Održana 84. redovna sjednica Vlade TK

Proljetna sjetva ostvarena na površini za 635,20 ha većoj nego u 2016. godini


Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2017. godini za područje Tuzlanskog kantona.

 

 

Vlada 10 07 2017Prema podacima nadležnih općinskih organa od ukupno planiranih 51.326 ha sjetva je obavljena na 50.086 ha,odnosno na 97,58% planiranih površina. Ipak, ono što karakteriše ovu godinu je da je proljetna sjetva ostvarena na površini za 635,20 ha većoj nego što je to bio slučaj u 2016. godini.

Najveće površine zasijane su kukuruzom i to kukuruzom za zrno 21.373 ha, a kukuruzom za silažu 11.708 ha što ukupno iznosi 33.081 ha, odnosno 66.04% od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 612 ha ili 92,44% u odnosu na plan. Od industrijskog bilja na području Tuzlanskog kantona zasijano je 217 ha i to je 96,02%u odnosu na plan. Od planiranih 12.134 ha površina za povrće zasijano je ili zasađeno 11.760 ha ili 97,21% u odnosu na planirano. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.939 ha, odnosno 59.00 % od ukupne sadnje odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 97.73 % u odnosu na planirane površine. Krmno bilje (silažni kukuruz, lucerka, crvena djetelina, travno-djetelinske smjese i dr.) zasijano je na površinama od 16.088 ha odnosno 97.48% u odnosu na plan.


Stepen realizacije proljetne sjetve kreće se od 87,46% u Banovićima do 100,81% u Gradačcu. Znatnije povećanje sjetvenih površina u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu je zabilježeno u Gradačcu i Tuzli, dok je u ostalim općinama sjetva ostvarena u rangu prošlogodišnje.

 

 

Više od 50.000 KM za kapitalne investicije u oblasti pravosuđa


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas pet odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Općinskom sudu u Banovićima, na ime rekonstrukcije sudnica,vodovodne i elektro mreže, te i sanacije mokrih čvorova odobreno je 30.000,00 KM. Na ime izrade Projekta za rekonstrukciju zgrade suda i uređenja staze za invalide. 10.000,00 KM je odobreno Općinskom sudu u Živinicama. Za nabavku neophodnog namještaja, Općinskom sudu u Lukavcu je odobreno 5.300,00 KM, a 5.000,00 KM je odobreno Kantonalnom sudu u Tuzli, na ime nabavke fotokopir aparata. Finansijska sredstva u iznosu od 600,00 KM odobrena su Ministarstvu pravosuđa i uprave na ime nabavke klima uređaja.

 

 

Izmjene pedagoških standarda u osnovnom i srednjem obrazovanju


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda za srednje škole. Između ostalog, izmjenama Pedagoških standarda u osnovnom odgoju i obrazovanju otklanja se pravna praznina koja se tiče naknade nastavnicima razredne nastave za rad u kombinovanom odjeljenju u situaciji kada je broj učenika u kombinovanom odjeljenje manji od minimalnog broja utvrđenom Pedagoškim standardima. Također, definiran je opis poslova bibliotekara škole koji nisu bili ranije definisani, te je izvršeno sveobuhvatnije i kvalitetnije grupisanje i opis poslova sekretara škole i njihovo razgraničavanje u odnosu na druge poslove koji se obavljaju u školi. Odlukom je definisan i opis poslova „administrativno-finansijskog zaposlenika" odnosno „saradnika za ekonomsko-finansijske poslove" iz razloga što su izmjenama i dopunama zakonske regulative iz oblasti računovodstvenog poslovanja u FBiH uvedene dodatne obaveze za budžetske korisnike.


Izmjenama i dopunama Pedagoških standarda za srednje škole utvrđeni su opisi poslova pedagoga-psihologa odnosno pedagoga škole, bibliotekara - višeg knjižničara i administrativno-finansijskog osoblja, a sve radi efikasnijeg obavljanja poslova.

 

 

Preporuka za posebne mjere zaštite radnika


Vlada je prihvatila danas preporuku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poslodavcima za posebne mjere zaštite radnika uslijed visokih temperatura, te zadužila resorno kantonalno ministarstvo da Preporuku dostavi udruženjima poslodavaca na području TK, Privrednoj komori i Savezu samostalnih sindikata BiH Kantonalnom odboru Tuzlanskog kantona.


Kako se u preporuci navodi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, preporučuje poslodavcima da, uslijed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.


Naime, daje se preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka istih poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primjeniti navedenu mjeru, ovo ministarstvo daje preporuku poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.


Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.


Daje se preporuka da ustanove koje s radom počinju u devet sati ili kasnije, prilagode početak radnog vremena. Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima, kao i organima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično), prilagođeno visokim temperaturama.

 

 

Ostale odluke


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se konstatuje da prijedlog Odluke Senata JU Univerziteta u Tuzli o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini ne ispunjava formalne uslove za davanje prethodne saglasnosti. Također, Vlada je zadužila Senat JU Univerzitet u Tuzli da ponovo razmotri broj studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini i to uzimajući u obzir odredbe Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, a koje su vezane za broj studenata na predavanjima i vježbama i način realizacije nastave i vježbi, optimalnu površinu prostora kao i broj i strukturu akademskog osoblja neophodnog za realizaciju nastave. Ukoliko Senat JU Univerzitet u Tuzli donese novu Odluku o izmjenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini u skladu Standardima i normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, u obavezi je da istu dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje, a da eventualni naknadni upis studenata organizuje putem novog upisnog roka.


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi Inicijative za izmjene i dopune Zakona o vodama i pratećih podzakonskih propisa Općinskog vijeća Srebrenik. Kako se u Mišljenju navodi, podijeljena je nadležnost za izdavanje vodnih akata između Agencije za vodno područje i kantonalnih ministarstava nadležnih za vode, pa samim tim nije moguće da se vodna akta za pojedine planirane zahvate u prostoru izdaju od strane jednog organa, što je svojom inicijativom tražilo Općinsko vijeće Srebrenik.


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za pokretanje sudskog postupka za raskid Ugovora o koncesiji dodijeljenoj privrednom društvu "Muška voda" d.o.o. Kladanj i naplatu duga. Naime, Vlada zbog više razloga, među kojima i neizmirenog duga od 50.500,00 KM, smatra da su se stekli uslovi za raskid Ugovora o koncesiji i naplatu neizmirenog duga.


Također Vlada je dala saglasnost i za pokretanje sudskog postupka za raskid Ugovora o koncesiji dodijeljenoj privrednom društvu "Majevički studenac" d.o.o. Donja Obodnica, Grad Tuzla. Imajući u vidu da koncesionar i pored brojnih usmenih i pismenih poziva na na ispunjavanje ugovornih obaveza, nije izmirio svoja dugovanja, da je prestao sarađivati sa koncesorom u pogledu zapisničkih utvrđivanja zahvaćenih količina izvorske vode, a time prestao i izvršavati sve druge ugovorne obaveze, Vlada i u ovom slučaju smatra da su se stekli uslovi za raskid Ugovora o koncesiji i naplatu neizmirenog duga.


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas dvije odluke i odobrila 108.956,98 KM na ime OeKB glavnice i 9.006,28 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vezi sa prijedlogom projekta Međunarodne organizacije za migracije (IOM) „Informisano upravljanje mobilnosti radne snage u Jugoistočnoj Evropi zasnovano na vještinama (BISKIM)", a kojim se prijedlog Projekta podržava bez primjedbi i prijedloga. Donošenje ovog projekta ukazuje na njegovu važnost i značaj cijeneći interes državljana Bosne i Hercegovine da se predmetnim projektom uključivanje mobilnosti radne snage može smatrati kao prioritetna tema u okviru Akcionog plana ekonomske integracije šest zemalja Zapadnog Balkana, kao i olakšavanje mobilnosti radne snage u okviru WB6 i WB6 prema EU.


Cesta Kladanj - Brateljevići - Milankovići (spoj sa regionalnom cestom R-467) i dalje će biti cesta od značaja za Tuzlanski kanton. Rezultat je to danas donesene Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju ceste od značaja za Tuzlanski kanton. Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona zadužena je da, iz finansijskih sredstava predviđenih u budućim Planovima rada i finansijskim planovima, izdvoji dio sredstava za sanaciju i održavanje ovog putnog pravca. Naime, Vlada je prošle godine donijela odluku o proglašenju ove ceste od kantonalnog značaja u 2016. godini, a kako se odluka ne bi donosila svake godine Vlada je današnjom odlukom predvidjela da ova cesta bude pravac od značaja za Tuzlanski kanton u vremenskom periodu koji nije ograničen.


Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Mediji". Prema donesenoj odluci izvršit će se raspodjela sredstava, u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM, od čega 50.000,00 KM za medije u privatnom sektoru i 10.000,00 KM za neprofitne organizacije koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju i poslove javnog informisanja. Ovom odlukom predviđeni su kriteriji za dodjelu sredstava, utvrđen tekst javnog oglasa koji će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i web stranici Vlade TK, kao i prijavni obrazac za predlaganje programskih projekata medija za 2017. godinu.


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas četiri odluke o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za JU Osnovna škola „Kiseljak" Tuzla.


Također, Vlada je odobrila danas 3.600,00 KM Udruženju matematičara Kantona Sarajevo, za učešće ekipe iz Bosne i Hercegovine na 58. međunarodnoj matematičkoj olimpijadi (IMO), koja će se održati u Rio de Žaneiru (Brazil) od 12-23. jula 2017. godine, a na kojoj će se takmičiti i Azur Đonlagić, učenik JU KŠC „Sveti Franjo" Opća gimanzija Tuzla. Društvu fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sarajevo za učešće ekipe iz BiH na 48. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koja će se održati u gradu Yogyakarta (Indonezija) od 16.24.07.2017. godine, a na kojoj će se takmičiti i Dženan Devedžić, učenik iz Gimnazije "Dr. Mustafa Kamarić" iz Gračanice odobrene su 3.000,00 KM. Kao finansijsku podršku, kroz refundaciju dijela troškova, koji su nastali u realizaciji projekta za izdavanje i štampanje knjige pod nazivom „Ispiranje duše II". Edhemu Isiću je odobreno 1.232,63 KM. Također Vlada je odobrila 1.500,00 KM Udruženju studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli, za sufinansiranje programa manifestacije „GEOREKS 2017", desetog međunarodnog kongresa studenata geotehnoloških fakulteta, koji ce se održati od 13. do 16.07.2017.godine u Tuzli.


Zbog uočene greške u prethodno donesenoj odluci, Vlada je danas donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstva sa pozicije „Tekuca rezerva" od 04 .07 .2017. godine.


Vlada je danas dala saglasnost na tekst Memoranduma o saradnji Vlade TK i Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU). Ovim Memorandumom formalizira se saradnja između Vlade i BANU s ciljem unaprjeđenja saradnje, afirmacije i podrške aktivnostima BANU-a na području nauke, kulture i umjetnosti, odnosno duhovnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti ključnih za opstanak i očuvanje nacionalnog identiteta Bošnjaka, te očuvanja i afirmacije države Bosne i Hercegovine.


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra" Tuzla, o broju studenata za upis na odobreni studijski program u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2017/18. godini.


Vlada je danas dala i saglasnost za isplatu naknade članovima komisija za provođenje postupka licenciranja studijskih programa „Menadžment i liderstvo I, II i III ciklusa studija" i Aeronautika kao i Inženjerstvo u oblasti odbrane" na Američkom univerzitetu u BiH.


Vlada je danas dala saglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama Pravila JU Specijalna biblioteka „Behram – beg" u Tuzli, a u cilju usklađivanja ovog dokumenta sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti.


Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku o dopunama Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.


Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Mišljenje Ministarstva pravosuđa u vezi sa Tumačenjem Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona, a u vezi sa upitima Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Lukavac i načelnika Općine Lukavac, koji se tiču mogućnosti povratka na isto ili slično radno mjesto po završetku mandata i prestanka funkcije u zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.


U skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu i propisanom obavezom organa državne službe, da u roku od 30 dana od donošenja podzakonskih propisa donesu pravilnike o unutrašnjoj organizaciji, Vlada je danas dala saglasnosti na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.


Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku o prijenosu putničkog vozila u vlasništvu Ureda premijera TK bez naknade u trajno vlasništvo Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.


Vlada je danas donijela i odluku o visini osnovice za obračun plaća zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Iznosi su ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni period, odnosno osnovica iznosi 380,25 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.


Vlada je danas donijela i Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.


Vlada je dala danas saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa odnosno Oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta „Viši laborant", „Laborant" i Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja za užu naučnu oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo".


Također, Vlada je dala saglasnosti na prijedlog Upravnog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, da se za direktora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, imenuje Dr.med.sci. Nešad Hotić, specijalista dječje hirurgije, kao i na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kojom se Senad Muhamedbegović, dipl. pravnik imenuje za direktora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna