Održana 26.redovna sjednica Vlade TK

Strateški projekti Ministarstva razvoja i poduzetništva

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Akcioni plan za Tuzlanski kanton na realizaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH 2014 - 2016. godina, koje je sačinio Tim za implementaciju akcionih planova. Prijedlog Akcionog plana za strateško planiranje za 2014-2016. godinu razrađen je na ciljeve, podciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti.

U okviru svakog cilja utvrđeni su podciljevi, za koje su utvrđeni određeni prioriteti i mjere sa definisanim aktivnostima, očekivanim rezultatima, nosiocima aktivnosti, periodom implementacije i izvorom finansiranja.

U izradi Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH za Tuzlanski kanton za razdoblje 2014-2016. godina su u odnosu na prethodni period dodatno uključeni Privredna komora Tuzlanskog kantona i Obrtnička komora.

 

IMG 0119

 

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2015 - 2017. godine, koji je sačinilo Ministarstvo razvoja i poduzetništva. Osnovni cilj izrade Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Program javnih investicija se, pored kandidovanih projekata, sastoji i od kapitalnih projekata sa osiguranim izvorima finansiranja, čija je realizacija u toku, te služi i kao osnova za analizu javnih investicija. Program javnih investicija TK pripremljen je na osnovu podataka u takozvanom IP obrascu (Informacije o projektima) koji su dostavila ministarstva i općine TK Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK. Dostavljeno je ukupno 77 projekata, od čega se 22 odnose za projekte u implementaciji, a 55 za kandidovane projekte. U Program javnih investicija je uključeno svih 77 projekata sa ukupnom planiranom vrijednošću u iznosu od od 347.417.680,02 KM. Program javnih investicija TK 2015-2017. Bit će korišten kao osnova pri donošenju Prijedloga Budžeta TK za 2015. godinu, kao i narednog trogodišnjeg Dokumenta okvirnog budžeta TK. U 2015. godini ukupno planirana sredstva veća su od 34 miliona KM, od toga se 2% odnosi se na sredstva Budžeta Tuzlanskog kantona, a 98% na druge izvore finansiranja poput kredita, vlastitih sredstava, tehničku pomoć, budžete drugih nivoa vlasti.

 

IMG 0121

 

Pored sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona planirana su i zajednička sredstva Budžeta FBiH i TK u iznosu od 500.000,00 KM. Najznačajniji tekući projekti koji se finansiraju i iz sredstava kredita su Međunarodni aerodrom Tuzla - regionalni cargo centar sa airparkom, zaštita akumulacije Modrac - I faza, toplifikacija Gračanice, izgradnja zgrade za općinske organe uprave općine Srebrenik i poboljšanje sistema vodosnabdijevanja i proširenje kanalizacione mreže na području Općine Gračanica. Najznačajniji kandidovani projekti su izgradnja, adaptacija, opremanje i vanjsko uređenje kampusa Univerziteta u Tuzli, zaštita akumulacije Modrac - I faza, toplifikacija Živinica, sanacija deponije „Višnjik" u Gradačacu, Izgradnja kanalizacije otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnja kanalizacije na općini Doboj Istok, i rekonstrukcija regionalne ceste R-460 Gračanica (Bukva) – Srnice. Normiranje sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem ima za cilj ojačati koordinaciju i korištenje javnih sredstava i druge resurse na odgovoran, transparentan, efektivan i efikasan način radi ostvarivanja kvalitetnijeg i boljeg života građana.

 

Njemački partneri za eksploataciju krečnjaka

 

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na prenos 50% glasačkih prava u privrednom društvu „Geoinženjering" d.o.o. Tuzla, koja ima zaključen Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničkog i građevinskog kamena-krečnjaka na lokalitetu „Hrastić" kod Stupara u općini Kladanj na pet godina, na njemačku firmu Kalkwerke H. Oetelshofen GmbH & Co. KG iz Wupertala. Zakonom o koncesijama propisano je da se ne može izvršiti prenos, direktno ili indirektno, više od 15% glasačkih prava bez saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona, najviše iz razloga sprečavanja koncentracije vlasništva i stvaranja monopola na tržištu. Ova njemačka firma nije do sada bila prisutna na tržištu BiH, a privredno društvo „Geoinženjering" d.o.o. Tuzla nema drugih lokaliteta na području Tuzlanskog kantona i BiH, na kojima se bavi ovom djelatnošću. Firma Kalkwerke H.Oetelshofen GmbH & Co. KG postoji već 114 godina i cijeli svoj vijek se bavi proizvodnjom kamenih agregata, kamenog brašna i kreča. Radi se o porodičnoj firmi kojom sada upravlja četvrta generacija i koja veliku pažnju poklanja zadovoljstvu zaposlenika, jer je prema njihovom mišljenju i to jedan od razloga višegodišnjeg postojanja i uspješnog rada i stalnog osavremenjavanja proizvodnje.
Uporedo sa Zahtjevom za prenos glasačkih prava, navedene firme su nakon posjete Premijeru Tuzlanskog kantona i ostalim nadležnim institucijama Kantona i upoznavanjem sa zakonskom regulativom, uputile pismo namjere u kome su navele plan investiranja u kamenolom na lokalitetu „Hrastić" kod Stupara, općina Kladanj.
U početnoj fazi, u roku od tri mjeseca, bi se izvršilo investiranje u mašine i uređaje u iznosu od 450.000,00 KM, čime bi se izvršila modernizacija kamenoloma i nastavak proizvodnje agregata svih vrsta, uz zapošljavanje minimalno 15 radnika u početnoj fazi, a sa podizanjem nivoa proizvodnje i proširenjem asortimana proizvoda broj zaposlenih bi se povećavao. Do kraja 2015. godine bi se vršila optimizacija proizvodnje i investiranje, cca 2,5 miliona KM u postrojenja za proizvodnju kamenog brašna, čija bi proizvodnja započela 2016.godine. Navedeno kameno brašno se koristi najviše u termoelektranama za odsumporavanje produkata sagorijevanja ugljeva.
Krajnji cilj zajedničkog nastupa navedenih firmi je investiranje u gradnju fabrike kreča u iznosu od oko 20 miliona KM, što bi dovelo do zapošljavanja najmanje novih 40 radnika, a investicija bi se realizovala u roku od 3 godine od zaključivanja dugoročnog ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na navedenom lokalitetu. S tim u vezi privredno društvo „Geoinženjering" d.o.o. će do kraja 2014.godine, prikupiti svu neophodnu dokumentaciju i podnijeti zahtjev da se ugovor o koncesiji potpiše na period 20 godina, kako bi investitor osigurao pravo na eksploataciju i ušao u navedene investicije.

 

Sredstva za rekonstrukciju škola

 

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Riječ je o sredstvima za hitnu rekonstrukciju školskih objekata. Za rekonstrukciju krova na zgradi centralne škole, koji nakon obilnih padavina prokišnjava što uzrokuje plavljenje prostorija i učionica na drugom spratu JU OŠ „Špionica" Srebrenik rapoređeno je 50.000,00 KM.
JU OŠ „Sladna" Srebrenik za sufinansiranje projekta „Povećanja energetske efikasnosti u javnim objektima na području Federacije BiH bit će dodijeljeno 17.500,00 KM. Naime tim stručnjaka od strane UNDP I i Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, na osnovu projekta i kandidature škole izvršio je pregled, snimanje i utvrdio potrebu za rekonstrukcijom zgrade škole. Ukupna investicija projekta je 96.243,00 KM, te da bi došlo do realizacije od strane UNDP potrebno je obezbjediti sufinansiranje od strane škole, odnosno cca 20% vrijednosti projekta.
Za rekonstrukciju centralnog grijanja JU OŠ „Višća" Živinice bit će dodijeljeno 25.000,00 KM. Grijanje školskih prostorija je zbog kvara na kotlu prekinuto u martu 2014. godine a da bi se obezbjedili uslovi za početak grijne sezone 2014/2015. potrebno je hitno izvršiti nabavku i ugradnju kotlova i grijnih tijela.
Kao odgovor na zahtjev JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju bit će dodijeljeno 4.500,00 KM za nabavku video nadzora za potrebe Odjela za autizam.

 

Subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata

 

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 189,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u studentskim centrima u Sarajevu, Mostaru i Zenici, u periodu od 15.9.2014. godine do 15.7.2015. godine. Za ove namjene Vlada je ukupno planirala 251.370,00 KM. Subvencionira se smještaj i ishrana samo onih studenata koji prvi puta upisuju akademsku godinu, u skladu sa Kriterijima za prijem studenata u studenske centre u FBiH.

 

Načelnici općina određuju kriterije

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju prioriteta u raspodjeli sredstava za izgradnju stambenih objekata na području Tuzlanskog kantona za potrebe porodica čiji su stambeni objekti uništeni usljed prirodne nesreće. Odlukom se ovlašćuju općinski načelnici da, s ciljem odabira krajnjih korisnika sredstava po osnovu ovog dokumenta, utvrde detaljnije kriterije za odabir putem javnog poziva koji neće biti otvoren duže od 8 dana.
Vlada TK donijela Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju prioriteta u raspodjeli sredstava privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće. Odlukom se ovlašćuju općinski načelnici da, s ciljem odabira krajnjih korisnika sredstava po osnovu ove Odluke, utvrde detaljnije kriterije za odabir putem javnog poziva koji neće biti otvoren duže od osam dana.

 

Sufinansiranje troškova električne energije

 

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o sufinansiranju troškova električne energije u 2014. godini raseljenim osobama smještenim u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih osoba. Troškovi električne energije u 2014. godini za lica sufinansirat će u mjesečnom iznosu od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu za cijelu sezonu. Pravo na sufinansiranje troškova električne energije imaju raseljene osobe nastanjena u kolektivnim smještajima izgrađenim, rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih osoba na području Tuzlanskog kantona čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu.

 

Finansijska pomoć Fabrici ,,Aida" d. d. Tuzla

 

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju iznosa od 37.000,00 KM privrednom drustvu Fabrika obuće ,,Aida" d. d. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti. Sredstva će biti upotrijebljena, između ostalog, za izmirivanje troškova za popravku kompresorske stanice, obaveza za održavanje kombi vozila, dijela obaveza nastalih prema Nadzornom odboru i nabavku rezervnih dijelova i sitnopotroinog materijala. Također će biti izmirene obaveze za službena putovanja, troškovi električne i toplotne energije, vode i BH Telekoma, za izvršene knjigovodstvene usluge i izradu revizorskog izvještaja i nabavku kancelarijskog materijala. Fabrika obuće ,,Aida,, trenutno ima uposlena sva tri pogona, ali zbog niske produktivnosti i niske cijene rada nemoguće je ostvariti ostatak dohotka iz koga bi se finansirale navedene aktivnosti.

 

Ostale odluke

 

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sredstva u iznosu od 5.000,00 KM U.D. "BOMS-expo" d.o.o. Gračanica u svrhu sufinansiranja troškova za organizaciju Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta, "GRAPOS-EXPO 2014".

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o prijenosu osnovnih sredstava, sitnog inventara i auto guma sa organizacione jedinice „Vlada TK" na organizacionu jedinicu „Ured Premijera".

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Služba za zapošljavanje TK. Izmjenama i dopunama Statut se usklađuje sa usvojenim Zanonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Krajnji cilj su finansijske uštede koje se ostvaruju smanjenjem broja članova Upravnog odbora Službe sa pet na tri člana, te ispunjavanje obaveze Službe za zapošljavanje jedinice za internu reviziju.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Univerzitetu u Tuzli za zaključivanje ugovora o dodatnom angažovanju sa nastavnicima i saradnicima koji su obavili izvođenje nastave na Univerzitetu u Tuzli, na osnovu Plana pokrivenosti nastave i odluka o maksimalnom opterećenju nastavnika i saradnika u nastavi po fakultetima za akademsku 2013/2014. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona nije usvojila Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" za period 1.1. do 31.12.2013. godine.

Vlada TK dala je saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Riječ je o kantonalnom inspektoru rada za oblast radnih odnosa.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Živinicama za prijem državnog službenika i četiri namještenika. U radni odnos na neodređeno vrijeme bit će primljeni stručni saradnik – zemljišno-knižni referent te viši referenti za administrativne poslove, za prijem, otpremu pošte i arhivu, za upravljanje predmetima (upisničar) i sudski izvršilac.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona. Izmjenama i dopunama Pravilnika od 14.07.2014 godine izvršene su izmjene i dopune vezano za organizovanje poslova u Arhivu po srodnosti kao i dodavanje novih poslova specijalne biblioteke i rad sa korisnicima. Pored toga, izmjenama i dopunama Pravilnika za potrebe JU Arhiv Tuzlanskog kantona sistematizuju se radna mjesta arhivskog savjetnika, arhiviste-informatičara te dodavanje dodatnih uslova za radno mjesto arhivskog manipulanta. Isto tako izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Arhiv Tuzlanskog kantona preciziraju se pojedine odredbe, popunjavaju pravne praznine i ispravljaju tehničke greške.

Vlada TK dala je saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem 5 namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to 3 viša referenta za operativno-tehničke poslove, višeg referenta za unos dokumenata i prijem pošte i višeg referenta naplate, nabavke materijala i isplate po likvidiranoj dokumentaciji.
Vlada TK donijela je Odluku o poništenju javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, koji je objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» 24.6.2014. godine i u «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine», broj 52/14 od 2.7.2014. godine.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Almire Hurić, dipl. ekonomista za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona počev od 24.9.2014. godine, do okončanja postupka imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.
Vlada TK donijela je Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u sastavu Izet Jajičević, predsjednik i članovi Maja Nikolić, Zlatko Dukić, Mirela Mehanović – Ibrahimović i Hari Ejubović.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar TK na period najduže 90 dana u sastavu Zlatko Dukić, predsjednik i članovi Mirela Ibrahimović – Mehanović i Anel Delić.
Vlada je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje Esafa Levića, prof.historije, dužnosti predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla.
Vlada je imenovala punomoćnike koji, u ime osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla" i to Esad Mušanović kao predsjednika i članove Muhameda Majdančića i Almaidu Razić.
Vlada TK donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca. Za predsjednika Upravnog odobora imenovan je Mirsad Bajramović, a članovi su Husein Kurtić i Biljana Nišandžić.
Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove "Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona" na period najduže tri mjeseca, u sastavu Jusuf Omerović, predsjednik i članovi Mirza Memić i Siniša Blagojević.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv