purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Održana 7. redovna sjednica Vlade TK

Održana 7. redovna sjednica Vlade TK

Izmjene i dopune Prostornog plana Tuzlanskog kantona 2005-2025.


Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. godina. Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025. su usklađivanje osnovnih namjena površina sa postojećim i planiranim stanjem u prostoru na osnovu Prostornih planova općina i gradova Tuzlanskog kantona.

Vlada 17 09 2019Osnova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona su smjernice iz Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana, usvojeni prostorni planovi gradova i općina Kantona, urađene Studije ranjivosti prostora za područje Kantona i Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za općine/gradove, šumsko-gospodarske osnove, orto-foto snimci iz 2012. godine i druga relevantna dokumentacija. Osnovne Izmjene i dopune Prostornog plana odnose se na prihvatanje utvrđenih opredjeljenja iz Prostornih planova gradova i općina Tuzlanskog kantona, ažuriranje granice Kantona, gradova i općina, te naseljenih mjesta, ažuriranje stanja i planiranih površina poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta (stanovanje i privreda), mineralnih resursa, izmjena i dopuna saobraćajne i druge infrastrukture, prirodnog i kulturno historijskog naslijeđa, te ugroženih površina (klizišta, minski sumnjive površine). Predloženim Prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005-2025., zadovoljeni su osnovni ciljevi izrade da se kroz ažuriranje i aktualizaciju stanja prostornog uređenja na području Kantona, te prilagođavanjem promjenama u prostoru i okruženju, obezbijedi brži privredni i društveni razvoj Kantona, uz racionalno korištenje i svrhovito upravljanje resursima radi zaštite prostora, poštujući pri tome principe humanog održivog razvoja utvrđene Prostornim planom Tuzlanskog kantona. Izrada ovog dokumenta provedena je u skladu sa Zaključkom Skupštine TK, a nakon provedene javne rasprave. Također, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je, kao nosilac pripreme plana, izvršilo detaljan uvid u nacrt planskog dokumenta koji je prošao fazu javnog uvida, razmotrilo Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi, dalo svoje primjedbe, prijedloge i sugestije, koje je nosilac izrade plana razmotrio i uvažio, te ugradio u prijedlog planskog dokumenta. Sve dostavljene primjedbe, prijedlozi, sugestije i zahtjevi koji su opravdani i nisu u suprotnosti sa zakonskim odredbama, su prihvaćeni i ugrađeni u danas utvrđeni prijedlog Dokumenta, koji će nakon današnjeg utvrđivanja biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona u dalju proceduru.

 

Vlada ispunila svoje obaveze u vezi sa izgradnjom „Roditeljske kuće"


Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izgradnju objekta „Roditeljska kuća" u krugu Klinike za dječje bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, u skladu sa Predugovorom o osnivanju prava građenja. Prijedlog Odluke će se uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje. Ovim prijedlogom predviđeno je, između ostalog, da Skupština Tuzlanskog kantona Skupština Tuzlanskog kantona iskaže punu podršku inicijativi za izgradnju objekta „Roditeljska kuća" u krugu Klinike za dječje bolesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, u skladu sa Predugovorom o osnivanju prava građenja, zaključenim između Vlade Tuzlanskog kantona, Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla i Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka". Ovim je Vlada i okončala svoje obaveze u vezi sa stvaranjem preduslova za izgradnju ovog objekta, a sve dalje aktivnosti, nakon što i Skupština donese ovu odluku, vodit će Univerzitetski klinički centar Tuzla.

 

Stipendiranje učenika za zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja


Vlada je danas utvrdila kriterije, postupak i načina isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2019/2020. godinu. Stipendije redovnim učenicima za školsku 2019/2020. godinu dodjeljivat će se u ukupnom iznosu od 855 KM, odnosno po 95,00 KM za 9 mjeseci, a za ove namjene Vlada je u Budžetu osigurala ukupno 100.000,00 KM. Po deficitarnom zanimanju bit će stipendirano po 25 redovnih učenika, a ukoliko je za neko zanimanje broj učenika manji od 25 učenika kojima se dodjeljuju stipendije, preostale ne dodijeljene stipendije dodijelit će se učenicima drugih deficitarnih zanimanja. Deficitarna zanimanja za školsku 2019/2020. godinu su: bravar, metalostrugar, instalater centralnog grijanja, električar, zidar-fasader-izolater, armirač, rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa, keramičar, stolar i tapetar.

 

Stanje upravnog rješavanja uprave je zadovoljavajuće


Vlada je danas prihvatila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave, samostalnim kantonalnim upravama i samostalnim upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Prema iskazanim podacima u izvještajima u 2018.godini, kantonalni organi uprave su imali ukupno 98.664 predmeta upravnog rješavanja i 85.665 zahtjeva za izdavanje uvjerenja, odnosno drugih isprava. Na osnovu pokazatelja iz obrazaca, koji su sastavni dio ove Informacije, može se zaključiti da je najviše predmeta bilo u radu u Ministarstvu obrazovanja i nauke, zatim u Ministarstvu unutrašnjih poslova te Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja. Prema navedenom u pojedinačnim izvještajima o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku, evidentno je da stanje upravnog rješavanja u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, u cijelosti posmatrano je zadovoljavajuće. Ipak, poboljšanjem kvalifikacione strukture, može se postići još bolja efikasnost u radu u pogledu rješavanja upravnih stvari u upravnom postupku, navodi se u Informaciji koja sadrži i druge mjere koje bi trebale rezultirati dodatnim poboljšanjima u ovoj oblasti.
Također, Vlada je prihvatila i Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Grada Tuzla i općina na području Tuzlanskog kantona za 2018.godinu. Kada je riječ o predmetima koji nisu riješeni u izvještajnom periodu, kod gotovo svih jedinica lokalne samouprave, procentualno je iskazano više predmeta za koje je istekao propisani rok za rješavanje u odnosu na broj predmeta koji nisu riješeni do kraja izvještajnog perioda, a za koje nije istekao zakonski rok za rješavanje. Ono što se nameće kao zaključak jeste da ulaganjem u savremenu opremu a naročito opremanjem centara za pružanjem usluga građanima, povećava se i efikasnost u rješavanju upravnih predmeta, zatim, uvođenjem elektronskog registra postupaka na bazi kojeg stranke mogu, putem interneta dobiti informacije o svim administrativnim postupcima koji se vode u gradskim i općinskim službama, te izraditi obrasce radi lakšeg komuniciranja, čime se olakšava strankama poduzimanje odgovarajućih radnji u postupcima.

 

Ostale odluke


Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Kantonalnog štaba civilne zaštite o odobravanju 20.000,00 KM Općini Banovići i 35.000,00 KM Općini Čelić, kao jednokratne novčane pomoći za otklanjanje posljedica koje su izazvane poplavama iz maja i juna ove godine. Također, Vlada je prihvatila tekst Zahtjeva Kantone vlade za dodjelu sredstava Federacije BiH za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesreće uslijed spomenutih poplava i klizišta
Vlada je danas odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Za realizaciju projekta od nazivom „Projekat za obnovu JU Osnovne škole „Kladanj" u Kladnju, ovoj osnovnoj školi Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini je dodijelila 2.003,88 KM.
Zbog promjene na poziciji ministra za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju Komisije za realizaciju Projekta podizanja jedinstvenih spomen oobilježja šehidima – poginulim borcima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u ratu 1992 – 1995. godine. Umjesto Elvira Mujkanovića imenovan je Amir Kulaglić.
Vlada je danas donijela i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Ovim izmjenama među manifestacije od interesa za Tuzlanski kanton je uvrštena Međunarodna smotra folklora, koja će ove godine biti održana u Novom Sadu. Imajući u vidu da je riječ o učešću na devetoj Međunarodnoj smotri folklora, na kojoj će kao predstavnik BiH uzeti učešće Kulturno umjetničko društvo Lukavac, predloženo je da se u manifestacije od interesa za naš kanton uvrsti i ova manifestacija.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini, Analizu stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera, te informacije o stanju u oblasti kulture i sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Radi se o materijalima koji su već ranije razmatrani, ali su, shodno Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, povučeni iz skupštinske procedure, kako bi se novi saziv Vlade upoznao sa njihovim sadržajem.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za august 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15