Održana 40. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Uvezivanje radnog staža


Vlada je danas usvojila Informaciju Radne grupe Vlade Tuzlanskog kantona o broju radnika i visini obračunatih, a neuplaćenih obaveza za neuvezani radni staž, za zdravstvo i za nezaposlene u privrednim društvima koja su u većinskom vlasništvu ili su bila u većinskom vlasništvu Tuzlanskog kantona nad kojima se vodi ili je završen stečajni postupak, a kojima su odobrena finansijska sredstva za uvezivanje radnog staža (PIO/MIO) od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu.

Vlada 04 12 2018Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo privrede su zaduženi da, u skladu sa Informacijom, svako u okviru svoje nadležnosti, najkasnije do 07.12.2018. godine izrade i Vladi Tuzlanskog kantona dostave prijedlog Programa za sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH. Također, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona su zaduženi da, najkasnije do 14.12.2018. godine izrade i Vladi Tuzlanskog kantona dostave prijedlog Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzaća ostali ili ostaju bez posla.Prema informaciji Ministarstva privrede Federalna vlada je ove godine odobrila ukupno 424.142,16 KM za podmirenje obaveza prema fondu PIO/MIO za preduzeća sa Tuzlanskog kantona. Ovim su ispunjeni uslovi za penzionisanje ukupno 62 radnika i to, 34 uposlenika „TTU" Tuzla, 12 uposlenika „Fortuna" Gračanica, 11 uposlenika „Remontmontaža" Tuzla, 7 uposlenika „IRM Company" d.o.o. Tuzla i pet uposlenika „Rudar invest" d.o.o. Banovići. Sredstva za uvezivanje radnog staža za navedena privredna društva za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost iznose 155.900,88 KM, te je Radna grupa predložila Vladi Tuzlanskog kantona da sredstva potrebna za uvezivanje radnog staža isplati iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije koja su deponovana kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstava na ESCROW računu).

 

Prihvaćen Izvještaj o poduzetim aktivnostima u vezi poslovanja GIKIL-a u 2018. godini


Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj Ministarstva privrede o aktivnostima Vlade Tuzlanskog Kantona i Ministarstva privrede u vezi poslovanja GIKIL-a u 2018. godini. Ovom prilikom Vlada Tuzlanskog kantona, s ciljem traženja rješenja za nagomilane probleme u GIKIL-u s akcentom na traženje mogućnosti da ova fabrika nastavi poslovanje u okviru zakonskih obaveza te pribavljanja nove okolišne dozvole, daje podršku prijedlozima Sindikalne organizacije „Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac da se upravljačke strukture kompanije (Uprava i Nadzorni odbor) pismeno obavežu i donesu odgovarajuće odluke da će u roku od 6 mjeseci planski otkloniti i sanirati sve nedostatke utvrđene nalozima FUZIP, za što će u skladu sa navedenim, obezbjediti i neophodnu novčanu investiciju. Da Vlada FBiH na osnovu pismene garancije Kompanije, u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima, kod FUZIP izdejstvuje odgađanje izvršenja Rješenja o obustavi rada GIKIL-a, a da Ministarstvo okoliša i turizma FBiH ubrza proceduru izdavanja nove okolinske dozvole, ili da predloži privremeno rješenje izdavanja okolinske dozvole koja bi značila i početak implementacije obaveza navedenih u Zahtjevu za okolinsku dozvolu. Nakon što se obezbijedi realizacija svega navedenog Federalna uprava za inspekcijske poslove treba da vrši intezivan nadzor nad provođenjem i realizacijom utvrđenih nedostataka. Sindikalna organizacija GIKIL-a, sa svojim cjelokupnim kapacitetom, se obavezuje da će biti aktivan učesnik realizacije svega predhodno navedenog, navodi se u današnjem zaključku Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Ostale odluke


Vlada je danas utvrdila Izmjene i dopune Dokumenta okvirnog budžeta TK za period 2019 – 2021. godina i prijedlog Odluke o privremenom finansiranju TK za period 01.01. – 31.03.2018. godine. Kako nisu postojali svi uslovi za predlaganje Budžeta za 2019. godinu, te kako su u navedenom periodu obavljeni pregovori sa sindikatima uposlenim kod budžetskih korisnika, to se prvo ukazala potreba za donošenjem Izmjena i dopuna Dokumenta okvirnog budžeta za period 2019-2021. godina u cilju implementacije postignutih sporazuma. Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu je u postupku izrade ali do 31.12.2018. godine neće biti donesen, tako da je Vlada donijela Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2019.godine. Privremeno finansiranje utvrđeno je u iznosu od 75.106.787,00 KM, odnosno u visini sredstva utrošenih u istom periodu 2018. godine, izuzev sredstva namjenjenih za finansiranje Općinskog suda Srebrenik koji je počeo sa radom 12. novembra 2018. godine i sredstava koja se odnose na sufinansiranje obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa ugovorima budžetskih korisnika sa JU Službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dodnijela Odluku o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora (JRT) Tuzlanskog kantona. Prema Odluci knjigovodstveno evidentirane interne obaveze prema podračunima u okviru JRT Tuzlanskog kantona na dan donošenja ove Odluke ukupno iznose 14.696.282,09 KM, od čega će 2 miliona KM biti vraćeno u 2018. godini, 3 miliona KM u 2019. godini, 4 miliona KM u 2020., a 5.696.282,09 KM 2021. godine.
U cilju realizacije Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini Vlada je danas dala saglasnost na odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju 90.000,00 KM za finansiranje troškova izvođenja radova na projektu „Izgradnja rezervoara za pitku vodu V=100 m3 i tlačnog voda – Bunar BT-1 rezervoar sa pratećim objektima, rekonstrukcija objekta pumpne stanice i elektro projekat u MZ Turija" općina Lukavac.
Na prijedlog Ministarstva privrede Vlada je danas donijela Pravilnik o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Radi se o završetku projekta subvencioniranja dijela kamatne stope za kredite privrednih društava, a u okviru čega je putem Sparkasse Banke privrednicima sa područja našeg kantona na raspolaganje stavljeno ukupno 25,1 milion KM. Vlada je svojim Odlukama u toku 2018. godine prihvatila Mišljenje tj. dala saglasnost za ukupno 73 zahtjeva u ukupnom iznosu od 25.100.000,00 KM, za koje je Banka odobrila kreditna sredstva. Sredstva potrebna za subvencioniranje dijela kamatne stope, u ukupnom iznosu od 1,1 milion KM, se nalaze deponovana na posebnom račun Vlade TK kod Sparkasse banke, a Vlada TK će naknadno donijeti i odluku o odobravanju subvencioniranih sredstava u skladu sa danas donesenim Pravilnikom.
Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 5.000,00 KM Udruženju „Humanitarna organizacija Lotosice" Tuzla za participiranje dijela troška za zamjenu laserske cijevi na mašini za graviranje, kao i 13.570,66 KM za finansiranje političkih stranaka „Pokret demokratske akcije PDA" i „Naša stranka", koje su novi politički subjekti u Skupštini Tuzlanskog kantona nakon izbora iz oktobra ove godine. Od ukupnog iznosa 9.051,30 KM namijenjeno je za „Pokret demokratske akcije PDA", dok je 4.519,36 KM namijenjeno za „Našu stranku".
Vlada je danas donijela i više odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Ovim odlukama odobreno je usmjeravanje 110.000,00 KM, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dodijelila JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Srnice Donje, Gradačac, za izgradnju područne škole u Vučkovcima. Za kupovinu interaktivnih tabli, školskog namještaja i sportskih rekvizita Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je JU OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić" Gradačac dodijelila 14.000,00 KM. Grad Tuzla je za zamjenu stolarije na OŠ „Mejdan" u Tuzli, ovoj školi dodijelio 70.000,00 KM, kao i 882,35 KM u svrhu uređenja školskog dvorišta. Također, Grad Tuzla je po 1.764,70 KM dodijelio JU OŠ „Lipnica" Tuzla u svrhu nabavke kompjuterske opreme za centralnu školu i pripadajuću područnu školu, te u svrhu nabavke kompjuterske opreme za JU OŠ „Miladije" Tuzla, za nabavku kompjuterske opreme i trimera za košenje trave za centralnu školu i pripadajuću područnu školu za JU OŠ „Pasci" Pasci, kao i za nabavku LCD TV-a za centralnu školu i projektora za područnu školu za JU OŠ „Simin Han" Tuzla. Također, Grad Tuzla je po 882,35 KM dodijelio JU OŠ „Bukinje" Tuzla, za nabavku materijala za krečenje i farbanje školske zgrade i sanitarne opreme za toalete, JU OŠ „Jala" Tuzla, u svrhu nabavke unutrašnjih vrata na učionicama, JU OŠ „Kreka" Tuzla za uklanjanje stabla hrasta lužnjaka iz školskog dvorišta i uređenje školskog poligona, JU OŠ „Pazar" Tuzla u svrhu nabavke LCD televizora i ormara, JU OŠ „Gornja Tuzla" Tuzla u svrhu nabavke potrebnog namještaja za učionice i kancelarije, JU OŠ „Novi Grad" Tuzla u svrhu saniranja dotrajalih oluka na školskoj zgradi, JU OŠ „Slavinovići" Tuzla u svrhu nabavke sportske opreme, te JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za nabavku školskih ormara za učionice. U svrhu izmjene unutrašnje stolarije-vrata i ulaza u školu, Općina Teočak je JU OŠ „Teočak" Teočak dodijelila 4.229,99 KM. Za realizaciju troškova puta, za svečanu dodjelu Priznanja za mlade sa pozicije „Najaktivniji čitalac – član biblioteke", Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo je JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić" Tuzla dodijelila 88,14 KM.
Također, Vlada je donijela i četiri Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. U svrhu nabavke kopir - aparata i projektora za centralnu i pripadajuću područnu školu JU OŠ „Breške" Tuzla, Grad Tuzla je dodijelio 1.764,70 KM, a JU Osnovna muzička škola Tuzla je isti donator, u svrhu nabavke gitare, dodijelio 882,35 KM. U svrhu realizacije projekta „Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama" JU Mješovita srednja škola Srebrenik, 5.800,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Vlada je odobrila i usmjeravanje dijela neutrošene donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u iznosu 8.737,96 KM Kantonalnom tužilaštvu TK za izvođenje radova na konzervaciji objekta u izgradnji na adresi Maršala Tita do broja 36. Tuzla.
Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava", te odobrila 6.500 KM sa ove potrošačke jedinice za potrebe nabavke neophodne računarske opreme i namještaja za potrebe Kantonalnog pravobranilaštva.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za oktobar 2018. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 8 KM po izrađenom danu.
Vlada je danas dala saglasnosti Javnoj ustanovi Arhiv Tuzlanskog kantona za prijem zaposlenika, „Arhivist na sređivanju, obradi i zaštiti arhivske građe" u radni odnos na neodređeno vrijeme, kao i Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska bibliteka „Derviš Sušić" Tuzla za prijem zaposlenika, referenta za blagajničko poslovanje, u radni odnos na puno radno vrijeme uz ugovor o radu na određeno vrijeme do godinu dana.
Vlada je danas imenovala članove Policijskog odbora na mandat od dvije godine. Predsjedavajući je Karić Edin, diplomirani kriminalist, a članovi su Fejzić Denis i Taindžić Edvad, diplomirani pravnici. Na poziciju zamjenika predsjedavajućeg imenovan je Suljkić Kemal, diplomirani pravnik, a zamjenici članova su Omerović Mevludin, diplomirani ekonomista i Muhić Elvira, diplomirani pravnik.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Data je prethodna saglasnost za razrješenje direktora JU Muzej istočne Bosne Tuzla i za imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Muzej istočne Bosne Tuzla. Doneseno je Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora JU Specijalna biblioteka "Behram – beg" u Tuzli, Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla, te više rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna