Održana 15. redovna sjednica Vlade TK

UTVRĐEN PRIJEDLOG REBALNSA BUDŽETA TK

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Rebalansu Budžeta pristupilo se u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period januar - maj ove godine godine, procjenom do kraja fiskalne 2014., te usklađivanju rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima i primicima za 2014. godinu.


Ukupni prihodi, primici i finansiranje u rebalansu Budžeta iznose 418.774.622,99 KM, što je za 76.606.290,49 KM manje u odnosu na početni plan, od čega je u dijelu budžetskih sredstava evidentno smanjenje od 84.972.016,25 KM, a kod prihoda i primitaka po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, tekućih transfera i donacija povećanje od 8.365.725,76 KM.
Projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza zasnivaju se na revidiranim projekcijama dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija iz mjeseca maja 2014. godine, tako da su prihodi od indireknih poreza smanjeni za 5.611.999,00 KM, dok je porez na dohodak, posmatran zajedno sa porezima na plaće (zaostale uplate) povećan za 1.652.048,00 KM, a porez na dobit za 468.285,00 KM. Ukoliko se budžetska sredstva posmatraju bez kreditnog zaduženja, evidentno je povećanje ukupnih prihoda i primitaka za ukupno 2.398.105,08 KM.
Kada su u pitanju prihodi i primici po osnovu namjenskih i vlastitih prihoda, najveće povećanje zabilježeno je na ime donacija za poticaje zapošljavanju od fizičkih i pravnih lica u zemlji i iz inostranstva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 KM u skladu sa Zakonom o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima, a koja su planirana u okviru Ministarstva razvoja i poduzetništva.
Ukupni rashodi, izdaci i finansiranje iznose 377.274.622,99 KM, što je za 8.721.169,11 KM manje u odnosu na Budžet za 2014. godinu. Kako se tekući rashodi i izdaci nisu mogli uklopiti u okvir procijenjenih prihoda, u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu predviđaju se primici od domaćeg zaduživanja u iznosu od 48.465.000,00 KM za pokriće viška rashoda nad prihodima i vanjskih otplata u 2014. godini, što je za 19.485.000,00 KM manje u odnosu na početni plan. Rashodi u dijelu budžetskih sredstava su manji za 17.086.894,92, KM, što je u odnosu na smanjenje kreditnog zaduženja (19.485.000,00 KM) manje za 2.398.105,08 KM, koliko iznosi pomenuto povećanje prihoda i primitaka.
Vlada TK je utvrdila prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

 

PROCEDURA ZA KREDITNO ZADUŽENJE

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona. Dugoročno kreditno zaduženje Tuzlanskog kantona potrebno je za finansiranje dijela budžetskog deficita nastalog do 31.12.2013.godine u iznosu do 20.000.000,00 KM. Za kreditno zaduženje predviđen je rok otplate do 7 godina, uz grace period od jedne godine koja je uključena u rok otplate i kamatnu stopu do 5 % na godišnjem nivou. Vlada Kantona kao ovlašteni predlagač utvrdila je tekst prijedloga Odluke i dokument uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Ovim se obustavlja procedura razmatranja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju utvrđena Odlukom Vlade TK od 3. jula 2014.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2014/2015. godinu. Poslije prvog junskog upisnog roka, Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donijela je Odluku o proširenju upisnih kvota za srednje medicinske škole u Tuzlanskom kantonu, što je dovelo do upisa većeg broja učenika od planiranog. Da bi se prevazišao nastali problem potrebno je izmijeniti Plan upisa učenika u prvi razred, radi usklađivanja sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, na način da se poveća broj planiranih odjeljenja u srednjim medicinskim školama u Tuzlanskom kantonu.

Vlada TK dala je saglasnost za prijem novih policijskih službenika u radni odnos. Riječ je o 30 radnih mjesta za čin policajac i 10 za čin mlađi inspektor.

 

UTVRĐENA OSNOVICE ZA OBRAČUN JUNSKE PLAĆE

 

Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće i visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za juni 2014. godine. Osnovica za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za juni 2014. godine iznosit će od 380,25 KM a naknada za ishranu u toku rada bit će 8,00 KM po izrađenom danu.

 

PRIPREME ZA PRIMJENU ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Javnog poziva za dostavljanje podataka o namjeri i potrebama finansijske konsolidacije i teksta Javnog poziva za dostavljanje aplikacija. Javnim pozivom obavještavaju se sva privredna društva na području Tuzlanskog kantona da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine donio Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu dana 10. jula 2014. godine. Tekst objavljenog Zakona nalazi se i na web portalu Vlade Tuzlanskog kantona kako bi svi zainteresovani imali mogućnost izvršiti uvid u sadržaj te skladu sa istim sagledati poziciju svojih privrednih društava, kao i mogućnosti i potrebe za njihovom finansijskom konsolidacijom. Također je utvrđen i tekst Javnog poziva za dostavljanje aplikacija kojim se pozivaju sve zainteresovane osobe (sa područja Tuzlanskog kantona) a koje smatraju da imaju dovoljno stručnog znanja i iskustva iz oblasti ekonomije, prava, tehničkih nauka, kao i općeg znanja koje bi moglo biti od pomoći privrednim društvima sa područja Tuzlanskog kantona koja izraze namjeru i osnovanu potrebu da idu u postupak finansijske konsolidacije u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, da dostave svoje aplikacije sa osnovnim podacima i referencama o sebi, na adresu Vlade Tuzlanskog kantona, sa naznakom za koju privrednu granu mogu dati najveći doprinos

Vlada TK donijela je odluke o utrđivanju kriterija za vrednovanje prijava po javnim pozivima za intervencije u privrednim društvima iz drvoprerađivačke i hemijske industrijske grane. Neki od kriterija za vrednovanje prijava po Javnom pozivu su pomoć privrednim društvima u poteškoćama, sanacija ili restrukturiranje privrednih društav te kupovina dionica ili udjela u privrednim društvima.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o dopunama Zakona o koncesijama. U sklopu provođenja aktivnosti na uravnoteženju prihoda Budžeta TK, predlaže oprihodovanje za dio prihoda ostvarenih od naknada za koncesije koje pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona a koje su ostvarene i neutrošene do 31.12.2014.godine. Prihodi ostvareni po osnovu koncesija od dana otvaranja podračuna za koncesije tj. od 1.7. 2013.godine, nastavljaju se raspoređivati u skladu sa važećim propisima. Prijedlog ovog Zakona niti jednim dijelom ne utiče na prihode od naknada za koncesije koje pripadaju općinama. Donošenjem ovog Zakona smanjio bi se deficit Budžeta Tuzlanskog kantona za dio prihoda od naknada za koncesije koji pripada Kantonu i za koje nisu stvorene obaveze. Vlada Kantona je prijedlog Zakona uputila u dalju skupštinsku proceduru.

 

DUGOVANJA IZ KONCESIJA U 2013. IZNOSE 9.5 MILIONA KM

 

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2013. i I-VI 2014. godine. Također je donesen zaključak kojim se zadužuje Komisija za koncesije da podnese izvještaj o radu za prvih šest mjeseci 2014. Prema prihvaćenoj Informaciji ukupna dugovanja po osnovu koncesionih naknada zaključno sa 31.12.2013. godine iznose 9.5 miliona KM. Od navednog iznosa 3.6 miliona KM ili 38,22 % je utuženo, odnosno dostavljena je dokumentacija Kantonalnom pravobranilaštvu za pokretanje postupka naplate putem suda, ili je predmet Protokola, a za ostali dio duga vode se aktivnosti za naplatu, odnosno dužnici će biti utuženi ili raskinut ugovor ukoliko nakon preduzetih mjera ne budu izmirili svoja dugovanja. Od ukupnog dugovanja koncesionara iznos veći od 8 miliona KM ili 86,0 % se odnosi na dugovanja rudnika uglja „Kreka" i "Đurđevik". Od tog iznosa, 97% ili 7.8 miliona KM odnosi se na dugovanje privrednog društva Rudnici „Kreka" Tuzla. Rudnici uglja „Đurđevik" duguju više od 353 hiljade KM, ili 4 % od ukupnog dugovanja rudnika uglja. Od ostalih koncesionara „Tuzla – kvarc" participira u ukupnom dugu sa 1% ili u apsolutnom iznosu 122 hilajde KM i cjelokupan iznos je utužen. Privredno društvo „Tuzla – putevi" učestvuju sa 1% u ukupnom dugu ili u iznosu od 113.526,00 KM i ovaj kompletan dug je utužen. Jedan od većih dužnika u 2013. godini su i Rudnici mrkog uglja „Banovići", koji sa 31.12.2013. godine ima dospjele obaveze u iznosu od 887.771,00 KM. Sa ovim privrednim društvom u decembru 2013. godine zaključen je Protokol na iznos od 752 hiljada KM, kojim se koncesionar obavezuje da ovaj iznos uplati do 31.1.2014. godine. Potpisivanjem ovog Protokola resorno ministarstvo nije pokrenulo aktiviranje bankovne garancije koja je važila do 31.12.2013. godine. U prvih šest mjeseci ove godine po osnovu naknade za koncesionare iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva naplaćeno je 1.9 miliona KM što je za 736.712,00 KM ili za 60 % više u odnosu na isti period 2013. godine. Značajan rast povećanja naplate je zbog plaćanja od strane Rudnika „Banovići".

 

DRŽAVNIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 38 HILJADA KM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Iznos od 37.329,00 KM odobren je privrednim društvima iz resorne nadležnosti, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje radi osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima i članovima uže porodice zaposlenika u skladu sa zakonom. Riječ je o privrednim društvima Fabrika obuće "Aida" Tuzla, "Unioninvest - Mašinska montaža" Tuzla, "Rudnici nemetala" Kladanj, "Elektromontaža" Tuzla, „Livnica čelika" Tuzla, „Bosnia valves" Tuzla, „Koksno-hemijski kombinat" Lukavac, i „Polet" Tuzla. Odobrena sredstva bit će uplaćena na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti za odlaganje izvršnog postupka protiv izvršenika "Livnica čelika" d.o.o. Tuzla. Vlada TK zadužila je Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona da zaključi Aneks II Protokola o reprogramiranju povrata pozajmice od 09.01.2013. godine, u ukupnom iznosu od 328.813,16 KM do 30.06.2015. godine.

 

NA POZITIVNU LISTU LIJEKOVA UVRŠTENO 37 LIJEKOVA

 

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona. Izmijenjena Pozitivna lista lijekova sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a sastavni je dio Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Pozitivna lista lijekova sadrži zaštićene nazive lijekova i to maksimalno pet zaštićenih naziva, neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja. Izmjenama federalne Odluke, a po rješenju Konkurencijskog vijeće BiH, ukinuta je odredba o ograničenom broju zaštićenih naziva lijekova koji se mogu uvrstiti na Pozitivnu listu lijekova. Udruženje stranih priozvođača lijekova u BiH, dostavilo je Vladi TK i Ministarstvu zdravstva dopis u kojem traži uvrštavanje i ostalih lijekova koji ispunjavaju propisane uslove, a zbog postojanja ograničenja nisu uvršeni na Pozitivnu listu lijekova. Ministarstvo zdravstva je Vlade provelo postupak i utvrdilo da 37 lijekovaje ispunjava uslove za uvrštavaje na A Listu i 5 lijekova na B Listu.

Vlada Tuzlanskog kantona primila k znanju Izvještaj Radne grupe o prijedlogu kratkoročnih mjera u cilju pomoći privrednim subjektima koji su pretrpili direktne štete na području pogođenom prirodnom nesrećom. Vlada TK zadužila je resorna ministarstva da, u okviru svojih nadležnosti, razmotre stavove Radne grupe povodom Inicijativa Ekonomsko – socijalnog vijeća Tuzlanskog kantona, te Vladi Kantona dostave prijedloge kratkoročnih mjera i druge moguće prijedloge u cilju pomoći privrednim subjektima koji su pretrpili direktne štete u području pogođenom prirodnom nesrećom.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa i nadležnu Komisiju da započnu i u najkraćem roku izrade nacrt potrebne tenderske dokumentacije, ugovora i drugih dokumenata neophodnih za započinjanje postupka javnih nabavki za izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije poslovne zgrade TTU Tuzla, Sodaso Tuzla i poslovnog objekta u Ulici Rudarska 65. za smještaj kantonalnih organa i institucija.

 

OSTALE ODLUKE

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom ovlašćuje Komisiju za administrativna pitanja da odlučuje o pravima i obavezama Premijera Tuzlanskog kantona za vrijeme vršenja funkcije Premijera Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike iz kantonalnih, općinskih i gradskih organa državne službe.

Vlada je također donijela prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za drugostepeno upravno rješavanje.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Tekuća rezerva". Iznos u visini od 4.600,00 KM odobren je sredstva D.o.o. „Biser Hotel" Derventa za plaćanje smještaja učenika i nastavnika JU OŠ „Mejdan" Tuzla, JU OŠ „Husino" Tuzla i JU OŠ „Solina" Tuzla, koji se sa ekskurzije usljed stanja elementarne nepogode (poplave) nisu mogli vratiti kući.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Gračanici za prijem namještenika u radni odnos.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim prihvata Izvještaj Radne grupe za razmatranje smještaja „Instituta za zavarivanje" doo Tuzla u objekat JU „Mješovita srednja mašinska škola" Tuzla. Smještanjem Instituta „Mješovita srednja mašinska škola" Tuzla imala bi višestruku korist jer bi se izvršila adaptacija i rekonstrukcija dijela objekta te vršila kvalitetna obuka učenika. Pored toga zajedničkim djelovanjem Mašinske škole i Instituta moguće je probuditi interesovanje učenika za upis u tu školu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak o pismu podrške u realizaciji projekta TURLAK - Tuzla University for Research, Learning and Applied Knowledge (Tuzlanski univerzitet za istraživanje, učenje i primijenjeno znanje.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnom pravobranilaštvu Tuzlanskog kantona i JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje termoelektrane u Banovićima.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona za provođenje postupka zajedničke javne nabavke i izbora najpovoljnijeg ponuđača za objavu konkursa za direktora škole.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je privremeno imenovala niz školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području TK.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv