Održana 23.redovna sjednica Vlade TK

POČINJE REALIZACIJA BUSINESS START UP FONDA ZA MLADE


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Program „Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona". Glavni cilj Programa jeste doprinijeti privrednom razvoju Tuzlanskog kantona kroz omogućavanje uslova za samozapošljavanje mladih i podizanje poduzetničkog duha na području Tuzlanskog kantona, a Ministarstvo razvoja i poduzetništva će projekat realizovati u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih u BiH – YEP (Youth Employment Project) koji podržava Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Udruženjem za razvoj NERDA.

 

GRBTKCiljnu grupu čini 100 mladih ljudi starosti od 18-35 godina sa područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti biznis i trebaju podršku u tom procesu. Programom će biti obuhvaćeno najmanje 100 korisnika od kojih bi najmanje 20 finalnih imalo priliku da koriste beskamatna kreditna sredstva za pokretanje obrta ili preduzeća u visini do 15.000 KM uz garanciju - kolateral od 100% iznosa kredita. Svih 100 korisnika bi pohađali poslovnu edukaciju sa posebnim naglaskom na izradu poslovnog plana. Planiran je i odabir 3 najbolje poslovne ideje za korisnike starosti od 18-30 godina (prema utvrđenim kriterijima od strane Projekta zapošljavanja mladih u BiH (YEP), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC) i obezbjeđenje grantova u iznosu od 9.000 KM, po 3.000 KM za tri najbolja poslovna plana, dok bi se i korisnicima u okviru Programa pokrili ili sufinansirali i troškovi registracije poslovnog poduhvata bilo da se radi o obrtu ili privrednom društvu. Za potrebe „Business start up fonda za mlade sa područja Tuzlanskog kantona" planirano je da Vlada Tuzlanskog kantona sa ESCROW računa izdvoji sredstva u iznosu od 200.000 KM kao uvećanje depozita u Garantnom fondu NERDA. S druge strane SBERBANK BH d.d. je za potrebe ovog projekta odobrila multiplikator 1,5, što znači da je ukupni kreditni potencijal za potrebe kreditiranja korisnika subvencioniranih kreditnih sredstava 300.000 KM.


Također, Vlada je dala danas saglasnost na tekst Memoranduma o razumijevanju i saradnji u realizaciji Programa "Business start up fond za mlade sa područja Tuzlanskog kantona" koji će potpisati predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona i GOPA predstavništvo u BiH – Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Švajcarska ambasada/Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

 

NASTAVITI AKTIVNOSTI NA REVITALIZACIJI DITA-e


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o hronologiji i aktivnosti Vlade TK-a na rješavanju statusa d.d. „Dita" sa ciljem ponovnog pokretanja proizvodnog procesa. Elaborat, odnosno Plan revitalizacije privrednog društva „DITA" d.d. Tuzla koji je radio ekspertni tim urađen je na bazi izvještaja sudskih vještaka. Obzirom da je kupovina većinskog paketa dionica društva planirana za vrijednost od 1 KM smatra se opravdanim pokušaj spašavanja ovog privrednog društva, a samim tim i upošljavanje kako postojećih tako i novih radnika., navodi se u Informaciji. Također, rad na kreiranju uslova za stvaranje nove vrijednosti zaslužuje dodatno angažovanje i ima društvenu opravdanost za boljitak stanovnika Tuzlanskog kantona.


Na osnovu iznešene hronologije dešavanja i stanja u Društvu prezentiranog u Planu revitalizacije privrednog društva „DITA" d.d. Tuzla kreiranog od strane ekspertnog tima i Revizorskom izvještaju, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva smatra da Vlada Tuzlanskog kantona treba nastaviti realizaciju Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona i potpitisati ugovor sa „LORA" d.o.o. Sarajevo o kupoprodaji dionica, kao i sa Brokerskom kućom koja će navedeni ugovor realizovati.

 

PRINOSI STRNIH ŽITA SKORO PREPOLOVLJENI


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2014. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenjom sjetvom 2013. godine i proljetnom sjetvom 2014. godine strnim žitima na području Tuzlanskog kantona zasijano je 5.168,5 ha zemljšta. Značajnije površine zasijane na području općina Lukavac, Gradačac, Kalesija, Živinice, Gračanica i Čelić što ukazuje da je sjetva ovih žita zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve pogodnija na većim zemljišnim kompleksima. Pšenica je zasijana na 3.715 ha tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita ova kultura zauzima 71,88%, dok ostala strna žita zauzimaju 28, 12 %.


Prekomjerne padavine u toku vegetacije uslovile su pojavu bolesti i štetočina na usjevima što je direktno uticalo na visinu prinosa i kvalitet posebno pšenice. Na prinose strnih žita u velikoj mjeri su uticale elementarne nepogode koje su zadesile Kanton u maju mjesecu, a smjena sunčanih i kišnih perioda u toku žetve je takođe uticala na kvalitet zrna. Žetva strnih žita na području Kantona je počela početkom jula mjeseca, a zbog promjenljivog vremena trajala je do početka avgusta.


Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 12.198,02 tona što je za 10.971,88 tona, odnosno za 47,35% manje u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu je manji za 8.245,75 tona, tako da ovogodišnja proizvodnja nezadovoljava ni 10% potreba stanovništva Kantona.


Prosječni prinosi strnih žita u odnosu na predhodnu godinu su skoro prepolovljeni. Prema raspoloživim podacima sa terena, na području Kantona prosječni prinos pšenice u ovoj godini je iznosio 2,39 t/ha što je za 2,2 tone manje u odnosu na prošlu godinu. Prosječni prinos raži je 2,09 t/ha što je za 1,79 tona manje u odnosu na prošlu godinu, prosječni prinos ječma je manji za 1,93 tona/ha, dok je prosječni prinos zobi iznosio 2,26 t/ha što je za 1,39 tona/ha manje u odnosu na prošlu godinu.
U cilju povećanja sjetvenih površina i prinosa strnih žita u narednom periodu neophodno je da Vlada Federacije BiH blagovremeno donose Odluku o garantovanoj cijeni pšenice za rod u tekućoj godini. Također, treba nastaviti sa novčanim podrškama za proizvođače strnih žita i sufinansiranjem sjetve pšenice radi stvaranja robnih rezervi. U saradnji sa sjemenarskim kućama, a u organizaciji Poljoprivrednog zavoda trebalo bi organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača o sredstvima zaštite i načinu zaštite strnih žitarica kao i prezentacije sorti pšenice otpornijih na bolesti, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine, te u Budžetu Kantona planirati sredstva za otkup pšenice za potrebe kantonalnih robnih rezervi.

 

USVOJENI POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU
BUDŽETA I UTROŠKU TEKUĆE REZERVE


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2014. godine. U kompleksnom sistemu ubiranja javnih prihoda Tuzlanskog kantona, prihodi i primici sa primicima od zaduživanja u Budžetu Tuzlanskog kantona u periodu januar – juni 2014. godine iznose 138.182.681,74 KM, od čega 14.500.000,00 KM se odnosi na prihode od zaduživanja. Ukupno gledano u odnosu na operativni plan za isti period procentualno iznosi 55,79%, a u odnosu na ostvarene prihode i primitke u istom periodu prošle godine prošle godine, veći su za 11,13%.


Analizirajući izvršenje rashoda i izdatka na nivou ukupnog možemo konstatovati da ostvareni ukupni rashodi i izdaci budžeta Tuzlanskog kantona u pomenutom periodu iznose 139.293.985,41 KM, te da su u odnosu na operativni plan budžeta za isti period 2014. godinu manji za 7,94%, a u odnosu na ukupne rashode i izdatke u istom periodu prošle godine veći su za 1,17%.

 

Vlada je također usvojila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2014. godine. U pomenutom periodu odlukama o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije „tekuća rezerva budžeta" je odobreno ukupno 335.437,53 KM, što u procentima iznosi 37,27% u odnosu na usvojeni plan, a izvršenje po odlukama iznosi 292.601,19 KM odnosno 32,51% u odnosu na planirani iznos u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

 

OSTALE ODLUKE


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za Tuzlanski kanton na realizaciji Strategija razvoja i Strategija Socijalnog uključivanja BiH za 2013. godinu i Akcioni plan za Tuzlanski kanton na realizaciji Strategija razvoja i Strategija Socijalnog uključivanja BiH 2014 - 2016. godina, koje je sačinio Tim za implementaciju Akcionih planova Strategije Razvoja/Strategije Socijalnog Uključivanja.


Na osnovu iznesenih podataka može se konstatovati da od ukupno 221 utvrđenih aktivnosti, kompletirano njih 68. U toku realizacije se nalazi 106 aktivnosti, a 47 aktivnosti nije u fazi realizacije.


Posmatrano po utvrđenim strateškim ciljevima, od ukupno 27 utvrđenih aktivnosti u starteškom cilju „Makroekonomski razvoj" u 2013. godini je kompletirano 8 aktivnosti. U toku realizacije je njih 11, a 8 aktivnosti nije u fazi realizacije. U strateškom cilju „Konkurentnost" utvrđena je ukupno 61 aktivnost, od čega je kompletirano njih 20. U toku realizacije se nalaze 23 aktivnosti, a 18 aktivnosti se trenutno ne realiziraju. Za „Zapošljavanje" je utvrđena 31 aktivnost. Kompletirano je 10, u toku realizacije je 17, a 4 aktivnosti se još uvijek ne realiziraju. Od ukupno 68 aktivnosti utvrđenih u starteškom cilju „Održivi razvoj" u 2013. godini, kompletirano je 14, 40 aktivnosti se realizira a 14 aktivnosti nije u fazi realizacije. Kada je u pitanju Socijalno uključivanje utvrđene su 34 aktivnosti od kojih je u 2013. godini, kompletirano 16 aktivnosti. U toku realizacije se nalazi 15, a 3 aktivnosti nisu u fazi realizacije.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Kako je to i predviđeno u Budžetu, za ove namjene planirana su 2.564.169,00 KM namjenskih sredstava. Raspodjela sredstava, važno je naglasiti, se vrši prema Zakonu o šumama. Za finansiranje Finansiranje rada čuvarske službe za 2014 godinu je planirano 2.095.727,00 KM, za biološku obnova šuma u obimu većem nego je predviđeno šumskoprivrednom osnovom 100.000,00 KM, te 40.000,00 KM za druge tekuće rashode-povrat i dr. Za kapitalne izdatke planirano je 328.442,00 KM.

 

Vlada Tuzlanskog kantona ovlastila je premijera Tuzlanskog kantona Behriju Umihanića, ministra finansija Miralema Nuhanovića, i resorne ministre Jelenu Ilić, Mulagu Fejzića, Samida Šarca i Mustafu Isabegovića za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet TK. Javnoj ustanovi OŠ „Kreka" Tuzla 4.450,00 KM Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke doniralo je za realizaciju projekta „Inkluziji u susret". Za sufinansiranje projekta „Podrška učesnicima romske nacionalnosti koje su žrtve prosjačenja", JU OŠ „Mejdan" Tuzla, 1.000,00 KM, donirao je BH Telecom d.d. Sarajevo. Također Vlada je donijela i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Naime, kako donacija za sufinansiranje projekta „Povećajmo mogućnost djeci u BiH za rano učenje" u iznosu od 24.999,95 KM, nije potrošena u ukupnom iznosu, te je preostao iznos od 1.270,27 KM, donator je dao saglasnost za promjenu namjene neutrošenih sredstava, koja bi se preusmjerila za nabavku didaktičkog materijala za predškolske ustanove.

 

Vlada Tuzlasnkog kantona utvrdila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec august 2014. godine u nepromijenjenom iznosu od 380,25 KM. Također, naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec august 2014. godine ostaje ista i iznosi 8,00 KM po izrađenom danu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Anexa III Ugovora o namjenskom depozitu, zaključen između Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, te ovlastila ministra finansija Miralema Nuhanovića, da u ime Vlade Kantona potpiše pomenuti Anex.
Također, Vlada je prihvatila tekst Aneksa II Ugovora o komisionim poslovima i ovlastila ministra Nuhanovića da potpiše ovaj dokument.

 

Vlada Tuzlanskog kantona pihvatila je danas tekst Ugovora o donaciji koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Naftne industrije Srbije (NIS) a.d. Novi Sad. Predmet donacije su novčana sredstva u iznosu od 25.565,00 eura u cilju pomoći i podrške ugroženom kantonu i stanovništvu kantona nakon poplava nastalih od 15. do 29, maja 2014.godine.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2014. godinu. Za sufinansiraje održavanja manifestacija u Budžetu je planirano ukupno 60.000,00 KM. Tim sredstvima, kao i prethodnih godina, podržane su sajamske aktivnosti koje se održavaju na području Tuzlanskog kantona, kao što su Gradačački sajam - sajam šljive i prehrambene industrije, Sajam poduzetništva Gračanica, Sajam turizma, lova i ribolova Lukavac, Regionalni summit poduzetnika, UG za pozorišnu djelatnost „SCENA" Gradsko pozorište Živinice, „40 godina Gradskog pozorišta Živinice, Obilježavanje dana Srebrenice i sl.

 

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas donaciju opreme Regionalne Vlade Toscane, koji je koristio Operativni sekretarijat – Focal point Sarajevo. Radi se o putničkom vozilu marke Opel Astra, koje je Vlada dalje, kao krajnjem korisniku donirala Centru za razvoj poduzetništva Tuzla.

 

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je danas Odluku o davanju na korištenje nekretnine i ovlaštenja za postupanje. Naime, prvobitno donesenom Odlukom o odavanju na korištenje nekretnine i ovlaštenja za postupanje dato je ovlaštenje Direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona, preduzme sve neophodne radnje u cilju adaptacije, rekonstrukcije, eventualne dogradnje i slično, odnosno da provede postupak javnih nabavki roba, usluga i radova u vezi sa poslovnim objektom u ulici Rudarska broj 65. Obzirom da je nedavno donesenim Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona zadužen Ured za zajedničke poslove i Komisija da okončaju sve radnje u vezi izrade tenderske dokumentacije, Vlada je izmijenila prvobitno donesenu odluku i uskladila je sa Zaključkom.

 

Vlada Tuzlanskog kanona razješila je Asima Brkića, dipl. ing. građevinarstva sa pozicije člana Komisije za izradu nacrta potrebne tenderske dokumentacije, ugovora i drugih dokumenata neophodnih za započinjanje postupka javnih nabavki za izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije poslovne zgrade TTU Tuzla, Soda-so i poslovnog objekta u ul. Rudarska 65, Tuzla. Razlog za razrješenje je trenutno opterećenje ovog službenika u radovima koji se odvijaju na sanaciji regionalnih cesta, odnosno održavanju njihove prohodnosti i bezbijednosti saobraćaja.

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je danas Rješenje o imenovanju Radne grupe za Izradu Akcionog plana zapošljavanja osoba sa invaliditetom u TK-a, te je na poziciju člana Grupe umjesto Sanele Karahasanović imenovala državnu službenicu Adisu Gotovušić.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Naime, u januaru 2015. godine na snagu stupa novi Zakon o postupanju i zaštiti sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH koji u mnogo čemu mjenja dosadašnji način rada ustanove odnosno boravak maloljetnika u JU Disciplinski centar za maloljetnike TK.Najznačajnija promjena se odnosi na dužinu neprekidnog boravka maloljetnika u Disciplinskom centru, odnosno njegovom produžavanju sa 20 dana na 3 mjeseca. S tim u vezi, neophodno je da Disciplinki centar prilagodi svoju sistematizaciju novom obimu poslova koji ih očekuje u narednom periodu.

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas prijedlog za plana smještaja kantonalnih organa i službi u poslovnom objektu TTU Tuzla.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JU Međunarodna galerija portreta Tuzla za prijem jednog zaposlenika na poziciju „muzejski tehničar" sa SSS kvalifikacijom, na puno radno vrijeme, do povratka zaposlenika sa bolovanja.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst sporazuma o načinu izmirenja duga koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i privrednog društva Solana d.d. Tuzla. Vlada je također ovlastila Premijera Kantona da u ime Vlade potpiše Sporazum.

 

Nakon što je razmatrala prijedlog materijala Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o davanju saglasnosti JU Univerzitet u Tuzli za zaključivanje Ugovora o dodatnom angažovanju sa nastavnicima i saradnicima koji su obavili izvođenje nastave na Univerzitetu u Tuzli, na osnovu Plana pokrivenosti nastave i odluke o maksimalnom opterećenju nastavnika i saradnika u nastavi po fakultetima za akademsku 2013/2014. godinu, Vlada Tuzlanskog kantona je zadužila Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da zatraži izjašnjenje Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli o ovom materijalu. Nakon što zaprimi kompletnu dokumentaciju i tražena izjašnjenja, Vlada će zakazati vanrednu sjednicu i o datom prijedlogu se na odgovarajući način izjasniti.

 

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost da se Benjamin Bajrektarević, imenuje za direktora Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno–historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.
Vlada je utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje, a najduže do 90 dana, predsjednika i članova za Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost ''Spreča'' d.d. Tuzla. Ispred državnog kapitala, do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, predloženi su Munib Efendić, Bego Džebo i Nail Šećkanović. Vlada je dala saglasnost na odluke nadzornih odbora „Livnice čelika" d.o.o. Tuzla i „Bosnia Valves" d.o.o. Tuzla, kojim je za direktora tih društava imenovan Begić Ševal, dipl. ing. maš. iz Banovića, u vremenu od 4 sata dnevno.


Vlada je razriješila predsjednika i članove Školskog odbora JU Osnovna škola „Šerići" Šerići, Živinice i privremeno imenovala predsjednika i članove Školskog odbora ove škole na period najduže 90 dana. Predsjednik je Suad Poljić, a članovi Sejfo Muharemović i Emsad Hodžić.


Razriješeni su i predsjednik i član Školskog odbora JU Osnovna škola „Gračanica" Gračanica, Živinice, te su na period najduže 90 dana privremeno imenovani na poziciju Predsjednika Halil Ramić, a na poziciju članova Ramo Mešanović i Samra Delalić.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv