Održana 16. redovna sjednica Vlade TK

UREĐIVANJE OBAVEZA IZMEĐU ZZO I RUDNIKA TK

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u TK. Odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine utvrđena je nadležnost Kantona za donošenje propisa kojim će se regulisati način i postupak uplate duga za dospjele a neuplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti.

IMG 0006

 

Ovaj propis je neophodan kako bi se riješilo pitanje uplate dospjelih a neuplaćenih doprinosa odnosno kako bi se stvorili uslovi za nesmetano ostvarivanje prava zaposlenika rudnika uglja na zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti. Budući da propis nije donesen pojavljuje se problem, naročito u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja a uslovljen je redovnom uplatom doprinosa. Pred nadležnim sudovima vodi se više sporova između rudnika uglja i zavoda zdravstvenog osiguranja odnosno rudnika uglja i Tuzlanskog kantona, a ti sporovi su posljedica nerješavanja načina ko i na koji način će izvršiti uplatu dospjelih doprinosa za zdravstveno osiguranje kao i povrata isplaćenih naknada plaća zaposlenicima rudnika uglja.

ŠIRENJE DJELOKRUGA RADA KANTONALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI

Vlada TK utvrdila je Nacrt Zakona o robnim rezervama. Kako je od donošenja Zakona o robnim rezervama Tuzlansko-podrinjskog kantona 1997. godine u međuvremenu došlo do brojnih suštinskih, ali i značajnih terminoloških promjena, posebno u pogledu naziva kantona i preduzeća, ocijenjeno je da je potrebno pripremiti novi Zakon kojim bi se u cijelini aktuelizirala sva pitanja u ovoj oblasti. Osim toga, uočeno je da postoji potreba i mogućnost proširivanja djelokruga rada Kantonalne direkcije robnih rezervi u pogledu postupanja sa oduzetim predmetima u sudskom i inspekcijskom postupku. Kako je, pored navedenog, važeći Zakon trebalo izmijeniti i u konceptualnom pogledu, ocijenjeno je da je bolje pristupiti pripremi novog Zakona, nego izmjenama važećeg, pa je u skladu sa tim i pripremljen nacrt. Robnim rezervama, u smislu odredaba ovog zakona, smatraju se zalihe osnovnih roba i proizvoda, kao i novčana sredstva, koja obezbjeđuje Kanton i pojedina javna preduzeća odnosno privredna društva, u cilju održavanja neophodnog nivoa snabdjevenosti i stabilnosti na domaćem tržištu.

ŠKOLSKI ODBORI DO IZBORA

Vlada Tuzlanskog kanton utvrdila je Amandman na Prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Predloženim Amandmanom želi se precizirati vremenski period u kojem će biti raspisan javni konkurs za izbor i imenovanje članova školskih odbora u osnovnim školama i to u januaru 2015 godine. Utvrđeni amandman postaje sastavni dio prijedloga Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i dostavlja se Skupštini Tuzlanskog kantona.
Vlada Tuzlanskog kantona također je utvrdila Amandman na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Predloženim Amandmanom I namjera je precizirati vremenski period u kojem će raspisati javni konkurs za izbor i imenovanje članova školskih odbora u srednjim školama i to u januaru 2015 godine. Utvrđeni amandman I postaje sastavni dio prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i dostavlja se Skupštini Tuzlanskog kantona.

ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH DRUŠTAVA HEMIJSKE I DRVNE INDUSTRIJE

Vlada TK donijela je prijedlog Odluke o izboru privrednog društva za intervencije u privrednim društvima iz hemijske industrije. Preme prijedlogu Odluke koja je proslijeđena u Skupštinsku proceduru izvršit će se ulaganje u privredno društvo „Dita" Industrija deterdženata DD Tuzla, nakon provedene procedure po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za intervencije u privrednim društvima iz oblasti hemijske i drvoprerađivačke industrijske grane u cilju revitalizacije. U postupku revitalizacije izvršit će se ulaganje novčanih sredstava, shodno izraženim namjenama od strane „Dita" Industrija deterdženata DD Tuzla kupovinom većinskog paketa dionica od vlasnika „LORA" D.O.O. Sarajevo, sanacijom i restrukturiranjem privrednog društva i finansijskom pomoći privrednom društvu u poteškoćama.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je prijedlog Odluke o izboru privrednog društva za intervencije u privrednim društvima iz drvoprerađivačke industrijske grane. U prijedlogu Odluke se kaže da će biti izvršeno ulaganje u „Konjuh" DD Živinice, nakon provedene procedure po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za intervencije u privrednim društvima iz oblasti hemijske i drvoprerađivačke industrijske grane u cilju revitalizacije. U postupku revitalizacije bit će uložena novčana sredstava, shodno izraženim namjenama od strane „Konjuh" DD Živinice kupovinom većinskog paketa dionica Konjuh" DD Živinice od dioničara, sanacijom i restruktuiranjem društva i kao pomoć privrednom društvu u poteškoćama.

POVEĆANJE SREDSTAVA U JUNU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.04.-30.06.2014.godine. Predloženom Odlukom povećavaju se sredstva u za iznos od 1.555.000,00 KM, a uzimajući u obzir i ranije donesene Odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu za navedeni kvartal , ukupno odobravanje sredstva iznad gornje granice rashoda utvrđene Planom novčanih tokova za period 1.04. -30.6.2014. godine odobrenim od strane Odbora za likvidnost Budžeta TK za 2014. godinu iznosi 7.743 362,09 KM. Pregled odobrenih rashoda i izdataka u aprilu, maju i junu je izmijenjen u cilju obezbjeđenja dodatnih sredstava u operativnom planu u iznosu od 1.555.000,00 KM u okviru Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak. Povećanje se odnosi na povećanje sredstava u operativnom planu za mjesec juni na oblicima socijalne zaštite.
Vlada Tuzlanskog kantona također je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.7. –30.9.2014. godine. Odbor za likvidnost Budžeta TK utvrdio je Plan novčanih tokova za period juli – septembar 2014. godine, te odobrio gornju granicu rashoda. U dijelu budžetskih sredstva ona iznosi 62.440.000,00 KM , a u dijelu vlastitih prihoda , grantova , donacija i prihoda po posebnim propisima ista iznosi 10.000.000,00. Ukupni zahtjevi korisnika za budžetskim sredstvima u operativnom planu za period juli – septembar iznose 71.790.544,07 KM. Imajući u vidu procjenjene prihode u dijelu budžetskih sredstva i zahtjeve budžetskih korisnika Odbor za likvidnost procijenjuje nastanak deficita za period juli - septembar u iznosu od 9.350.544,07 KM.

JEDNOKRATNA POZAJMICA ZA JUNSKU PLATU

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se odobrava jednokratna pozajmica novčanih sredstava sa podračuna TK – sredstva od vodnih naknada u iznosu do 3.100.000,00 KM, sa podračuna pod nazivom sredstva posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu do 2.500.000,00 KM i sa podračuna Tuzlanskog kantona iz sredstava za zaštitu okolice u iznosu do 3.100.000,00 KM u cilju obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća, za mjesec juni 2014. godine, za zaposlene kod budžetskih korisnika, čijim korištenjem se ne smije ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu.
Vlada TK donijela je prijedloge preporuka u dijelu vlastitih i namjenskih prihoda.

MJESEČNE PLATE ČLANOVA UPRAVE POD POVEĆALOM

Vlada Tuzlanskog kantona, donijela je Zaključak kojim zadužuje sva resorna kantonalna ministarstva, kao i upravne i nadzorne odbore javnih preduzeća, privrednih društava, javnih ustanova i drugih institucija iz nadležnosti TK da izvrše analizu akata i ugovora kojim se uređuju mjesečne plate članova uprave tog pravnog lica, i traži, da putem odluka nadležnih organa upravljanja, ograniče i utvrde najviše u iznosu do 90% posljednje isplaćene mjesečne neto plate ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, a plate i druga primanja (topli obrok, prevoz, regres i duge naknade) ostalih uposlenika ograniče do visine mjesečne plate i naknada odgovarajućeg radnog mjesta u organima uprave Tuzlanskog kantona. Također se preporučuje općinama na području Tuzlanskog kantona da po sličnom principu pokušaju ograničiti plate i druga primanja javnih preduzeća, privrednih društava, javnih ustanova i drugih institucija iz nadležnosti općine. Zaključkom se zadužuju nadležna ministarstva da o postignutom informišu Vladu Kantona najkasnije do kraja augusta 2014.godine.
Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju u privrednim društvima iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, prehrambene i drvne industrije, šumarstva i vodoprivrede na području Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Pokazatelji poslovanja pojedinih privrednih društava ,za koje postoje uporedni pokazatelji, pokazuju da je došlo do smanjenje obima proizvodnje, smanjenja dobiti, smanjenja broja uposlenih. To ukazuje na negativan globalni trend u poslovanju privrednih društava iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Ovakvo stanje u poljoprivredno-prehrambenom sektoru rezultat je sporog i nedovoljnog prestrukturiranja privrednih društava, niske konkurentnosti domaće proizvodnje, neusklađenosti zakonodavstva i standarda sa EU, nefunkcionalnog i nedovoljnog institucionalnog kapaciteta, izostanka jedinstvene agrarne politike. Prema Informaciji, da bi se stvorile pretpostavke za izlazak iz te situacije, pored mjera na stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja i stvaranja institucionalnog okvira, što je zadaća države, odnosno kantona, neophodno je da i sama privredna društva povećaju efikasnost poslovanja, odnosno da budu aktivnija u građenju lanaca poslovnog interesnog povezivanja i dijeljenja informacija i resursa, te da aktivno rade na transferu znanja i tehnologija. Privredna društva, stoji u Informaciji, su i u obavezi da unaprijede svoj proizvodni asortiman, kako u pogledu obima i dostupnosti proizvodnje, tako i u pogledu sigurnosti i kvaliteta proizvoda, ali i u pogledu inoviranja i oblikovanja proizvoda prema potrebama modernog kupca, uz vođenje brige o kvalitetu okoliša, nivou emisija i nivou efikasnosti u korištenju energije, resursa i stvaranju otpada.

ULAGANJA OD 2 MILIONA KM U EKSPLOATACIJU MAGNEZITA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju o pokretanju eksploatacije magnezita u „Rudniku nemetala Kladanj d.o.o. Kladanj. Također je prihvaćen način pokretanja eksploatacije magnezita u „Rudniku nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj na osnovu Hodograma aktivnosti na prijenosu Ugovora o koncesiji. Preduzeće ,,Rudar" doo Tuzla iskazalo je namjeru pokretanja proizvodnje odnosno eksploatacije magnezita u ,,Rudniku nemetala Kladanj" Kladanj čiji je osnivač i jedini vlasnik Vlada TK. Novčana sredstva za zaposlenike koji su stekli uslove za penzionisanje osigurat će se kroz Program korištenja sredstava sa Escrow računa utvrđen u skladu Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o poslovanju JP "Spreča" D.D. Tuzla za 2013. godinu. Društvo je u posmatranom periodu poslovalo sa ostvarenom dobiti, i na taj način nastavilo trend pozitivnih finansijskih rezultata poslovanja. Krajem 2013., stoji u Izvještaju, „Spreča" je dobila certifikat da je uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom usklađen sa zahtjevima standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.

ODOBREN DODATNI UPIS NA UNIVERZITET U TUZLI

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/2015. godini, kao i Odluku Senata od 21.07.2014. godine o dopuni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/2015. godini. S bzirom na povećan broj kandidata koji su položili prijemni ispit na Općem studiju Medicinskog fakulteta, koji nisu stekli uslov za upis u skladu sa Odlukom Senata JU Univerzitet u Tuzli od 11.06.2014. godine, ali im je u skladu sa Odlukom Senata od 15.07.2014. godine omogućen uslov da upišu Opći studij na Medicinskom fakultetu kao studenti koji se sami finansiraju, ukoliko pristanu na uslove utvrđene Odlukom Senata od 21.07.2014. godine, kojom se pokriva samo dio troškova obavljanja praktičnog dijela nastave na tom fakultetu, kandidati su dužni potpisati odgovarajuću izjavu.

NENADLEŽNOST ZA OBJAVU JAVNOG OGLASA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva zdravstva o trenutnom statusu i nadležnostima u vezi imenovanja upravnog i nadzornog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Vlada TK traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog minstarstva zdravstva da ponište javne oglase za izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, zbog nenadležnosti obzirom da nije potpisan ugovor o suosnivačkim pravima, kao suosnivački akt između Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona kao osnivača JZU UKC Tuzla. Također se traži od Vlade FBiH i Federalnog minstarstva zdravstva da, u što kraćem roku, dostave Vladi TK prijedlog ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima osnivača JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, a u skladu sa Zakonom o ustanovama Odlukom o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom Univerzitetski klinički centar Tuzla. Zaključkom se nalaže Upravnom odboru i Direktoru JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla da odmah ponište javne oglase za izbor članova Nadzornog i Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla iz reda zaposlenika, odnosno reda stručnih radnika Ustanove.

Vlada TK je prihvatila je Informaciju o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2013. godini. Prema Informaciji smještajni kapaciteti na području Tuzlanskog kantona ne prate turističke potencijale i mogućnosti koje pružaju. Uočljiv je veoma mali broj smještajnih kapaciteta na području općina Gradačac, Kladanj i Živinice. Također, na području TK nedostaju smještajni kapaciteti visoke kategorije (hoteli sa pet zvjezdica), kao i objekti namjenjeni mlađoj populaciji (hosteli i slično). Najviše dolazaka stranih turista zabilježeno je na području općine Tuzla, 43% od ukupnog broja. Na području općine Lukavac zabilježeno je 19% dolazaka, Gradačca 15%, Srebrenika 12%, dok na sve ostale općine otpada 11% ukupnog broja evidentiranih dolazaka. Najveći broj dolazaka evidentiran je iz zemalja neposrednog okruženja, Hrvatske, Slovenije i Srbije. Od evropskih zemalja najviše dolazaka je evidentirano iz Njemačke, Italije, dok se u odnosu na 2012.godinu bilježi značajniji rast dolazaka iz Poljske, Švedske, Slovačke i Turske. U ukupnom broju ostvarenih noćenja na prostorima Tuzlanskog kantona prednjači općina Gradačac, u kojoj je, zahvaljujući banjskom lječilištu ostvareno 47% noćenja, zatim općina Tuzla, sa 23%, Lukavac 13% , Srebrenik 7%, dok na ostale otpada 10%. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, na području Tuzlanskog kanton je, sa 31.12.2013. godine bilo registrovano 2.262 pravnih i fizičkih lica kojima je djelatnost bila pružanje usluga u ugostiteljstvu, što predstavlja 10,04% ukupno registrovanih privrednih subjekata na području Tuzlanskog kantona. U odnosu na ukupan broj uposlenih, u ugostiteljskoj djelatnosti na području Tuzlanskog kantona radi 3,32% uposlenih, što u poređenju sa brojem ugostiteljskih objekata predstavlja 1,18 uposlenih po objektu.To ukazuje na činjenicu da je u ovoj djelatnosti veoma izražen „rad na crno". Putne komunikacije i dalje su limitirajući faktor za razvoj turizma što se posebno vidi u iskorištenosti turističkih potencijala Zaštićenog pejzaža prirode «Konjuh».


OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za čijim radom je prestala potreba u ustanovama srednjeg obrazovanja u školskoj 2014./2015. godini.
Vlada TK donijela je Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz nadležnosti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Raspisuje se oglas radi popunjavanja upražnjenih pozicija predsjednika i članova nadzornih odbora u „Tvornici transportnih uređaja" d.d.Tuzla, Fabrici obuće „Aida" d.d. Tuzla i „Rudnicima nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj, privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, po jedan kandidat.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto viši laborant sa VSS kvalifikacijom, na neodređeno vrijeme.
Vlada TK dala je saglasnost Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za prijem novih uposlenika na period od dva mjeseca.
Vlada TK u okviru kadrovskih pitanja razriješila je dužnosti predsjednika i članove Školskog odbora JU Osnovna škola „Banovići Selo" Banovići.
Vlada je također imenovala predsjednika i članove Školskog odbora JU Osnovna škola "Lukavac Grad" Lukavac na period najduže 90 dana.
Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva „Konjuh" Kladanj. Dva kandidata – predstavnika 67% državnog kapitala za privremeno imenovanje Nadzornog odbora Dioničkog društva „Konjuh" Kladanj su Mirza Kuluglić i Šahsudin Halilović. Predstavnici malih dioničara, vlasnika 33% kapitala Društva, predložit će svog predstavnika u Nadzorni odbor.


Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv