Održana 34. redovna sjednica Vlade TK

IZMJENE ZAKONA O ŠUMAMA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama. Zakonom o šumama propisano je da će Kantonalna uprava poslove uspostave čuvarske službe preuzeti najkasnije do 31.12.2014. godine. Također je navedeno da će do preuzimanja, poslove čuvarske službe obavljati korisnik državnih šuma, u skladu sa sporazumom koji će se zaključiti između resornog Ministarstva i korisnika državnih šuma. 

Budući da rok za preuzimanje poslova čuvarske službe od strane Kantonalne uprave ističe 31.12. te da se nisu stekli uslovi, neophodno je donijeti Zakon o izmjeni Zakona o šumama kojim se propisuje da će poslove čuvarske službe obavljati korisnik državnih šuma na osnovu sporazuma koji će zaključiti Ministarstvo i korisnik državnih šuma, a do uspostave čuvarske službe u Kantonalnoj upravi.

 

SMANJENJE PRIHODA ZZO TK U PRVIH DEVET MJESECI OVE GODINE

Vlada TK prihvatila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2014. godine. Finansijskim planom Zavoda za 2014. godinu utvrđeni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 202.409.685 KM. Prihodi i primici za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za period januar – septembar 2014. godine ostvareni su u iznosu od 147.065.554 KM što je za 4.741.710 KM ili 3,12% manje od planiranih, a za 1,16% više u odnosu na isti period 2013.godine.Ukupni rashodi i kapitalni izdaci za period januar-septembar 2014. godine ostvareni su u iznosu od 147.023.902 KM što je za 3,15% manje od planiranih, a za 2,12% više u odnosu na 2013.godinu. U periodu januar-septembar 2014. godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 41.652 KM. Dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Kreka" d.o.o. Tuzla za 2014. godinu na dan 30.09.2014. godine iznose oko 4.500.000 KM. Odlukom o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2014. godinu utvrđena je obaveza izdvajanja 10,20% od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriju FBiH. U odnosu na raniji period stopa je povećana za 1,20%, što je imalo za posljedicu smanjenje prihoda Zavoda po osnovu doprinosa na zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće od oko 1.800.000 KM za period januar-septembar 2014. godine. Povećana je potrošnja lijekova u odnosu na planirane. Rashodi za lijekove realizovani su iznosu od 30.161.063 KM što je za 2.642.052 KM ili 9,60 % više od planiranih.

Vlada TK donijela je Zaključak kojim zadužuje Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da pripremi i dostavi prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda za period januar-mart 2015. godine.

 

VIŠE OD 600 HILJADA KM ULOŽENO U 2013. KAO PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH

Vlada TK prihvatila je Informaciju o efektima ulaganja za povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2013. godini. Tokom prošle godine resorno Ministarstvo je kao programe pomoći uradilo odabir korisnika donacija za sanaciju i izgradnju individualnih stambenih objekata i izgradnju gospodarskih objekata, sanaciju infrastrukturnih objekata u zonama povratka i pomoć na ime održivog povratka. Za sanaciju i izgradnju stambenih objekata raseljenih osoba, po sistemu „Ključ u ruke", planirana su sredstva 246.763,30 KM, te izgrađeno 11 stambenih jedinica na području općina Zvornik, Bratunac i Srebrenica. Kao pomoć drugim nivoima vlasti u realizaciji projekata održivog povratka izdvojeno je 64.000,00 KM. Sredstva su dodijeljena općinama Tuzla (26.500,00 KM), Živinice (10.000,00 KM), Gračanica (25.000,00 KM). Za Program održivog povratka, za fizička lica izdvojeno je 250.000,00 KM. Dodijeljena su sredstva za 60 korisnika u ukupnom iznosu 244.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za nabavku mehanizacije, priključaka za mehanizaciju, krupnu stoku, sitnu stoku, plastenike, sisteme za navodnjavanje, mašine i alate za obrtnike, pčele i slično. Neprofitnim organizacijama za realizaciju projekata održivog povratka izdvojeno je 16.000,00 KM. Sredstva su dodijeljena za 11 udruženja koja se bave povratkom i problemima povratka. Kao subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju podrške zapošljavanja povratnika predviđen je iznos od 45.000,00 KM a sredstva su dodijeljena trima pravnim subjekatima koji će zaposliti 6 povratnika.

 

SVTK 09122014 SVTK 09122014

 

UVEZIVANJE RADNOG STAŽA ZA 54 UPOSLENIKA

Vlada TK donijela je Odluku o prenosu sredstava Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona radi uplate dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike koji ispunjavaju uslove za penzionisanje u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Vlada Tuzlanskog kantona, sa depozita po viđenju Vlade TK kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje TK iznos od 796.302,30 KM za socijalno zbrinjavanje – uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenika koji su stekli uslov za penzionisanje, a ostali bez radnog angažmana u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Dio sredstava u iznosu od 338.961,62 KM odnosi se na uplatu doprinosa za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje za 25 zaposlenika privrednog društva „Tvornica transportnih uređaja" d.d. Tuzla. Dio sredstava u iznosu od 7.455,10 KM odnosi se na uplatu doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje za jednog zaposlenika privrednog društva „Koksno hemijski kombinat" d.d. Lukavac. Dio sredstava u iznosu od 173.304,54 KM odnosi se na uplatu doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje za 10 zaposlenika privrednog društva Fabrika obuće „Aida" d.d. Tuzla. Iznos od 87.518,20 KM bit će izdvojen za uplatu doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje za 5 zaposlenika privrednog društva doo „Bosnia valves" d.o.o. Tuzla. Dio sredstava u iznosu od 22.425,95 KM odnosi se na uplatu doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje za pet zaposlenika privrednog društva doo „Livnica čelika" d.o.o. Tuzla. Za pet zaposlenika privrednog društva „Polet" d.d. Tuzla bit će izdvojen iznos od 86.882,85 KM dok će 23.132,54 KM biti izdvojeno za zaposlenike privrednog društva „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj za uplatu doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje. Iznos obaveza za doprinose za PIO do 31.10.2014. godine u visini od 56.621,50 KM bit će uplaćen za 7 zaposlenika privrednog društva „Polet" d.o.o. u stečaju, Kladanj. JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će sredstva uplatiti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje po pregledima zaposlenika i iznosima duga doprinosa za PIO i periodima na koje se dug odnosi a koji je sačinila Kantonalna administrativna služba Tuzla Federalnog zavoda za PIO. Iz resorne oblasti Ministarstva industrije, energetike i rudarstva programom je obuhvaćeno 7 privrednih društava, odnosno 47 uposlenika sa ukupnim iznosom od 739.680,80 KM. Iz resorne oblasti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja obuhvaćeno je jedno privredno društvo sa 7 uposlenika i iznosom od 56.621,50.
Vlada je također donijela Odluku o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

 

ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA PENZIONISANJE

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 8.246,74 KM privrednom društvu "Koksno hemijski kombinat" d.d. Lukavac i to za jednog zaposlenika, koji je ostvario pravo na penzionisanje 31.10.2014. godine. Riječ je o sufinansiranju troškova kod realizacije Programa za sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstva na escrow računu), a vezano za izmirivanje obaveza po osnovu doprinosa i drugih naknada koje su u nadležnosti Porezne uprave, za povezivanje radnog staža zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje, a za period 1.1.2012. - 31.10.2014. godine.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju finansijskih sredstava u iznosu od 28.054,77 KM privrednom drugtvu Fabrika obuće "Aida" d.d. Tuzla, za 10 zaposlenika, koji su ostvarili pravo na penzionisanje 31.10.2014. godine.
Vlada je odobrila finansijska sredstva u iznosu od 40.184,77 KM privrednom društvu "Bosnia valves" d.o.o. Tuzla za 5 zaposlenika, koji su ostvarili pravo na penzionisanje 31.10.201 4. godine.
Vlada TK također je odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 4.398,68 KM privrednom društvu "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o, Kladanj za jednog zaposlenika, koji je ostvario pravo na penzionisanje 31.10.2014. godine.
Vlada TK donijela je Odluku kojom odobrava finansijska sredstva u iznosu od 33.779,75 KM za 5 zaposlenika, koji su ostvarili pravo na penzionisanje 31.10.2014. godine u privrednoom društvu "Polet" d.d. Tuzla.

 

ZA 4 PROJEKTA GRADU TUZLI GOTOVO 600 000 KM

Vlada TK odobrila je isplatu finansijskih sredstava u visini od 568.379,49 KM Gradu Tuzla za projekte iz oblasti zaštite okolice. Za nabavku, isporuku i ugradnju toplinskih podstanica u naselju Miladije, MZ Kreka u Gradu Tuzla odobreno je 128.538,12 KM, za nabavku specijalnih komunalnih vozila za potrebe javnih komunalnih preduzeća u Tuzli bit će izdvojeno 267.396,69 KM dok je za toplifikaciju dijela ulica (Meše Selimovića, Vinjište i Pašabunar) obezbijeđeno 140.194,68 KM. Za nabavku i ugradnju toplinske podstanice u objektu Centra za socijalni rad Tuzla odobren je iznos od 32.250,00 KM.

 

PODRŠKA RAZVOJU KANTONA

Vlada TK donijela je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu sa pozicije "Podrška razvoju kantona". Sredstva će biti raspoređena za sufinansiranje troškova malih i srednjih preduzeća i obrtnicima za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka i obnavljanje standarda do 68.829,00 KM, za sufinansiranje programa/projekata udruženja do 28.000,00 KM, a za subvencije za podršku obrtničkim komorama do 15.000,00 KM. Kao subvencija obrtnicima za nabaku opreme, alata i repromaterijala namijenjen je izsnos do 155.000,00 KM, subvencija MSP i obrtnicima za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju je u iznosu do 7.000,00 KM. Također je za subvenciju za podršku novoosnovanim MSP i obrtima predviđeno do 50.000,00 KM a za subvencioniranje dijela kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj MSP i obrta do 115.000,00 KM. Ministartsvo razvoja i poduzetništva je u odnosu na ranije godine u programu raspodjele sredstava predvidjelo nove programe koji se prvi put uvode, poput subvencija malim i srednjim preduzećima i obrtnicima za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, subvencija za izgradnju poduzetničke infrastrukture, subvencija obrtnicima za nabaku opreme, alata i repromaterijala, kao i subvencioniranje dijela kamata po kreditima odobrenim u komercijanim bankama. Navedenim izmjenama neće doći do promjene ukupnog iznosa sredstava za ove namjene (subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u iznosu od 438.829,00 KM), nego samo do preraspodjele sredstava u okviru programa s ciljem obuhvata što više kvalitetnih projekta koje su podnijeli aplikanti.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada TK prihvatila je Informaciju po Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona u vezi sa izvršenim rashodima na poziciji "Ugovorene usluge".

Vlada TK donijela je Odluku o korištenju finansijskih sredstava namijenjenih za zaštitu od požara i vatrogastvo. Odlukom se određuju uslovi, prioritet i način korištenja finansijskih sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila. Propisano je da se navedena sredstva mogu koristiti samo za nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne jedinice, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca, održavanje opreme i vatrogasnih sredstava te investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jedinica. Razlozi za donošenje Odluke je to što korištenje sredstava Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu nije u cijelosti riješeno zakonom, a posebno dio kojim bi se pomoglo općinama koje imaju formirane vatrogasne jedinice na način kako je to Zakonom definisano. Pored toga potrebno je preciznije definisati opće i dodatne uslove za dodjelu pomoći, postupak dodjele i kontrole pomoći općinama.

Vlada TK donijela je Odluku o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi "VODOVOD VRELO" doo Mionica u općini Gradačac. Riječ je o koncesiji za zahvatanje pitke vode iz izvorišta "Vrela" u Mionici za potrebe javnog snabdijevanja vodom naseljenih mjesta Mionica I, Mionica II, Mionica – Centar, dijela MZ Bagdale - Ahmetaši i dijela MZ Tramošnica - Gornje Liporašće na području općine Gradačac.

Vlada TK donijela Odluku o formiranju Centralne popisne komisije sredstava i izvora sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona za korisnike iz nadležnosti ovog Ministarstva.
Također su donesene odluke o formiranju centralnih popisnih komisija sredstava i izvora sredstava Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada TK donijela je Zaključak kojim se ovlašćuje Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona da izvrši popis sredstava i izvora sredstava u ime i za račun budžetske organizacije Vlada Tuzlanskog kantona, a u skladu sa Odlukom o popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec novembar 2014. godine u iznosu od 380,25 KM. Također je utvrđena visina naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec novembar 2014. godine u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za internu reviziju Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada TK prihvatila je tekst saglasnosti za realizaciju Naučno – istraživačkog projekta pod nazivom "Uspostavljanje nadzora i kontrole nad provođenjem postupka finansijske konsolidacije privrednih društava u TK/BiH".

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Kantona donijela je Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Vlada je također imenovala više školskih odbora na području Tuzlanskog kantona.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv