Održana 64. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Zabilježen porast broja registriranih obrta


Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministarstva privrede TK o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini i pravcima razvoja obrta. Kako se u Informaciji navodi, na području Tuzlanskog kantona registrovano je ukupno 11.531 obrta što je povećanje broja obrta za 228 obrta u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno je i na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine došlo do povećanja broja registrovanih obrta (51.337 obrta) i to za 2.519 obrta u odnosu na 2017. godinu.

Vlada 25 06 2019Po brojnosti obrta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini, prednjači grad Tuzla (3.580 obrta), zatim općine Gradačac (1.327), Lukavac (1.268), Gračanica (1.255) i Živinice (1.118). Posmatrajući sektorsku strukturu obrtničke aktivnosti, može se uočiti da prevladava djelatnost koja se odnosi na trgovinu na veliko i trgovinu na malo, popravak motornih vozila i motocikala, zatim djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo), prerađivačke industrije, te prijevoz i skladištenje.
Kada je u pitanju podrška koja je obrtnicima iskazana tokom protekle godine, treba istaknuti da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta za 32 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona odobrilo ukupno 1.091.911,58 KM što predstavlja 12,82 % od ukupnog iznosa odobrenih sredstava Federalnog ministarstva. Iako je broj korisnika Tuzlanskog kantona manji za 22 korisnika u odnosu na prethodnu 2017. godinu, iznos dodijeljenih sredstava povećan je za 374.595,71 KM. Ipak ovaj iznos nije ni približno usklađen sa činjenicom da Tuzlanski kanton u ukupnom broju obrta u FBiH učestvuje sa oko 23%, te da ne povlači ni polovinu od iznosa sredstava koje bi prema ovom podatku treba da dobije sa federalnog nivoa. S tim u vezi, današnjim Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je zatražila od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH da, prilikom odobravanja i raspodjele sredstava za oblast obrta i poduzetništva u 2019. godini, posebnu pažnju obrate na odobravanje programa i projekata koje, po raspisanim javnim pozivima, dostavljaju poduzetnici i obrtnici sa područja Tuzlanskog kantona.
Kantonalnim programom podrške sa 20.000,00 KM je iskazana pomoć u nabavci alata i opreme za 14 obrtnika sa područja Tuzlanskog kantona.
I pored značajnijeg rasta broja obrta u 2018. godini, podaci i dalje ukazuju na nestabilnost opstanka postojećih obrta na tržištu FBiH i Tuzlanskog kantona i osnivanje novih obrta. S tim u vezi i dalje su neophodne mjere usmjerene na poticanje osnivanja novih obrta kao i očuvanje postojećih uz obavezno unapređenje okruženja za poslovanje obrtnika na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine i kantona. Lakoća poslovanja i uređen pravni okvir kojim bi se otklonile prepreke za pokretanje obrta i omogućili bolji uslovi za razvoj i opstanak obrta osnovne su pretpostavke za bolji status obrtnika. Kada su u pitanju kantonalni programi podrške obrtnicima, u Programu o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona" kreirano je nekoliko programskih sadržaja namijenjenih razvoju poduzetništva koji će se provoditi tokom 2019. godine počevši od subvencija za nabavku opreme i alata obrtnicima, podršku obrtničkim komorama i udruženjima za implementaciju projektnih aktivnosti namijenjenih razvoju i afirmaciji obrta, promociji obrtništva u obrazovnim institucijama, interresornom umrežavanju obrtnika, edukaciji obrtnika, učešća na sajmovima, pokretanju i opremanju novih poslovnih poduhvata i uvođenju/obnavljanju standarda kvaliteta u obrtima.

 

Ostale odluke


Vlada je danas, u cilju realizacije Programa kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava, odobrila ukupno 55.240,00 KM za realizaciju kapitalnih investicija i ulaganja. Za nabavku računarske opreme i neophodnog kancelarijskog namještaja Ministarstvu kulture, sporta i mladih je odobreno ukupno 5.000,00 KM. Također, za nabavku kancelarijskog namještaja, računarske opreme i licenciranog software-a Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je odobreno ukupno 15.200,00 KM. Za iste namjene Ministarstvu zdravstva je odobreno ukupno 7.000,00 KM, dok je za nabavku kancelarijskog namještaja i licenci za aplikativni software Kantonalnoj upravi civilne zaštite odobreno ukupno 6.440,00 KM. Poljoprivrednom zavodu je, za nabavku službenog vozila i telefonske centrale, odobreno ukupno 21.600,00 KM, a Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove odobreno je ukupno 60.000 KM za potrebe nabavke službenog vozila, te računarske opreme i neophodnih licenci.
Vlada je danas dopunila i izmijenila Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Imajući u vidu značaj manifestacije, odnosno obilježavanje 30 godina od titule prvaka Evrope (Firenca 1989.) Vlada je ovu manifestaciju današnjim izmjenama uvrstila u tekst prethodno donesene odluke i time osigurala finansijska sredstva neophodna za dostojno obilježavanje ovog jubileja.
Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2020-2022.godina. Podsjećamo radi se o dokumentu koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada budžeta. Prihodovna strana projiciranog Budžeta Kantona za naredne tri godine predstavlja odraz ekonomske aktivnosti tokom prethodnih godina. Projekcije su rađene na način da su korištene revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija umanjenim za 10.000.000,00 KM u dijelu koji se odnosi na porez na dobit. Na osnovu navedenih projekcija očekuje se porast prihoda po osnovu indirektnih poreza i dohotka. Rashodovnu stranu čine zahtjevi budžetskih korisnika uvažavajući zakonske obaveze, politike i prioritete Vlade Kantona i procjenu raspoloživih budžetskih sredstava. Struktura rashodovne strane predstavlja odraz provođenja određenih mjera javne potrošnje od strane Vlade Kantona. Fiskalna politika Vlade Kantona će i u narednom periodu biti orijentisana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Kantona.
Vlada je danas dala i saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period 01.07. do 30.09.2019.godine. Ukupno procijenjeni prihodi i primici u dijelu budžetskih sredstava u spomenutom periodu iznose 92.820.700,00 KM. Odbor za likvidnost je utvrdio da ukupni rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava, u skladu sa usvojenim Budžetom za 2019. godinu, a za period od 01.07.-30.09.2019. godine iznose 88.834.713,85 KM, te se na osnovu navedenog predviđa nastanak ukupnog finansijskog rezultata-suficita Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.07.-30.09.2019. godine u iznosu od 3.985.986,15 KM. Imajući u vidu sve navedeno Odbor za likvidnost je odobrio Plan novčanih tokova za period 01.07.-30.09.20 19. godine iz budžetskih sredstava u iznosu 88.834.713,85 KM. Istovremeno je odobren i Plan novčanih tokova za period 0 1.07.-30.09.20 19. godine iz vlastitih prihoda, grantova, donacija i prihoda po posebnim propisima u iznosu 10.000.000,00 KM za realizaciju operativnih planova rashoda i izdataka budžetskih korisnika za period 01.07.-30.09.2019. godine.
Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2019/20. godinu na području Tuzlanskog kantona. Shodno odluci Senata, na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona planiran je upis studenata na Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Na Pravnom fakultetu, za sva tri ciklusa studija, ukupno je planiran upis za 316 studenata, i to na prvom ciklusu za 250 studenata, na drugom ciklusu za 30 studenata, i na trećem ciklusu za 7 studenata, te 29 studenta strana državljanina. Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju ukupno je planiran upis za 463 studenata, i to na prvom ciklusu studija za 280 studenata, na drugom ciklusu za 75 studenata, na trećem ciklusu za 78 studenata, uz 30 studenata stranih državljana. Ovogodišnji zahtjev Senata i predviđeni broj studenata istovjetan je prošlogodišnjem, ali treba istaknuti da je u prošloj akademskoj godini na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području Tuzlanskog kantona upisan ukupno 121 student.
Vlada je danas donijela Odluku o usmjeravanju prihoda za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Ovom odlukom odobreno je usmjeravanje 7.746,94 KM prihoda od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za realizaciju Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2019. godinu. Ukupna sredstva za ove namjene u 2019. godini prethodno su bila planirana u iznosu od 20.000,00 KM, te je shodno današnjoj odluci taj iznos povećan na 27.747,00 KM.
Vlada je danas donijela više odluka o odobravanju sredstava, a u skladu Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Udruženju žena „Mreža žena otvoreno srce u Bosni i Hercegovini" je odobreno 2.000,00 KM na ime pomoći za organizovanje i realizovanje manifestacije „9. sajam organskih proizvođača Eko-Etno 2019", koji se održao u periodu od 28-29. marta 2019. godine u Gradačcu. Na ime pomoći za organizovanje i realizovanje manifestacije Lukavački sajam turizma i ekologije „LIST" 2019. koji se održao u periodu od 9-11. maja 2019. godine u Lukavcu, 7.000,00 KM je odobreno d.o.o. „Nuhanović" Lukavac. Nevladinoj organizaciji „Radio Kameleon" – otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla, na ime pomoći za organizovanje i realizovanje manifestacije Drugi međunarodni „Festival savremene žene" Tuzla, koji se održao u periodu od 11-14. april 2019. godine u Tuzli je odobreno 4.000,00 KM, a 5.000,00 KM je odobreno Javnoj ustanovi „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma" Banovići na ime pomoći za organizovanje i realizovanje manifestacije Tradicionalna proslava 1.maja na izletištu Mačkovac „Prvomajski uranak", koji se održao 1.maja 2019.godine u Banovićima.
Također, Vlada je odobrila 3.000,00 KM Udruženju građana Magično pozorište „Aladin" za refundaciju troškova organizacije 15. po redu KIDS Festivala Bosne i Hercegovine, 500,00 KM Udruženju mladih „Obnova" za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije „Šesti tolerantni gulaš", te 15.000,00 KM Udruženju građana „Podrinje" za refundaciju troškova organizacije tradicionalnog iftara pod nazivom „Bošnjaci na Drini".
S ciljem osiguranja dodatnih sredstava neophodnih za provedbu poslova nadzora nad izvođenjem radova na projektima energijske efikasnosti, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2019. godinu.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za juni 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna