Održana 80. redovna sjednica Vlade TK

Više od 9 mliona KM za ulaganja u vodoprivredu

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini. Ukupna ulaganja u vodoprivredu Programom za 2017. godinu planirani su u iznosu od 9.186.172,00 KM, što uključuje neutrošena namjenska sredstva iz prethodnog perioda i projekciju prihoda za 2017. godinu.

 

Vlada 12 06 2017Ovim Programom utvrđuju se prihodi vodnih naknada koji pripadaju Tuzlanskom kantonu, način raspodjele, odnosno ulaganja namjenskih sredstava i način realizacije projekata planiranih Programom za 2017. godinu. Prema federalnom Zakonu o vodama, prihodi od opće i posebnih vodnih naknada koji pripadaju Kantonu, koriste se za sufinansiranje izgradnje i održavanja vodnih objekata, zaštitne objekte, objekte za odvodnjavanje, objekte za iskorištavanje voda, te objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao i ostale aktivnosti vezane za poslove upravljanja vodama – izrada tehničke dokumentacije i dr, u skladu sa godišnjim planom i programom kantonalnog ministarstva nadležnog za vode. Ulaganja sredstava opće i posebnih vodnih naknada planirana su za realiziranje odobrenih i ugovorenih projekata po prethodnim Programima, projekata i aktivnosti od značaja za Kanton, te za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, kao i za izradu tehničke dokumentacije u dijelu upravljanja vodama za vodne objekte od gradskog, odnosno općinskog značaja, u skladu sa Odlukom o kriterijima. Raspodjela raspoloživih sredstava za projekte od općinskog značaja izvršena je na osnovu kandidovanih projekata od strane grada, odnosno općina.

 

 

3,3 miliona KM za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju


Vlada je danas donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini. Ovim programom određuje se visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Za ove namjene Vlada je ove godine planirala 3.300.000,00 KM, što je za oko 230.000,00 KM više nego što je to planirano prošle, 2016.godine, čime se želi dati dodatni poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području našeg kantona. Prema Programu Vlada će podržavati tri modela: poljoprivrednu proizvodnju, animalnu proizvodnju i kapitalna ulaganja za nabavku nove mehanizacije i opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji,izgradnju sistema protivgradne zaštite i izgradnju sistema za navodnjavanje u cilju podizanja nivoa tehničko tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava i u oblasti prehrambene industrije.


Također, donesen je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u roku od 60 dana sačini i Vladi Tuzlanskog kantona dostavi na razmatranje Radnu verziju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona. U ovom materijalu potrebno je urediti postupanje po rješenjima nadležnih općinskih službi o odobrenim novčanim podrškama i sačinjenom obračunu po modelima novčanih podrški u slučaju prekoračenja, odnosno odobravanja iznosa većeg od obima koji je propisan Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u tekućoj godini. Također, potrebno je precizirati i odredbe vezane za rokove postupanja nadležnih općinskih službi koji će osigurati da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u narednom roku koji je predviđen Zakonom, izvrši potrebne provjere, te se rješenja o odobrenim novčanim podrškama najkasnije do 31. decembra u godini dostavi Ministarstvu finansija na isplatu, odnosno blagovremeno računovodstveno knjiženje odobrenih iznosa. Osim navedenog, potrebno je predvidjeti i zaštitni mehanizam u slučaju neopravdanog nepostupanja u propisanim rokovima kao i odobravanja iznosa većeg od planiranog, na način da će se isplata većeg iznosa, odnosno cijelog iznosa u slučaju kašnjenja izdavanja rješenja, isplatiti na teret općinskog budžeta. Istovremeno traženim izmjenama Zakona potrebno definisati obavezu lokalnih zajednica da prilikom obrade podnesenih zahtjeva uvažavaju i ugovore o zakupu zemljišta, koje poljoprivrednici zaključuju sa stečajnim upravnicima ukoliko to nije u suprotnosti sa drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

 

 

Proširenje i konsolidiranje znanja i sistema za upravljanje razvojem


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Protokola o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III). Predloženi protokol o saradnji obuhvata područja saradnje, odgovornosti i prava partnera, te definiše podršku Tuzlanskom kantonu u primjeni Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i podršku novom ciklusu planiranja za period iza 2020. godine. Naime, dosadašnja saradnja Vlade TK i ILDP-a, zasnovana na Memorandumu o razumijevanju Vlade i UNDP-a rezultirala je Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina i prvim koracima sistemskog upravljanja implementacijom strategije. Nakon pokretanja Treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III) koji ima za cilj proširenje i konsolidiranje znanja i sistema za upravljanje razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou, javila se potreba za definisanjem četverogodišnje saradnje imeđu ILDP-a i njegovih partnera, među kojima je i Vlada Tuzlanskog kantona.

 

 

392.000,00 KM za materijalno zbrinjavanje osoba u stanju socijalne potrebe


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu. Za ove namjene Programom su predviđene 392.000,00 KM, a bit će raspoređena organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji za cilj imaju: prevenciju siromaštva i podrške materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama putem organizirane ishrane i paketa pomoći i drugih vrsta usluga i podrške, podrške djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja, osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanja i drugih oblika usluga i podrške ovih lica i njihovih porodica koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom, podršku pojedincima i porodicama, koja zbog posebnih okolnosti trebaju podršku putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice, te poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške.

 

 

Ostale odluke


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim se traži od Skupštine Tuzlanskog kantona da zakaže sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera koja bi se održala u mjesecu junu i na kojoj bi se razmatrao materijal u vezi trenutnog stanja u GIKIL-u. Vlada je zadužila Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da hitno pripremi materijal u vezi s trenutnim stanjem u GIKIL-u koji će se razmatrati na pomenutoj tematskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti, dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Tuzlanskom kantonu koje obavljaju državni službenici i namještenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa. Razlog za izmjene i dopune dosadašnje Uredbe je usklađivanje sa odredbama novog Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona, kao i ispravljenje uočenih nedostataka.


U okviru ispunjavanja obaveza propisanih Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona Vlada je donijela danas i odluke o vrsti školske spreme neophodne za obavljanje poslova direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona" d.d. Kladan. Sporazum se odnosi na na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz Zakona o šumama za prvih šest mjeseci 2017. godine. Shodno Sporazumu Ministarstvo će putem Kantonalne uprave za šumarstvo, finansirati troškove koji su nastali prilikom obavljanja navedenih poslova u ukupnom iznosu do 875.000,00 KM.


Vlada je danas donijela i odluku o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period, odnosno osnovica iznosi 380,25 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.


Vlada je danas odobrila 8.000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli, na ime sufinansiranja realizacije projekta vezanog za sanaciju krova na Svetosavskom domu kod Hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Pod gajevima – crkvena opština Ziviničko-podgajevska.


Također, odobreno je 5.000,00 KM Islamskoj zajednici BiH – Medžlis islamske zajednice Gračanica, za podršku u realizaciji projekta završnih radova na džamiji, uređenja harema džamije te pristupnog puta u džematu Rašljeva.


Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja na odobravanje 1.000,00 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja izdataka za organizaciju obilježavanja 12. juna „Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona".


Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Univerziteta u Travniku o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona za akademsku 2017/18. godinu.

 

Vlada je danas dala saglasnost JU Osnovna škola „Banovići Selo" Banovići na raspolaganje nepokretnom imovinom škole, na kojima je Odlukom o utvrđivanju javnog interesa Općinskog vijeća Banovići utvrđen javni interes za eksproprijaciju nekretnina, u korist Rudnika mrkog uglja „Banovići" d.d. Banovići, i to zaključivanjem Ugovora o prenosu zemljišnoknjižnog vlasništva zamjenom nekretnina i uz naknadu za građevinske objekte i dio zemljišta sa korisnikom eksproprijacije. Ova odluka početak je realizacije projekta izgradnje novog objekta Osnovne škole „Banovići selo" na novoj lokaciji, dok će po izgradnji škole RMU Banovići preuzeti objekat i zemljište koje škola trenutno koristi.


Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, u iznosu od 29.278,78 KM koje je, za realizaciju projekta „Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education" JU Univerzitet u Tuzli dodijelio Kathoileke Universiteit Leuven.


Također, odobreno je usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, u iznosu 3.010,00 KM, koje je JU OŠ „Sapna" Sapna, na ime finansijske pomoći za realizovanje Programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa, dodijelilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.


U skladu sa nedavno donesenm Programom kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, Vlada je danas donijela odluke o odobravanju sredstava SkupštiniTuzlanskog kantona, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa.


Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području TK u 2016.godini, te je proslijedila Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.


Vlada je danas donijela zaključak kojim se od Turističke zajednice Tuzlanskog kantona traži da, zbog ukazane potrebe, razmotri mogućnost ustupanja na korištenje službenog motornog vozila Uredu premijera Tuzlanskog kantona, ili prijenos prava vlasništva nad istim sa Turističke zajednice na Ured premijera Tuzlanskog kantona.


U okviru kadrovskih pitanja Vlada je dala prethodnu saglasnost Upravnom odboru JU Narodno pozorište Tuzla, da se mr.sc. Armin Ćatić, dipl. glumac, imenuje za vršioca dužnosti direktora JU Narodno pozorište Tuzla, na period do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna