Održana 50. redovna sjednica Vlade TK

Usvojen Program borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Program borbe protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona za 2016-2019 sa Akcionim planom za provođenje Programa.

Vlada 20 09 2016 Osnovni ciljevi Programa se mogu u najkraćem predstaviti kao stvaranje preduslova za sprječavanje i suzbijanje korupcije u svim oblastima iz nadležnosti Kantona. Ovo stvaranje preduslova planirano je jačanjem institucionalnog okvira, efikasnijom prevencijom, te otkrivanjem i sankcionisanjem počinilaca koruptivnih djela, uz adekvatniju edukaciju i uspostavljanje sistema nadzora nad praćenjem provedbe aktivnosti koje se provode na tom planu. Istovremeno, usklađivanjem normativne regulative i koordinacijom sa nosiocima aktivnosti na realizaciji strateških dokumenata viših nivoa vlasti, koji u bitnoj mjeri predstavljaju strateški okvir i orijentir općeg zajedničkog nastupanja u borbi protiv korupcije, namjeravaju se stvoriti pretpostavke za odlučnu i sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, što podrazumijeva utvrđivanje prioritetnih oblasti za djelovanje, ali i određenih polaznih opredjeljenja i načina zajedničkog djelovanja. U tom kontekstu, opći cilj Programa se određuje kao nastojanje da se u Kantonu definišu prioriteti na planu prevencije korupcije i borbe protiv korupcije, uspostave principi i mehanizmi zajedničkog djelovanja svih institucija javne vlasti, kao i svih segmenata društva na tom polju, te da se stvore, odnosno unaprijede pretpostavke za smanjenje stvarnog i percipiranog nivoa korupcije i da se afirmišu pozitivne društvene vrijednosti poput integriteta, odgovornosti i transparentnosti.
Također Vlada je danas imenovala i Tim za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona.

 

Utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava za projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture


Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Ovom Odlukom utvrđeni su uslovi, kriteriji, način i postupak dodjele namjenskih sredstava za programe i projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture u iznosu od 30.000,00 KM. Ova sredstva planirano je da se rasporede za projekte iz oblasti saobraćaja koji se odnose na unapređenje vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila na stanicama tehničkog pregleda, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih,auto i moto utrka i manifestacija, povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja, unapređenje nivoa usluge kod prijevoza putnika, te obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja. Udruženja će na poziv imati pravo prijaviti najviše dva projekta, a maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektu je 5.000,00 KM.

 

Više od 350.000 KM za projekte iz oblasti vodoprivrede


Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na odluke Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK o odobravanju 63.033,42 KM, za finansiranje realizacije projekta „Izgradnja potisnog cjevovoda u cilju obezbjeđenja dodatnih količina vode za MZ Vida 1", Općina Gradačac, 200.000,00 KM za finansiranje sanacije i rekonstrukcije vodovoda „Toplice" – I faza, Općina Živinice, kao i 95.000,00 KM za finansiranje projekta „Regulacija korita Begov potok", Općina Banovići. Radi se o realizaciji Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2016. godini.

 

Ostale odluke

 

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je Konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2015. godinu i donijela Zaključak kojim se sva ministarstva i drugi organi uprave zadužuju da analiziraju ovaj izvještaj svako iz svog resora, te predlože mjere i aktivnosti za realizaciju datih preporuka u cilju prevazilaženja uočenih nepravilnosti.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima-poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992 - 1995. godine. Cilj donošenja ove odluke jeste nastavak realizacije Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije i MUP-a BiH u ratu 1992 - 1995. godine, koji u kontinuitetu traje od 1998. godine.
Zbog nerealiziranih projekata u narednom periodu iz oblasti boračko-invalidske zaštite Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o isknjižavanju nerealiziranih obaveza sa pozicije Dopunska prava iz boračko - invalidske zaštite.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim se Ministarstvu finansija nalaže da izvrši povrat neutrošenog dijela neutrošenih donatorskih sredstava u iznosu od 16.000,00 KM na donatorski račun Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH. Radi se o neutrošenim sredstvima uplaćenim na račun Budžeta Tuzlanskog kantona za pomoć Općini Teočak.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona. Razlog za donošenje izmjena u dopuna je tehničko usklađivanje sa odredbama novog Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u FBiH.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 50.000,00 KM privrednom društvu "Gromeks" d.o.o. Srebrenik na ime pomoći pri realizaciji Investicionog programa. Radi se o nastavku realizacije prethodno započetog programa, gdje dva privredna društva kojima su prvobitno dodijeljena sredstva nisu bila u mogućnosti obezbijediti neophodne bankovne garancije, te je Ministarstvo odlučilo sredstva realizirati sa prvim narednim privrednim subjektom koje je bilo zainteresirano za realizaciju ovog investicijskog programa. Ova odluka inicirat će privredno društvo „Gromex" d.o.o. Srebrenik da izvrši investicijsko ulaganje u ukupnoj vrijednosti od 106,470,00 KM za za nabavku mašina i obavezno zapošljavanje novih 5 radnika, na period od najmanje 12 mjeseci.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa radi nominiranja i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Ugovora između stranaka i arbitara u arbitražnom postupku pokrenutom po prijedlogu kompanije Global Steel Holdings Limited protiv Vlade Tuzlanskog kantona, te ovlastila Advokatsko društvo Marić&Co Sarajevo, da kao zastupnik Vlade Tuzlanskog kantona u arbitražnom postupku, potpiše spomenuti Ugovor elektronskim putem.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je danas upravne odbore Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv