Održana 46. redovna sjednica Vlade TK

 

Nakon ispunjenja obaveza „Tuzla kvarc" pred novom koncesijom

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak da prestaje primjena Zaključka Vlade od 23.6.2015. godine, kojim su privremeno obustavljene aktivnosti na realizaciji Odluke o dodjeli koncesije „Tuzla kvarc" d.o.o. Tuzla za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu „Bukinje".  

Ovim su se stekli uslovi za daljnji nastavak aktivnosti na realizaciji odluke o dodjeli koncesije ovom privrednom društvu. Ministarstvo finansija je dostavilo dokaz da je „Tuzla kvarc" uplatio 135.816,85 KM na ime glavnog duga i kamata i 600,00 KM na ime sudskih troškova. Riječ je o potraživanju Ministarstvo finansija TK za period 2010 – 2015. godina u kojem je „Tuzla –kvarc" d.o.o. Tuzla eksplatisao sirovinu bez dodijeljene koncesije. Ustrajnošću Vlade TK da se obaveze prema državi moraju platiti riješen je dugogodišnji problem u preduzeću „Tuzla –kvarc" d.o.o. Tuzla te omogućena eksplatacija kvarcnog pijeska na legalan način.

 

Poreznim obveznicima olakšati izmirivanje javnih prihoda

Vlada je prihvatila Inicijativu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za izmjene i dopune Zakona o poreznoj upravi Federaciji BiH. Inicijativa će biti upućena Parlamentu Federacije BiH, Vladi Federacije BiH, Ministarstvu finansija FBiH i Ministarstvu energije, rudarstva i industrije Federacije BiH. Odredbama Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH, data je prednost u primjeni odredbi ovog zakona u odnosu na druge propise. Izmjenama su izuzeti određeni interventni propisi kao što su: Zakon o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Zakon o finasijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH i Odluka o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije BiH po osnovu ratnih potraživanja pravnih lica. Postoji potreba da se na isti način izuzmu Zakon o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2008. do 2015 godine i Zakon o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu, što se ovom inicijativom namjerava postići.

46 rsvtk 2382016

 

Sredstva za zapošljavanje branilaca

Vlada je donijela odluke o saglasnosti na rješenja o odobravanju sredstava u svrhu zapošljavanja 36 pripadnika boračke populacije u 11 privrednih društava. Nakon okončanog postupka donesena je Konačna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona kojom je „Bingo" d.o.o. export-import Tuzla rangiran na prvom mjestu te je odobren iznos u visini 30.000,00 KM.

Vlada je također odobrila Obrtničkoj djelatnosti „STOLARIJA BEĆA" Tuzla, Bečić Emira iz Tuzle i „TOM-CAT" d.o.o. za građevinarstvo, uvoz-izvoz, trgovine i usluge Tuzla iznose od 30.000,00 KM u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica.

Privrednim društvima „ELDOM" doo za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, „FIN-CONSULT-u" doo za finansijsko računovodstveni i upravljački consulting Tuzla, „IRON" doo za proizvodnju i trgovinu Srebrenik, KOTING-u" doo za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, „MONT - FASADEN-u" doo za proizvodnju, usluge, vanjsku i unutrašnju trgovinu Banovići, „TRING" doo Complete Engineering Gračanica, „VIDIK" doo za posredništvo, informativnu i trgovinsku djelatnost Tuzla i ZENO-TURS" doo za transport, trgovinu i usluge Sapna, odobreno je po 20.000,00 KM u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica.

 

Kreiranje 93 nova radna mjesta kroz razne programe

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik Ministarstva razvoja i poduzetništva o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podrsku novoosnovanim MSP i obrtima.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik resornog mnistarstva o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije IT poduzetništvu.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku malih i srednjih preduzeća.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku obrtničkim komorama.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za podršku obrtu.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik Mnistarstva razvoja i poduzetništva o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava

za poticaje inovatorstvu.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za promociju poduzetništva.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za subvencije za zaštitu i registraciju autohtonih proizvoda.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za sufinansiranje projekata promocije i razvoja poduzetništva.

 

Ostale odluke i zaključci

Vlada je usvojila Periodični izvještaj Budžeta Tuzlanskog kantona od 1.1- 30.6.2016. godine i Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 1.1- 30.6.2016. godine.

Vlada je prihvatila Izvještaj Ministarstva finansija o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za prvih šest mjeseci.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2016/2017. godinu. Odlukom je omogućeno učenicima koji imaju ostvarenih 70 i više bodova da upišu željenu školu. Riječ je o još jednom odjeljenju u JU Srednja medicinska škola Tuzla, za stručno zvanje medicinska sestra tehničar.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period septembar-decembar školske 2016/17. godine. Odlukom je odobreno u iznosu od 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu, za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, sa prebivalištem na području TK na udaljenosti većoj od četiri kilometra od najbliže škole, koju pohađaju kao najbližu osnovnu školu na području drugog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju iznosa subvencije troškova smještaja i ishrane studenata u studenskim centrima u FBiH. Odobrava se iznos od 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici.

Vlada je imenovala pregovarački tim radi zaključivanja Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona u sastavu Zlatan Muratović, ministar obarzovanja, nauke, kulture i sporta, predsjednik i članovi Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova, Ivana Kulić,ministrica pravosuđa i uprave, Jakub Suljkanović, ministar finansija te Danijela Simić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak. Tim je formiran u skladu sa utvrđenim obavezama i stvaranjem pretpostavki za otpočinjanje pregovora sa reprezentativnim sindikatima radi zaključivanja Kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku kojom se odobravaju sredstva za učešće u finansiranju troškova električne energije i nabavci potrebnih hemikalija za funkcionisanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srebreniku u ukupnom iznosu od 39.753,11 KM.

Odobrena su sredstva za učešće u finansiranju izrade glavnog projekta vodovoda u naseljenom mjestu Prijanovići, Rujići, Krivajevići, Plahovići i Buševo, općina Kladanj, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 13.880,00 KM.

Odobrena su sredstva za Regulaciju rijeke Litve, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini u ukupnom iznosu od 112.825,17 KM.

Odobravaju se sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog kolektora od TS Mušići do TK Borac, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM.

Odobrena su sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na izgradnji vodovoda u zoni B, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini u ukupnom iznosu od 86.000,00 KM.

Vlada TK odobrila je sredstva u iznosu od 85.878,00 KM sa PDV-om za nabavku usluga izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005 – 2025.

Vlada TK odobrila je unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu TK za 2016. godinu između budžetskih korisnika u dijelu budžetskih sredstava u iznosu od 31.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava za nabavku opreme u iznosu od 8.620 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa, sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Udruženju "Informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini", na ime sufinansiranja troškova prevoza i participacije učenika JU KŠC "Sveti Franjo" Opća gimnazija Tuzla (Azur Đonlagić), na Međunarodnu informatičku olimpijadu koja se održava u Rusiji.

Vlada je odobrila iznos od 6.500,00 KM Odbojkaškom savezu Bosne i Hercegovine na ime troškova pripreme ženske seniorske odbojkaške reprezentacije za predstjeća takmičenja u periodu od 31.8 do 7.9. 2016. godine u hotelu „Zlaća".

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja da Udruženju veterana rata 1992-1995, liječenih od PTSP-a „Stećak" Tuzla odobre novčana sredstva u iznosu od 300,00 KM na ime sufinansiranja projekta Pomoć - samopomoć preventivno djelovanje u sprječavanju suicida veterana rata oboljelih od PTSP-a.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog konkursa za nominiranje kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli, iz reda osnivača, na mandatni period od četiri godine.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Školskog odbora

JU Osnovna škola „Jala" Tuzla na period najduže do 90 dana u sastavu Adnan Delibegović, predsjednik i članovi Nazim Ibrahimović, Anđelina Sulejmanović, Almira Ferhatbegović i Mirela Sarajlić.

________________________________

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv