, učenika iz svih srednjih mašinskih škola sa područja kantona. Usluge edukacije i obuke na Institutu mogu vršiti i studenti Mašinskog fakulteta, ali i sva zainteresirana privatna lica.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o radu Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za 2013. godinu sa Izvještajem o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2013. godini. U toku 2013.godine u Odjeljenju rada i zapošljavanja, pravnih općih i ekonomskih poslova, između ostalog, realizovani su programa zapošljavanja u saradnji sa JU-om Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, projekti zapošljavanja i samozapošljavanja Roma,te poduzimane aktivnosti na zapošljavanju mladih osoba bez radnog iskustva. Također je realizovan programa doobuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK-a i revizija prijavljenih osoba na evidenciji nezaposlenih kao i realizacija Programa odrađivanja pripravničkog staža za osobe sa VSS-om. U Odjeljenju socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom poseban akcenat je dat razvoju partnerstva sa nevladinim sektorom i aktivnostima na poboljšanju prostornih,kadrovskih i tehničkih kapaciteta Centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. U 2013. godini, Odjeljenje za zbrinjavanje prognanih osoba i izbjeglica, povratak i repatrijaciju je programske aktivnosti predviđene planom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva u okviru Budžetskih pozicije „Podrška povratku prognanih lica", izvršilo odabirom korisnika i dodjelom sredstava povratnicima i raseljenim licima. U cilju podrške povratku, Ministarstvo je radilo na izgradnji individualnih stambenih objekata po sistemu „ključ u ruke"; sanaciji infrastrukturnih objekata u zonama povratka i pomoći na ime održivog povratka.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž "Konjuh" za 2013. godinu kao i Programa rada Komisije za koncesije za 2014. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst Aneksa IV Ugovora o koncesiji koji će se zaključiti između Javnog preduzeća "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" Đurđevik d.o.o. i Vlade Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je zadužila Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK da poduzme mjere kako bi se JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla osigurala mjesečna doznaka u visini 1/12 od ukupno ugovornog iznosa i da se prema domovima zdravlja na području TK, Opću bolnicu ''Dr Mustafa Beganović'' Gračanica, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje ''Ilidža'' Gradačac osigura mjesečna naknada u visini od najmanje 90% od 1/12 ukupne ugovorene naknade te da se konačan obračun i isplata uvažavajući kretanje prihoda i preuzeti rizik, izvrši najkasnije do 31.1.2015. godine.
Vlada TK donijela je Rješenje o imenovanju članova Regulatornog tijela za vođenje Registra administrativnih postupaka koje vode organi uprave Tuzlanskog kantona.
Vlada TK izmjenila je Odluku o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite. Također je doneseno Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite.
Vlada TK dala je saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na Tehnološkom fakultetu za nastavnike, u sva naučno-nastavna zvanja za uže naučne oblasti „Hemijska tehnologija", 2 izvršioca, sa punim radnim vremenom i „Analitička hemija", 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom. Također Vlada je dala saglasnost za prijem zaposlenika na Filozofski fakultet za uže naučne oblasti „Sociologija", 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom, „Socijalna politika, zaštita, sigurnost, rehabilitacija i menadžment", 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom i „Lingvistika", 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom. Na Medicinskom fakultetu bit će primljeni uposlenik za nastavni predmet „Fizijatrija i rehabilitacija", 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena od 20%.
Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem pet državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o kantonalnim inspektorima za saobraćaj, rudarstvo, farmaciju, veterinarstvo i poljoprivredu. Također, Vlada TK dala je saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za prijem kantonalnog saobraćajnog inspektora, državnog službenika u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije ministra.
Vlada TK odobrila je sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Nevladinoj organizaciji "LICEuLICE" Lukavac, na ime organizovanja Međunarodnog naučnog skupa "Industrija i okoliš" Lukavac 25. i 26.6.2014. godine.
Vlada TK donijela je Odluku o imenovanju punomoćnika koji će, u ime osnivača, vršiti ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća «Međunarodni aerodrom Tuzla».
Vlada je dala saglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada.
Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti saglasnost privremenom Nadzornom odboru JP ''Spreča '' d.d. Tuzla da može razmatrati Godišnji Izvještaj o radu i poslovanju JP ''Spreča' d.d. Tuzla za 2013. godinu sa Revizijom finansijskih izvještaja za 2013. godinu kod JP ''Spreča'' d.d. Tuzla, urađenom od strane Vincent doo za reviziju Tuzla, uz uvažavanje primjedbi i preporuka navedenih u istom, a bez Izvještaja Odbora za reviziju o pregledu finansijskih izvještaja za 2013. godinu JP ''Spreča '' d.d. Tuzla.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv