ODRŽANA 7. REDOVNA SJEDNICA VLADE TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2013. godine. Ostvareni javni prihodi u prvom polugođu 2013. godine koji pripadaju budžetu TK na ukupnom nivou imaju tendenciju pada u odnosu na isti period 2012. godine za 5,66%.

 

Vlada 7 sjednica 22082013 Po mjesečnoj dinamici vidljiv je pad ukupnih prihoda u 2013. u odnosu na isti period 2012. godine. Prihodi od indirektnih poreza u prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 88.923.194,54 KM, za 8,18% su manji i pokazuju značajan pad u odnosu isti period prethodne godine. Druga najznačajnija grupa prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona, pored poreza predstavljaju neporeski prihodi, koji su u prvoj polovini godine ostvareni u ukupnom iznosu od 11.901.980,93 KM i manji su za 14,31% u odnosu na isti period prethodne godine.

Vlada je također prihvatila i Izvještaj o utrošku tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.- 30.6.2013. godine. U tom periodu Vlada je donijela Odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 51.536,39 KM, što u procentima iznosi 25,77% u odnosu na usvojeni plan, dok izvršenje iznosi 47.222,01 KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu izvršenje je 23,61%.

Vlada TK prihvatila je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2014 – 2016 godine. Riječ je o dokumentu čiji je cilj projekcija prihoda i gornja granica rashoda za pripremu budžeta za naredni trogodišnji period odnosno početak procesa usvajanja Budžeta za 2014. za koju makroekonomski pokazatelji upućuju na neznatno poboljašanje. Pri izradi Smjernica korištene su srednjeročne projekcije, te godišnje procjene prihoda i rashoda. Namjera je poboljšanje koordinacije između Vlade Tuzlanskog kantona, općina i izvanbudžetskih fondova na pripremi za izradu budžeta za 2014 . godinu te osiguranje sveobuhvatanog i konsolidovanog okvira planiranja rashoda koji pokriva sve nivoe vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući Budžet kantona, općina i izvanbudžetskih fondova.

Vlada TK usvojila je Informaciju Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o radu Nadzornih odbora privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, za period od 01.01. –31.12.2012. godine. Zaključeno je da se formira radna grupa koju će činiti resorni ministar, dva pomoćnika, sekretar i savjetnik koji će dati u pisanoj formi strateška opredjeljenja Vlade TK za dalji rad privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom.

Vlada TK usvojila je Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 01.01. do 31.12.2012. godine. U 2012. godini pred sudovima i drugim nadležnim organima bilo u radu ukupno 676 predmeta u kojima je bio angažovan Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći. Od toga je krivičnih bilo 250, parničnih 208, prekršajnih 208, izvršnih 9 i vanparničnih 2. Značajno je povećanje broja predmeta iz oblasti bračnih sporova, naročito razvoda braka, povjeravanje zajedničke djece na roditeljsko staranje, te utvrđivanja i podjele bračne stečevine. U 2012. godini povećan je broj predmeta pred sudovima, a time i broj ročišta, te broj podnesaka i drugih pravnih radnji u okviru rada na predmetima kao i građana koji su od Zavoda tražili pravnu pomoć. To je pokazatelj da se građani sa područja Tuzlanskog kantona slabog imovnog stanja sve više odlučuju tražiti pravnu zaštitu pred nadležnim organima, navodi se u izvještaju. Pružanjem besplatne pravne pomoći građanima slabog imovnog stanja povećan je stepen jednakosti građana pred zakonom i ravnopravnosti u pristupu pravosudnim i drugim nadležnim institucijama, odnosno ravnopravan pristup pravdi.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2013. godini za područje TK. Jesenjom sjetvom 2012. godine i proljetnom sjetvom na području Tuzlanskog kantona strnim žitima zasijana je površina od 5.238 ha. Na području Kantona u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 70,90%, dok ostala strna žita zauzimaju 29, 10 %. Žetva pšenice počela je krajem juna mjeseca. Povoljni vremenski uslovi omogućili su da se žetva obavi u optimalnim rokovima što je uticalo da kvalitet zrna ostane relativno dobar. Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 23.169,90 tona što je više za 6.059 tona, odnosno za 35,61% u odnosu na prošlu godinu. Ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu je veći za 4.796 tona. Prema procjenama tržni viškovi strnih žita na području Kantona iznosili bi 3.475,49 tona. Odluka o garantovanoj cijeni pšenice za ovu godinu još nije donesena, tako da se pšenica otkupljuje po cijeni oko 0,35 KM/ha što je relativno niska cijena u odnosu na troškove proizvodnje ove žitarice.

Vlada TK je utvrdila kriterije i postupke za raspodjelu sredstava kao podršku nauci za 2013. godinu. Iz planiranih budžetskih sredstava za ovu godinu u visini od 123.314,00 KM predviđeno je sufinansiranje Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u iznosu od 15%. Iz preostalih sredstava bit će sufinansirani troškovi izrade naučno - istraživačkih projekata sa 63,14%, troškovi izrade i odbrane doktorskih disertacija sa 26,86%, troškovi prezentacije stručnih i naučnih radova studenata sa 5%. Prilikom raspodjele sredstava u oblasti "Nauke" uzet će se u obzir potrebe i interesi naučno-istraživačkog razvoja Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, potrebe i interesi naučno-istraživačkog razvoja univerziteta i drugih naučno-istraživačkih ustanova te razvoj naučno-istraživačke djelatnosti. Za sufinansiranje troškova izrade naučno- istraživačkih projekata mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do 10.000,00 KM. Za sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do 2.000,00 KM. Za sufinansiranje troškova prezentacije stručnih i naučnih radova studenata na naučnim skupovima, kongresima i konferencijama mogu se odobriti sredstva u najvišem iznosu do 500,00 KM.

Vlada TK dodijelila je koncesiju za korišćenje pitke vode iz izvorišta „Stari Djedovac-Podkonjsko" kod Kladnja. Koncesionar je preduzeće ČAMDŽIĆ-KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu, ugostiteljstvo i transport iz Kladnja koje je uputilo zahtjev odnosno samoinicijativnu ponudu za korišćenje pitke vode iz izvorišta „Stari Djedovac-Podkonjsko" kod Kladnja radi flaširanja i distribuiranja na tržištu. Kao koncesor određuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koje će preduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Vlada TK donijela je Odluku kojom su odobrena sredstva u visini od 3000.00 KM Uredu za zakonodavstvo Vlade TK za nabavku računara.

Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet TK za 2013. u iznosu 900,00 KM za sufinansiranje projekta „Pozdrav vodi i soli" JU OŠ „Mramor" Tuzla koju je dodijelila Općina Tuzla.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli-septembar 2013. godine. Ministarstvo finansija je izvršilo procjenu prihoda za period juli-septembar 2013. godine, bez vlastititih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima, u iznosu od 65.116.137,00 KM. Predloženom Odlukom o odobravanju sredst ava u operativnom planu budžeta za period juli -septembar sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka iz budžetskih sredstava odobravaju se u iznosu od 71.813.797,12 KM i veća su za 9.98 6.879,33 KM od gornje granice za odobravanje operativnog plana utvrđene Odlukom o utvrđivanju Plana novčanih tokova za period juli -septembar 2013.godine.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period juli -septembar 2013. godine. Odobreni su rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period juli-septembar 2013.godine u iznosu od 82.2 13.797,12 KM, u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2013.godinu.

Vlada je donijela Odluku o radnom vremenu u kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama TK.

Vlada TK donijela je Odluku o dopuni Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2013. godini. Razlog za donošenje Odluke je taj što nisu bili predviđeni mjerljivi kriteriji opravdanog i transparentnog trošenja planiranih finansijskih sredstava. Planirana su finansijska sredstva u visini 30.000,00 KM za sva nepredviđena izdvajanja za osobe, događaje i aktivnosti vezane za boračku populaciju. Jedan od uslova za ostvarenje ovih prava je obrazložen zahtjev sa specifikacijom utroška sredstava u vidu prateće dokumentacije odn. mišljenja općinske službe o socijalnom statusu korisnika.

Vlada je donijela i Odluku o izmjenama Programa o rasporedu bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba braniteljima i članovima njihove porodice na području TK za 2013. godinu. Odluka je usmjerena preduprjeđivanju većih šteta na stambenim objektima. Planirana su sredstva u visini 100.000,00 KM za interventne situacije kao pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika boračko-invalidske zaštite, čija su novčana primanja, po članu porodičnog domaćinstva manja od 50% od plaće ostvarene u Kantonu prema objavljenom podatku za prošlu godinu. Sredstva su Programom predviđena za interventne situacije (poplave, požari, klizišta i druge nepogode) usljed kojih je stambeni objekat devastiran ili uništen. Prijedlog visine naknade kao pomoć za navedene situacije utvrđuje se od strane građevinskog stručnjaka kojeg angažuje Ministarstvo.
Vlada je imenovala Komisiju za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen obilježja šehidima-poginulim borcima Oružanih snaga R BiH u ratu 1992.- 1995. godine.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju finansijskih sredstava kao pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom. Odobrena su finansijska sredstva u iznosu od 35.535,00 KM kao pomoć privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti. Riječ je o preduzećima koja nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje zaposlenicima i članovima uže porodice u skladu sa zakonom. Na ovaj način obezbijeđena je zdravstvena zaštita u drugoj polovini 2013. godine uposlenicima «Aide» Tuzla ( 339 zaposlenika), Unioninvesta «Mašinska montaža» Tuzla ( 20 zaposlenika), «Rudnika nemetala Kladanj» (11 zaposlenika) , «Elektromontaže» Tuzla (8 zaposlenika), « Livnice čelika» Tuzla (3 zaposlenika), «Bosnia Valves» Tuzla (123 zaposlenika), «Koksno- hemijskog kombinata" Lukavac (11 zaposlenika) što je ukupno za 515 zaposlenika.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla za prijem zaposlenika i zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu „Bibliotekar za obradu periodičnih publikacija". Vlada je donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla. Vlada je donijela Odluku o poništenju i raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje radnog mjesta direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Vlada Tkdonijela je Odluke o raspisivanju javnog oglasa radi popunjavanja upražnjenje pozicije predsjednika, odnosno članova NO JP za vodoprivrednu djelatnost "SPREČA" D.D. Tuzla, u ime državnog kapitala. Vlada dala saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU BKC TK Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona podržala je prijedlog za upućivanje inicijative za smještaj implementacione jedinice za realizaciju Projekta obnove plovnog puta na rijeci Savi – Misija svjetske banke, na području Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona o imenovanju Senada Muhamedbegovića, diplomiranog pravnika na mjesto direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, na period od četiri godine.
Vlada je dala saglasnost i na Odluku privremenog Upravnog Odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla o imenovanju Senada Hamzića, dr.vet.med. za direktora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla, na period od četiri godine.
Vlada je imenovala Upravni odbor JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla, na period od četiri godine, u sastavu Izet Jajičević, predsjednik, te članovi Maja Nikolić, Zlatko Dukić, Mirela Mehanović – Ibrahimović i Hari Ejubović.
Prethodna saglasnost je data za razrješenje Dalibora Brkića sa dužnosti člana Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla, te imenovanje Adnana Omerovića, dipl.glumca na mjesto privremenog člana Upravnog odbora JU Narodno pozorište Tuzla, iz reda zaposlenih. Razrješenje i imenovanje člana Upravnog odbora izvršit će načelnik Općine Tuzla.
Vlada je dala saglasnost na Odluku privremenog Upravnog odbora JU "Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona o imenovanju Benjamina Bajrektarevića za vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže šest mjeseci.
Saglasnost je data i na Odluku Upravnog odbora JU Muzej istočne Bosne Tuzla o imenovanju Nađe Cvjetinović, za vršioca dužnosti direktora JU Muzej istočne Bosne Tuzla, na period do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci.
Imenovan je i privremeni Upravni odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, najduže do 60 dana. Predsjednik je Suad Bijedić, a članovi su Mustafa Šakić, Jasmin Ferizbegović, Amir Arnautalić, Selma Kamberović, Mladen Mišić, Admir Hrustanović, Asidin Ćosićkić, Edin Mutapčić.
Vlada je odredila i punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Radio-televizije Tuzlanskog kantona. Predsjednik Skupštine je Jozo Piljić, a članovi su Elvira Jukan, Hamdija Pilavdžić.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala više članova u privremenim školskim odborima i privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.
Vlada TK imenovala je Privremeni UO JU Direkcija regionalnih cesta TK.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna