ODRŽANA 8. VANREDNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je vanrednoj sjednici razmatrala konačan Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta TK za 2012. te zadužila ministarstva i druge organe uprave da dostave prijedlog mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskim izvještajima Budžeta TK za 2012. nakon čega će Ured za internu reviziju sačiniti prijedlog programa za otklanjanje uočenih nedostataka.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o prijedlogu „Poboljšanje kvaliteta vode akumulacije Modrac primjenom mjera ekoremedijacije". Cilj trogodišnjeg projekta, čiji je početak planiran ove godine, je rješavanje problema zagađenja akumulacije od difuznih zagađivača primjenom efikasnih mjera ekoremedijacije i direktna implementacija ovih mjera na terenu kroz pilot projekat.

Akumulacija Modrac najveće je vještačko jezero u Bosni i Hercegovini i najvažniji i najveći višenamjenski vodni resurs čija je prioritetna namjena snabdijevanje pitkom vodom općina Tuzla i Lukavac. Jezero također obezbjeđuje tehnološkom vodom privredne kapacitete Tuzle i Lukavca i stvara hidro-biološki minimum za razblaženje otpadnih voda koje završavaju u rijeci Spreči, nizvodno od akumulacije. Tokom narednih 36 mjeseci, uz prethodno identifikovane zagađivače, bit će napravljen plan dugoročne zaštite akumulacije Modrac od difuznih zagađivača primjenom odgovarajućih mjera eko-remedijacije, kao i sveobuhvatna lista projektnih aktivnosti. Vlada Tuzlanskog kantona je do 2012. godine usvojila nekoliko strateških dokumenata za zaštitu akumulacije Modrac od glavnih izvora zagađenja. Prva implementirana mjera je bila izgradnja glavnih kanalizacionih kolektora i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u Živinicama, kao prvom uzvodnom zagađivaču. Značajan dio manjih decentralizovanih naselja još uvijek nema izgrađene sisteme za odvodnju i tretman otpadnih voda pa je u naseljima sa manje od 2.000 stanovnika potrebno izgraditi manje sisteme koji bi zahtijevali manje investicije, kao i manje troškove upravljanja i održavanje. Ukupna vrijednost projekta je 360.000 eura od čega će 300.000 donirati UNIDO program Republike Slovenije a 60.000 Tuzlanski kanton.

8 SVTK 12092013
Vlada TK je prihvatila Popis poticaja koji se dodjeljuju u Bosni i Hercegovini iz izvještaja za Tuzlanski kanton o fiskalnim i nefiskalnim poticajima a baziranom na Sporazumu o saradnji između Kantonalne vlade i Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije Svjetske banke. Cilj projekta je sistematsko unaprjeđivanje regulatornog i institucionalnog okvira za ulagače. Projekat bi također trebao ojačati kapacitete zemlje za promociju ulaganja i poboljšati ukupnu konkurentnost sektora poljoprivrede. Spisak poticaja koji se dodjeljuju na području Tuzlanskog kantona bit će objavljen na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba). Vlada TK je zadužila sva ministarstva i kantonalne samostalne upravne organizacije da dva puta godišnje, najkasnije do 30.06. odnosno 31.12. ove godine, dostave inoviran spisak poticaja organu za prikupljanje navedenih informacija.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Odluku o usvajanju prijedloga odnosno preporuka za pojednostavljenje, eliminaciju i unaprjeđenje administrativnih postupaka s ciljem unaprjeđenja poslovnog ambijenta i privlačenja novih investicija. Radna grupa, imenovana nakon sklapanja Ugovora o saradnji između Vlade TK i Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) iz Grupacije Svjetske banke pristupila je analizi svih 249 administrativnih postupaka koji se provode na nivou Tuzlanskog kantona i pripremila set preporuka za svaki pojedinačni postupak. Prijedlozi i preporuke bit će primjenjeni od strane kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija u obavljanju upravnih i sa njima povezanih stručnih i drugih poslova iz okvira svojih nadležnost.

Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode na nalazištu „Dewa" (bunara BD-1) na području Osmići-Brdo, Devetak na posdručju općine Lukavac, radi flaširanja i distribuiranja na tržištu. Koncesija je dodijeljena Privrednom društvu „GPG Inženjering" d.o.o. Lukavac na period od 5 godina. Jednokratna koncesiona naknada iznosi 7.500,00 KM što će u cjelokupnom iznosu biti plaćeno prije potpisivanja ugovora o koncesiji. Tekuća koncesiona naknada iznosi 2,00 KM/m3 flaširane vode, ali ne može biti manja od 2.000,00 KM godišnje. Za koncesora je određeno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, koje će zaključiti ugovor sa koncesionarom nakon odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK.

Vlada TK odobrila je iznos subvencije troškova smještaja i ishrane studenata u studenskim centrima u FBiH u ukupnom iznosu od 270.000,00 KM. Riječ je 189,00 KM po studentu mjesečno za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane (2 obroka) studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici. Subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata, odnosi se na period od 15.9.2013. godine do 15.7.2014. godine. Vlada je zadužila Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostar Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici da, najkasnije do 01.11.2013., dostave kopije uvjerenja o redovnom studiju u akademskoj 2013/14. godini za studente sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u navedenim centrima, najkasnije do 01.11.2013. godine. U skladu sa Kriterijima za prijem studenata u studenske centre u FBiH se subvencionira smještaj i ishrana samo onih studenata koji prvi puta upisuju akademsku godinu.
Vlada TK odobrila je unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu između budžetskih korisnika u dijelu vlastitih i namjenskih sredstava u iznosu od 3.496,00 KM. Planirani rashodi Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta bit će preraspodijeljeni u korist JU OŠ „Brčanska Malta" Tuzla i to za nabavku materijala i sitnog inventara 600,00 KM, kao izdaci za tekuće održavanje 1.496,00 KM i ugovorene i druge posebne usluge 1.400,00 KM. Ovom preraspodjelom ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.
Vlada je odobrila unutrašnju preraspodjela planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu u iznosu od 5.782,54 KM. Sredstva su namijenjena za tekuće održavanje JU OŠ „Tušanj" Tuzla odnosno plaćanje obaveza za tekuće održavanje i popravke učionica.
Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju pet neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. JU OŠ „Kiseljak" Tuzla doznačena su sredstva od strane Evanđeoske crkve Tuzla za nabavku materijala za održavanje objekta u iznosu od 400,00 KM.
Također, odobreno je usmjeravanje neplanirane donacije u iznosu 100,00 KM u Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, za kupovinu materijala za održavanje objekta, JU OŠ „Podrinje"Mihatovići Tuzla nabavka materijala i sitnog inventara, dodijeljene od strane d.o.o."Deling" Tuzla.
Iznos od 77.514,00 KM, dodijeljen od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH Vlada TK danas je usmjerila za sufinansiranje Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa u BIH Općinskom sudu Tuzla.
Za sufinansiranje projekta Park integracije usmjerena je neplanirana donacija u Budžet TK za 2013. u iznosu od 993.00 KM JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju koju je donirala Fondacija tuzlanske zajednice.
Iznos od 1.950.90 KM danas je usmjeren OŠ "Slavinovići" Tuzla za sufinansiranje Projekta „Savremeni trendovi i metodologija rada u okviru različitih predmeta prirodnih nauka" doniran od strane Regionalnog centra za okoliš BiH.
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za uplatu doprinosa za 23 zaposlenika privrednog društva „Polet" d.d. Tuzla u iznosu od 1.058,00 KM. Finansijska sredstva pomoć su privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje u cilju osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenicima i članovima uže porodice zaposlenika u skladu sa zakonom.
Vlada je donijela odluke o obrazovanju interresornih radnih tijela za izradu nacrta Akcionog plana za mlade Tuzlanskog kantona za period 2013-2014. kao i borbu protiv korupcije.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna