Održana 24.redovna sjednica Vlade TK

SMANJENJE BROJA KANTONALNIH MINISTARSTAVA
I EFIKSNIJA VLADA TUZLANSKOG KANTONA


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Vladi Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje ovih izmjena je uspostavljanje funkcionalnije i ekonomičnije organizacije Vlade kao kolegijalnog izvršnog organa, te pojedinih organa uprave.


GRBTKOsnovna izmjena ogleda se u smanjenju broja ministarstava, a time i članova Vlade. Umjesto trenutnih dvanaest ministarstava, izmjenama se predviđa osam. Predviđeno je da se Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Ministarstvo razvoja i poduzetništva, zbog srodnosti i povezanosti poslova i nadležnosti spoje u jedno složenije, ali funkcionalnije i kadrovski osposobljenije Ministarstvo za privredu, koje bi moglo odgovoriti zadatku stvaranja ambijenta i pružanju pomoći u rješavanju složenih problema u privredi Tuzlanskog Kantona. Istovremeno, oblast poslova i nadležnosti turizma koje je bilo u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, ne bi prešlo u nadležnost novog Ministarstva privrede, nego bi zbog svoje uske povezanosti sa drugim oblastima prešlo u nadležnost postojećeg Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo zdravstva bi se spojili u zajedničko Ministarstvo za rad, zdravstvo, socijalnu politiku i povratak iz razloga što oblast zdravstvene zaštite pripada oblasti socijalne zaštite u širem smislu, a da Ministarstvo zdravstva zbog svoje manje organizacije i broja izvršilaca kao samostalno teško izvršava sve svoje nadležnosti iz ove oblasti. Spajanje Ministarstva finansija i Ministarstva pravosuđa i uprave predlaže se iz razloga što je zakonodavna i druga nadležnost u oblasti pravosuđa u ingerencijama Federacije BiH i VSTV-a, a finansiranje rada pravosudnih organa u nadežnosti Kantona. U ovom slučaju oblast poslova uprave bi se na odgovarajući način organizirala posebnim organizacionim oblikom unutar zajedničkog ministarstva.


Finansijske procjene ukazuju da bi se usvajanjem Zakona i njegovom implementacijom došlo do odgovarajućih ušteda, usljed smanjenja broja nosilaca izvršnih funkcija (ministara), dijela rukovodećih državnih službenika, kao i dijela administrativnog osoblja. Preliminarne procjene u odnosu na postojeću sistematizaciju ukazuju na smanjenje broja radnih mjesta od oko 40 od čega 4 ministra, 4 sekretara i 4 vozača, uz procijenjeni godišnji nivo uštede od cca. 1.150.000 KM godišnje.

 

SOCIJALNA ZAŠTITA U KVALITETNIJEM OBIMU, A USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Razlog za donošenje izmjena i dopuna je usklađivanje pojedinih odredbi Zakona sa odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom FBiH i odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH. Izmjenama i dopunama Zakona uskladit će se ostvarivanja prava povratnika u prijeratna prebivališta sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, precizirat će se definisane norme u pogledu određivanja učešća u izdržavanju djece i odraslih, krug lica koji je oslobođen učešća u troškovima porodičnog, institucionalnog i drugih oblika smještaja.

Također su definisani bliži uvjeti za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite i provedbeni akti koji uređuju ovu oblast, rokovi za ostvarivanje prava i visine naknade umjesto plate majkama porodiljama kao i novčane kazne za pravna i fizička lica – osnivače ustanova i drugih oblika smještaja za korisnike socijalne i dječije zaštite. Ukoliko se prihvate predložena rješenja u Izmjenama i dopunama Zakona, neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva za primjenu, s obzirom da su predložena rješenja u okvirima postojećeg planiranog budžeta i nema povećanja broja korisnika prava. Benifit je da se postojeća prava daju u kvalitetnijem obimu, usluge socijalne zaštite u skladu sa međunarodnim standardima i preferiraju se oblici porodičnog modela i modela malih porodičnih zajednica. Nakon današnjeg utvrđivanja Nacrt je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

 

UTVRĐENE SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE
POLITIKE ZA PERIOD 2015-2017. GODINA


S ciljem projekcije prihoda i gornje granice rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2015.-2017. godina. Ovaj dokument treba da poboljša koordinaciju između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i izvanbudžetskih fondova, na pripremi za izradu budžeta za 2015. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet Kantona, općina i izvanbudžetskih fondova.
Pri izradi ovog dokumenta korištene su srednjoročne projekcije, te godišnje procjene prihoda i rashoda, a Smjernice pokrivaju makroekonomske pretpostavke i prognoze, projekcije prihoda i gornju granicu rashoda.

 

KATEGORISANE LOKALNE CESTE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o aktivnostima na projektu razvrstavanja – kategorizacije javnih cesta na području Federacije BiH i Tuzlanskom kantonu i donijela Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i ulica u gradu Tuzli i općinama na području Tuzlanskog kantona. Donošenjem ove Odluke po prvi put na području Tuzlanskog kantona imamo kategorisane javne lokalne ceste u ukupnoj dužini od 1.169,65 km i ulice u dužini od 172,91 km. Ovom odlukom utvrđene su lokalne ceste i ulice koje su od interesa za grad Tuzlu i općine Tuzlanskog kantona i koje ispunjavaju uslove propisane Uredbom o mjerilima i kriterijima za kategorizaciju javnih cesta. U roku od 6 mjeseci, od stupanja na snagu ove odluke, Grad i općine Tuzlanskog kantona su dužne uraditi kartu cestovne mreže lokalnih cesta i ulica na svom području, a u roku od dvije godine, će za sve kategorisane lokalne ceste i ulice uraditi projekat saobraćajne signalizacije, te u skladu s projektom izvršiti njeno postavljanje.

 

KVALITETNIJE UPRAVLJANJE NAMJENSKIM PRIHODIMA


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona za sredstva koja se se uplaćuju na depozitni račun Budžeta Tuzlanskog kantona po osnovu naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Otvaranje podračuna vrši se u cilju efikasnijeg upravljanja gotovinom, izdvojenog evidentiranja novčanih sredstava za namjenske prihode, kao i potrebama posebnih projekata koje zahtijevaju izdvajanje namjenskih prihoda. Kako je rečeno na sjednici Vlade Ministarstvo finansija će u narednom periodu, u istom cilju Vladi Kantona predložiti otvaranje podračuna i za ostale namjenske prihode koji pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona.

 

OSTALE ODLUKE


Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Odluke kojom se prihvata supsidijarno zaduživanje Tuzlanskog kantona kod Federacije BiH za sredstva dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu MMF-a u iznosu od 6.794.000,00 KM. Sredstva bi se koristila za podršku Budžetu Tuzlanskog kantona s ciljem ublaživanja posljedica prirodne katastrofe i pokrivanja značajnog gubitka prihoda u Budžetu Tuzlanskog kantona, te unapređenja fiskalne održivosti. Rok otplate je pet godina s grejs periodom od tri godine, a otplata glavnice je planirana u jednakim kvartalnim ratama, sa promjenjivom kamatnom stopom koju određuje MMF za SDR, a koja trenutno izosi 1,08% godišnje. Nakon današnjeg utvrđivanja Prijedloga, Odluka je proslijeđena Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i dalje postupanje.

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništavanju oglasa za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom i raspisivanju ponovnog oglasa i utvrđivanju teksta oglasa. Radi se o Tvornici transportnih uređaja d.d. Tuzla, Fabrici obuće „Aida" d.d. Tuzla i privrednom društvu „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o.Kladanj.

 

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na izmjene Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2014/2015. godini. Nakon provođenja Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju JU Univerziteta u Tuzli u drugom upisnom roku, ukupno 122 kandidata su položila prijemni ispit ali nisu stekli uslov za upis jer prema rang-listama su rangirani preko broja prvobitno planiranog za upis u skladu sa Odlukum Senata Univerziteta na koju je Vlada TK prethodno dala saglasanost. Današnjom saglasnošću omogućeno je da se na fakultete Univerziteta upišu i ovi studenti.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladanj sa obrazloženjem, koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama. Vlada je ovlastila Ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK i direktoru Kantonalne uprave za šumarstvo da potpišu Sporazum.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 3.000,00 KM Ekološkom savezu Tuzlanskog kantona "EKO-ZELENI" Tuzla, za organiziranje manifestacije Međunarodni dan planina.

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava". Također donesena je i Odluka kojom se pokreće otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji administrativno – poslovne zgrade TTU, ukupne površine 2859,76 m². Cilj je dovođenje objekta u funkciju i obezbijeđivanje preduslova za obavljanje osnovne djelatnosti organa uprave, koji bi u objekat bili smješteni.

Vlada je danas zaključkom zadužila Ministarstvo finansija TK da u roku od 15 dana sagleda osnove i mogućnosti za izradu Zakona o plaćama u organima vlasti na nivou Tuzlanskog kantona, te tekst nacrta navedenog Zakona dostavi Vladi Kantona na razmatranje.

Današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona pokrenula je postupak Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Ministarstvo finansija je zaduženo da između ostalog u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu planira sredstava kreditnog zaduženja Tuzlanskog kantona u iznosu od 6.794.000,00 KM iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aramžamanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, te sredstva po Sporazumu o načinu izmirenja duga u iznosu od 390.595,84 KM, a u vezi sa presudama Općinskog i Kantonalnog suda Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Ovim izmjenama trenutno nepopunjena radna pozicija „stručni savjetnik za obrazovanje", promijenjena je način da se ista sistematizuje kao radna pozicija „stručni saradnik za predškolsko i osnovno obrazovanje", što je u skladu sa politikom ušteda koje provodi Vlada Tuzlanskog kantona. Istovremeno novosistematizovana radna pozicija odgovra potrebama Ministarstva i zatvara obim poslova koji su neophodni za normalno funkcionisanje Ministarstva.

Vlada Tuzlanskog kantonaodobrila je danas svim općinama na području Kantona po 100.000,00 KM za radove hitnih intervencija u vodotocima II kategorije, uzrokovane stanjem prirodne nesreće. Ova sredstva dodijelit će se iz sredstava vodnih naknada koja pripadaju Kantonu, kroz Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2014. godinu.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv