Održana 32. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA ZA 2014. GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2014. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu.

Među razlozima za izmjene su i naplata prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje za osiguranike za koje su obveznici obračuna i uplate doprinosa resorna kantonalna ministarstva po osnovu potraživanja iz ranijeg perioda, očekivana naplata prihoda od INO osiguranja po osnovu dijela potraživanja od Republike Hrvatske na osnovu dugovanja iz ranijeg perioda te naplata prihoda od neposrednog učešća od resornih ministarstava po osnovu potraživanja iz prethodne godine. U cilju kontinuiranog finansiranja i obezbjeđenja uslova za ostvarivanje obima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica Zavoda, a uvažavajući ostvarene prihode u periodu januar-juni 2014. godine kao i razloge za uravnoteženje prihoda, planirani prihodi i primici Zavoda u 2014. godini iznose 205.589.685 KM što je za 3.180.000 KM ili 1,57% više od planiranih za 2014. godinu.

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I IZVRŠENIM RASHODIMA BUDŽETA TK ZA PERIOD JANUAR SEPTEMBAR 2014. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta TK za period 1.1.2014.-30.9.2014. Ukupni prihodi i primici tokom prvih devet mjeseci ove godine iznosili su 207.636.908,73 KM, rashodi i izdaci iznose 211.423.161,77 KM dok je višak rashoda nad prihodima odnosno deficit 3.786.253,04 KM. U kompleksnom sistemu ubiranja javnih prihoda Tuzlanskog kantona, Budžet TK realizovao je 207.636.908,73 KM, što u odnosu na planirane prihode i primitke za isti period procentualno iznosi 83,45%. Prihodi od poreza sa dijelom neporeznih prihoda (bez vlastitih i namjenskih prihoda) i otplatama domaćih pozajmljivanja u iznosu od 188.249.564,53 KM, čine budžetska sredstva i u odnosu na planirane vrijednosti za prvih devet mjeseci veća su za 2.051.875,17 KM ili 1,10%, a u odnosu na ostvarene prihode istog perioda prošle godine veći su za 7.030.432,61 KM ili 3,88%. Vlastiti i namjenski prihodi i primici, donacije i grantovi realizovani su u iznosu od 19.387.344,20 KM, te u odnosu na operativni plan istih ostvarenje procentualno iznosi 30,96%, te u odnosu na ostvarene vlastite i namjenske prihode i primitke, donacije i grantove u istom periodu prošle godine veći su za 16,98%.
Također, na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.09.2014. godine.

 

32svtk 20112014

 

UREĐENE VRSTE, VISINA, KRITERIJI I POSTUPAK ZA DODJELU POMOĆI OPĆINAMA

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Odlukom se uređuju vrste, visina, kriteriji i postupak za dodjelu pomoći općinama, rokovi za korištenje pomoći i kontrola utroška sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koja pripadaju Tuzlanskom kantonu. Za provođenje ove Odluke koriste se sredstva posebne naknade, koja se prikupljaju u skladu sa zakonom na poseban tranzicijski račun.

 

24.000,00 KM AKADEMIJI NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Vlada TK odobrila je sredstva u visini od 24.000,00 KM Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na ime sufinansiranja učešća predstavnika Tuzlanskog kantona u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – akademijske nagrade tri člana ANUBiH predstavnika Tuzlanskog kantona u 2014. godini. Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje učešća predstavnika Tuzlanskog kantona u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Riječ je o redovnim aktivnostima za akademike Envera Mandžića, Husrefa Tahirovića i Envera Zerema u 2014. godini.

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA RADNIKE DITE, KONJUHA, RESOD- GUMINGA I POLIOLHEMA

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku o odobravanju iznosa od 38.962,00 KM kao pomoć privrednim društvima koja nisu u mogućnosti da za svoje zaposlenike obezbijede pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i zaposlenicima koji ovo pravo ne mogu ostvariti putem JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Prema ovom dokumentu za uposlenike privrednog društva „Dita" d.d. Tuzla bit će odobreno 9.418,50 KM, za „Konjuh" d.d. Živinice 28.899,50 KM, za „Resod- Guming" 563,50 KM i „Poliolhem" Tuzla 80,50 KM. Odlukom je obuhvaćen period od 7. marta do 7. decembra 2014.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 4.498,80 KM za upaltu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radi nesmetanog pristupa zdravstvenoj zaštiti u obimu koji se obezbjeđuje nosiocima osiguranja i članovima porodice nosioca osiguranja, odnosno 484 zaposlenika u privrednim društvima „Dita" d.d. Tuzla, „Konjuh" d.d. Živinice, „Poliolhem" Tuzla i „Resod-Guming" Tuzla za period od 07.12. do 31.12.2014. godine.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o realizaciji eksterne mature u općim gimnazijama na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2013/2014. godini.

Vlada TK donijela je Odluku o popisu sredstava i izvora sredstava kod svih budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2014. godine. Vlada je donijela Zaključak kojim zadužuje sve budžetske korisnike da dokumentaciju za knjiženje dostavljaju u operativne centre najkasnije do 15. tekućeg mjeseca, a koja se odnosi na protekli mjesec. Također je zadužila Službu računovodstva Ministarstva finansija da 20-tog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec izvrši zatvaranje operativnih perioda u Informacioni sistem finansijskog opravljanja. Vlada je donijela i Odluku o isknjižavanju potraživanja na poziciji Vlade.

Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaća svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za oktobar 2014. godine u iznosu od 380,25 KM. Također je utvrđena naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za oktobar 20I4. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona raspisala je ponovni oglas za nominiranje kandidata za nadzorne odbore u „Tvornici transportnih uređaja" d.d. Tuzla i Fabrici obuće „Aida" d.d. Tuzla, privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Za privredno društvo ,,Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj, procedura po objavljenom oglasu je okončana, dok za privredna društva,,TTU" d.d. Tuzla i,,Aida" d.d. Tuzla nije bilo prijavljenih kandidata.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, da u cilju finansijske konsolidacije privrednih društava analiziraju ponude za izradu Elaborata ekonomske opravdanosti i srednjoročnog plana razvoja i revidiranog Godišnjeg izvještaja o poslovanju privrednih društava iz resorne nadležnosti i predlože odgovarajuće odluke o dodjeli finansijske pomoći za navedene namjene.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o poništavanju postupka dodjele ugovora za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanacji administrativno poslovne zgrade TTU Tuzla u ulici 18. Hrvatske brigade broj 25 u Tuzli. Postupak je ponošten jer je broj primljenih prihvatiljivih ponuda nanji od tri i ne osigurava stvaru konkurenciju za planirani ugovor, a ponuđena cijena prihatljive ponude značajno veća od budžeta ugovornog organa.

Vlada TK dala je saglasnost na Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla od 21.10.2014. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se odobrava jednokratna pozajmica novčanih sredstava sa podračuna Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu do 6.000.000,00 KM u cilju obezbjeđenja nedostajućeg dijela novčanih sredstava za isplatu plaća uposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave za mjesec oktobar 2014. godine. Takoer u Odluci se navodi da se korištejem ovih sredstava ne smije ugroziti izvršenje obaveza po namjenskom podračunu. Također, predviđen je da se obustavljaju isplate obaveza Budžeta Tuzlanskog kantona do momenta povrata pozajmljenih novčanih sredstava, izuzev obaveza koje se izmiruju iz namjenski prikupljenih prihoda.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2014.godinu u iznosu od 470.000,00 KM. Preraspodjela je predložena u cilju obezbjeđenja sredstava na potrošačkom mjestu Kantonalne uprave za šumarstvo, kako bi se obezbijedila sredstva za plaćanje dijela troškova čuvarske službe za 2013. godinu, te zbog ostvarenih većih prihoda u dijelu namjenskih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je više odluka o razriješenjima i privremenim imenovanjima školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Također, Omer Zulić je na lični zahtjev razrješen dužnosti člana Upravnog odbora JU Arhiv Tuzlanskog kantona. Na ovu poziciju je privremeno, a najduže do 90 dana, imenovana Hatidža Fetahagić.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv