ODRŽANA 9. REDOVNA SJEDNICA VALDE TUZLANSKOG KANTONA

PREDLOŽENE IZMJENE ZAKONA O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona. Obzirom da je u proteklom periodu došlo do donošenja novih kao i izmjena i dopuna važećih propisa u određenim oblastima ukazala se potreba aktueliziranja i preciznijeg definisanja nadležnosti pojedinih ministarstava izmijena i prilagodbi, odnosno usklađivanja sa novom terminologijom. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK su istakli potrebu za usklađivanjem njihovih nadležnosti radi usaglašavanja sa važećim propisima iz njihove nadležnosti.

U međuvremenu je uočeno i da Kantonalna direkcija robnih rezervi, koja je osnovana kao samostalna upravna organizacija, do sada nije bila obuhvaćena Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, kao sistemskim zakonom kojim u cijelosti treba biti utvrđena organizacija kantonalne uprave. Ujedno, zbog donošenja Zakona o osnivanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ukazala se potreba za odgovarajućim izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, jer je važećim normativnim rješenjima predviđeno da početkom rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona prestaje sa radom Direkcija cesta kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

 

IZMJENJEN ZAKON O OSNIVANJU JU DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE

Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnivanju Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona. Razlog za izmjene jeste usklađivanje određenih djelatnosti Centra sa novom Klasifikacijom djelatnosti koja je u primjeni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Također, kako je u međuvremenu došlo do uspostavljanja Prihvatilišta za djecu u Domu za djecu bez roditeljskog staranja, koje ima ulogu hitnog prihvata, zbrinjavanja i ishrane djeteta do potpune opservacije od strane mjesno nadležnog centra za socijalni rad, koji dalje predlaže mjere za adekvatno zbrinjavanje djeteta, nema više potrebe za prihvatnom stanicom za istu svrhu u Disciplinskom centu, koja je bila predviđena kao privremeno rješenje u vrijeme kada takva stanica nije postojala na području Kantona.

SVTK 9 25092013

 

U KOLEKTIVNIM CENTRIMA NA PODRUČJU NAŠEG KANTONA JOŠ UVIJEK 414 PRODICA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o položaju raseljenih lica smještenih u kolektivne centre na području Tuzlanskog kantona sa prijedlogom mijera za rješavanje statusa lica smještenih u kolektivne centre. Prema podacima sa kojima raspolaže Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona u našem kantonu trenutno boravi 13163 raseljenih lica. Najveći broj raseljenih lica je u Tuzli 4215.

Raseljene osobe u Tuzlanskom kantonu borave u različitim oblicima smještaja, najviše je onih koji su smješteni u privatnoj imovini (kao postanari, kod rodbine), zatim u objektima kolektivnog smještaja, u objektima socijalnog stanovanja, ali ima i onih koji u mjestima boravišta namjeravaju ili grade vlastite stambene jedinice.
U šest kolektivnih cenatara u Tuzlanskom kantonu boravi 414 porodica. Stambene jedinice u kolektivnim centrima su neuslovne za življenje uglavno zbog loše gradnja i neodržavanja istih. Velike su potrebe za intervencijama na krovovima objekata zbog prokišnjavanja, a u prizemljima objekata je prisutna vlaga, kao i na komunalnoj infrastukturi gdje su česti kvarovi na elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji. Prema sprovedenim anketama sa raseljenim licima smještenim u kolektivnim centrima njih 30% ima namjeru za povratkom ako im se obnove stambene jedinice po sistemu „ključ u ruke" dok njih 70% ne bi željelo da se vrati, a za to ima više razloga: raslojavanja porodice, neriješeni imovinski odnosi, neposjedovanje nekretnine u prijeratnom mjestu prebivališta, iz straha, nemaju nikakvog motiva radije bi ostali u trenutnom mjestu boravka, namjeravaju ili grade stambeni objekat na prostoru FBiH, kao i oni koji pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva, kao što su tjelesno i mentalno onesposobljene osobe, hronični bolesnici, djeca bez roditelja, starije osobe bez sredstava za život, žene žrtve rata, logoraši i drugo za koje su potrebni različiti modaliteti socijalnog stanovanja. Za 2014. godinu i naredni period predloženo je da se nastavi izgradnja stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke", te aktivnosti proširiti sa kolektivnih centara i na kuće holandske vlade, a u narednim godinama na sva raseljena lica. Također, stav je da treba nastaviti aktivnosti oko zdravstvenog osiguranja i materijalnog zbrinjavanja socijalno ugroženih lica, ,te aktivno učestvovati u zbrinjavanju ranjivih kategorija raseljenih lica u saradnji sa općinskim, federalnim i državnim institucijama ako dođe do obezbjeđenja finansijskih sredstava. Za potpuno zatvaranje kolektivnih centara na području Tuzlanskog kantona su potrebna finansijska sredstva u iznosu od oko 16.000.000,00 KM, čime bi se osiguralo adekvatno stambeno zbrinjavanje za 414 porodica, te bi svih osam kolektivnih centra u našem kantonu bilo zatvoreno.

 

DOPUNJEN PROGRAM, USLOVI, KRITERIJI I POSTUPAK ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU POVRATKU PROGNANIH LICA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dopunila Odluku o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu sa pozicije Podrška povratku prognanih lica. Naime, usvajanjem rebalansa Budžeta za 2013. godinu „Podrška povratku prognanih lica" je uvećana za 150.000,00 KM. Ova sredstva su namijenjena za pomoć povratnicima za realizaciju samostalnog projekta u iznosu do 7.000,00 KM po pojedincu za područje Tuzlanskog kantona, te Bijeljine, Bratunca, Doboja, Lopara, Milića, Modriče, Osmaka, Šekovića, Srebrenice, Ugljevika, Vlasenice, Vukosavlja i Zvornika u Republici Srpskoj. Finansijska sredstva korisnik donacije će moći utrošiti za nabavku sredstava za rad (opreme, mašina, uređaja, plastenika, košnica pčela, sitnu i krupnu stoku i slično) kao i građevinski materijal za izgradnju gospodarskog objekta. Odabir korisnika vršit će Ministarstvo putem javnog poziva, po općim kriterijima da se radi o povratniku, kao i da povratnik do sada nije dobio pomoć u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka i građevinski materijal za izgradnju gospodarskog objekta od strane Ministarstva. Posebni kriteriji na osnovu kojih se vrši bodovanje podnesenih prijava, utvrdit će se „Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka". Broj korisnika koji mogu dobiti finanasijska sredstva je maksimalno do pet po jednoj općini. Sa odabranim korisnicima Ministarstvo će potpisati pojedinačne ugovore, a korisnicima će sredstva biti doznačena na lični transakcijski račun u skladu sa likvidnošću budžeta.

 

1.060.000,00 KM JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na izmjene i dopune Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima". Sredstva za subvencije javnim preduzećima u iznosu od 700.000,00 KM, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će raspoređivati privrednim društvima sa većinskim

državnim kapitalom u kojima Vlada kantona vrši prava i obaveze upravljanja državnim kapitalom. Od tog iznosa do 220.000,00 KM planirano je za pomoć privrednim društvima u postizanju ekonomske samoodrživosti, do 150.000,00 KM za sufinansiranje troškova kod realizacije Programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla, a koji će se realizovati putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, vezano za izmirivanje obaveza po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada za povezivanje radnog staža zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje ili su proglašeni tehnološkim viškom. Za pomoć privrednim društvima koja su u procesu restruktuiranja i privatizacije, za povezivanje radnog staža zaposlenicima koji su proglašeni tehnološkim viškom, a koja nisu mogla izmirivati obaveze po osnovu poreza i doprinosa planirano je do 200.000,00 KM, a za pomoć privrednim društvima koja u održavanju tekuće likvidnosti nisu u mogućnosti da plaćaju zdravstveno osiguranje do 80.000,00 KM. Do 30.000,00 KM planirano je za pomoć privrednim društvima za sprovođenje stečajnog postupka za društva nad kojima je isti pokrenut, a koja nisu u mogućnosti da plate troškove po sudskom rješenju, a do 20.000,00 KM planirano je privrednim društvima u slučaju havarija industrijskih postrojenja, elementarnih nepogoda koje su prouzrokovale veću materijalnu štetu i drugim slučajevima za koje Ministarstvo procijeni da treba hitno djelovati. Sredstva za pozajmljivanje javnim preduzećima, u iznosu od 360.000,00 KM, Ministarstvo će dodijeljivat privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u kojima Vlada kantona vrši prava i obaveze upravljanja državnim kapitalom iz resorne nadležnosti u vidu pozajmice u svrhu: modernizacije tehnološkog procesa, novih upošljavanja i uvezivanja radnog staža zaposlenicima koji su stekli uslove za penzionisanje.

 

UTVRĐENI KRITERIJI ZA PODRŠKU RAZVOJA KANTONA

Vlada Tuzlanskog katona utvrdila je danas program, uslove, kriterije i postupak za raspodjelu 448.229,00 KM iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2013. godinu za podršku razvoju kantona. Shodno donesenoj odluci, Vlada Tuzlanskog kantona će pomoći sufinansiranjem troškova malim i srednjim preuzećima i obrtnicima za uvođenje ISO/IEC standarda, osiguranje CE znaka, kao i za obnavljanje standarda, sufinansiranjem programa/projekata udruženja koja se bave promocijom i razvojem poduzetnišva i očuvanjem obrta, subvencijama za podršku Asocijacijama obrtnika TK, sufinansiranjem programa/projekata Udruženja inovatora, subvencijama obrtnicima za očuvanje starih i tradicionalnih zanata, podržati novoosnovana mala i srednaj preduzeća i obrte, te subvencionirati dio kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za rast i razvoj malih i srednih preduzeća i obrta. Također, Vlada će subvencionirati kamate po kreditima za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća i obrta, kao i kamate po kreditima za potporu novoosnovanim subjektima. Osim navedenog nabavit će se i uspostaviti info desk, te omogućiti usluga korištenja web orjentisane baze podataka svih registrovanih privrednih subjekata u Federaciji BiH sa podacima o poslovanju u 2011. i 2012. godini.

 

UTVRĐENI USLOVI, KRIERIJI I POSTUPAK RASPODJELE NAMJENSKIH SREDSTAVA OD EKOLOŠKIH NAKNADA

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele namjenskih sredstava iz ekoloških naknada. Radi se o namjenskim sredstvima za programe, projekte i slične aktivnosti, prikupljenim po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i sredstava presuđena Presudom Općinskog suda u Tuzli. Osnovni princip pri utvrđivanju ukupne visine sredstava za tekuće transfere pojedinim općinama biće podaci o ukupnom broju registriranih vozila na području općine, te će se raspodjela primarno vršiti prema procentualnom učešću sredstava od registriranja po pojedinim općinama. Kapitalni transferi općinama od sredstava glavnice po Presudi vršit će se srazmjerno blizini općine izvoru zagađenju zraka (Termoelektrana Tuzla), rasporedu rudnika uglja i uticaja na vodne akumulacije, na način da će se 85% od ukupnog iznosa sredstava dodijeliti općinama Tuzla (50% od tog iznosa), Živinice (25% od tog iznosa) i Lukavac (25% od tog iznosa), a

preostalih 15% od ukupnog iznosa rasporedit će se ostalim općinama. Prednost za odobravanje sredstava planiranih za općine Tuzla, Živinice i Lukavac će imati projekti koji rješavaju problem kvaliteta zraka mjesnih zajednica koje se nalaze bliže Termoelektrani Tuzla. Sredstva će se dodjeljivati isključivo za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka i provedbu energetskih programa. Iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu utvrđivat će se po značaju i kvalitetu projekta kao i njegovim efektima na okoliš.
Dodjela sredstava neprofitnim organizacijama i javnim preduzećima vršit će se po pravilu javnim konkursom osim za manifestacije iz oblasti zaštite okolice utvrđene posebnom odlukom Ministarstva i aktivnosti po Sporazumu sa UNDP-om o sufinanciranju projekata energetske učinkovitosti, odnosno osim za, kada su u pitanju javna preduzeća, JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh" i za Podršku projektima međuopćinskog upravljanja otpadom za Živinice, Banoviće i Kladanj u skladu sa posebnim sporazumom.
Privrednim društvima u privatnom vlasništvu dodjela sredstva će se vršiti isključivo po javnom konkursu.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je i uslove, kriterije i postupak za raspodjelu kapitalnih transfera, prikupljenih po osnovu Presude Općinskog suda u Tuzli, drugim nivoima vlasti. Sredstva će biti odobrena po zahtjevu općina uz priložen projekat, nakon pozitivne ocjene projekta od strane Komisije formirane odlukom ministra Ministarstva i dobijanja saglasnosti Vlade Kantona. Postupak javne nabavke roba, usluga i radova za općine kojima su odobrena sredstva, u saradnji sa općinama provest će Ministarstvo u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

 

USVOJEN PRIJEDLOG MJERA ZA UBRZANJE POSLOVA DEMINIRANJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Prijedlog mjera za ubrzanje poslova deminiranja na području Tuzlanskog kantona. U prediodu od 1997. do 2012.godine, na području Tuzlanskog kantona deminirano je 11.579.704,00 m2 sumnjivih površina. Analizirajući stanje po godinama može se zaključiti da je u periodu od kada je poslove deminiranja preuzela Kantonalna uprava civilne zaštite (2005. do 2012. godine) deminirano 8.712.566,00 m2 ili 1.089.070,70 m2/godini, što predstavlja 2,65 puta veći rezultat u odnosu na prvih 7 godina. Značajno povećanje rezultata deminiranja na području TK u posljednjih osam godina rezultat je dobre organizacije i koordinacije navedenih poslova, kvalitetnijeg učešća općinskih vlasti u planiranju navedenih poslova i prije svega realizacijom projekata ufinansiranog deminiranja preko UG BiH "FENIX", Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina i Evropske unije. Upoređujući rezultate deminiranja ostvarene u Bosni i Hercegovini u toku 2012.godine može vidjeti da je najbolji rezultat u poslovima deminiranja uvjerljivo ostvaren na području Tuzlanskog kantona 1.381.999 m2, a takva je situacija već godinama. Ako se uzme u obzir povoljnija varijanta i prosjek od oko 1.400.000,00 m2 godišnje, ostvaren u posljednjih 5 godina, da bi se Tuzlanski kanton oslobodio opasnosti od mina bit će potrebno oko 66 godina. Kolika će biti ukupno plaćena cijena u životima ljudi i materijalnim dobrima teško je predvidjeti. Ono što sa sigurnošću možemo pretpostaviti je da će biti veoma visoka. Kako bi se to vrijeme, a samim tim i potencijalna opasnost što je moguće više skratilo Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Prijedlog mjera Kantonalne uprave civilne zaštite.

 

PODRŽANO POVEĆANJE NETO SATNICE U FBiH

Vlada Tuzlanskog kantona danas je podržala predloženi tekst Odluke Vlade Federacije BiH o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema kojoj najniža neto satnica iznosi od 2,15 KM, najniža neto satnica sa porezom na dohodak 2,26 KM, a najniža bruto satnica 3,28 KM. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona je razmotrilo dostavljeni Prijedlog odluke Vlade FBiH o utvrđivanju najniže neto satnice u FBiH i u potpunosti podržalo povećanje najniže neto satnice na predloženi iznos od 2,15 KM.
Osnovni razlog podrške povećanju neto satnice je taj što je sadašnja neto satnica utvrđena 2008. godine i od tada nije mijenjana, iako su značajno rasli troškovi života, odnosno

potrošačke cijene i to za oko 9% u periodu od 2008. godine do 2012. godine. Blagi rast potrošačkih cijena nastavljen je i u 2013.godini, što dodatno umanjuje kupovnu moć građana.

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih u skladu sa zakonom o šumama TK za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 1.626.350,00 KM. Raspodjela sredstava je planirana prema obavezama propisanim Zakonom o šumama, po prioritetima prema raspoloživim sredstvima, tako da se izmire sve tekuće obaveze kao i zaostali dug.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas više izvještaja o radu tokom 2012.godine. Usvojeni su izvještaji Vlade Tuzlanskog kantona, te JU Zaštićeni pejzaž Konjuh. Također, Vlada je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za 2012. godinu, Informaciju o efektima ulaganja iz Budžeta TK za 2011. godinu sa pozicije Podrška razvoju kantona, te Informaciju o stanju u malim i srednjih preduzećima za 2012 godinu sa prijedlogom smjernica rada za naredni period. Radi se o materijalima koji je Vlada trebala razmatrati prije tri i više mjeseci, ali obzirom na rekonstrukcije Vlade Tuzlanskog kantona ovi materijali su razmatrani sa određenim zakašnjenjem.

Vlada Tuzlanskog kantona nije prihvatila danas Izvještaj o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2012. godinu. Izvještaj je proslijeđen na razmatranje Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 10.000,00 KM jednokratne novčane pomoći Općini Srebrenik za otklanjanje šteta nastalih kao posljedica prirodne nepogode, poplave, klizanja i slijeganja zemljišta u periodu od 11.05. do 14.05.2013.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 3.000,00 KM GKUD ,,Bosna" Tuzla, na ime sufinansiranja odlaska društva na medunarodnu smotru folklora ,,Music and Sea", koja će se održati od 17. do 22. septembra 2013. godine u gradu Parlia u Grčkoj.
Vlada je odobrila i 2.000,00 KM Medžlisu Islamske zajednice Gračanica, kao finansijsku podršku za realizaciju projekta „Završni radovi na vjerskom objektu u naselju Hajdarevac-MZ Gračanica", te 3.000,00 KM Fudbalskom klubu "Radnik" Lipnica kao finansijska podrška za nastavak takmičenja u Drugoj ligi Federacije grupa „Sjever", a samim tim i očuvanje djelovanja Kluba.

Na osnovu zahtjeva Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o usmjeravnju neplanirane donacije. Sredstva koja je organizacija Save the children internattional donirala za sufinansiranje Projekta „Obrazovanje po mjeri djeteta-BiH na putu ka EU" nisu potrošena u ukupnom iznosu, te je donator tražio da se preostali iznos rasporedi za ugovorene i druge posebne usluge.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je početne procijenjene vrijednosti službenih vozila koja su vlasništvo Poljoprivrednog zavoda i Zavoda za pružanje pravne pomoći, a u cilju ponovljanja javne licitacije za prodaju službenih vozila.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava za realizaciju projekata predviđenih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2013. godini, u ukupnom iznosu od 1.349.118,98 KM, koje predstavljaju prenesene ugovorene obaveze iz 2012. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona podržala je danas stav Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i dokument "Procjena stanja populacije i staništa dabra-Castor fiber na lokalitetu Dobošnica" koju je sačinio Centar za ihtiologiju i ribarstvo Prirodnomatematičkog

fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je zaduženo da u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja, razmotri mogućnosti i sačini prijedlog za proglašenje ovog područja zaštićenim, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Tokom terenskih opservacija, koje je proveo stručni tim centra za ihtiologiju i ribarstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na navedenom prostoru su zabilježena četiri staništa dabrova sa osam odraslih jedinki i četrnaest mladih. Dužina istraživanog dijela korita iznosi oko 3000m i podijeljena je na tri segmenta/lokaliteta. Tri gnijezda dabra se nalaze u području prvog lokaliteta, dok je jedno gnijezdo u području drugog lokaliteta. Na trećem lokalitetu nije utvrđeno postojanje gnijezda dabra. Provedena analiza brojnosti lokalne populacije dabra je pokazala da se radi o održivoj i stabilnoj populaciji, ali je neophodno poduzeti odgovarajuće mjere u cilju sprečavanja dalje degradacije njegovog staništa. U istom smislu neophodno je omogućiti i podržati procese progradacije vegetacije u smislu uvećavanja površine pokrivene za dabra odgovarajućim tipom ekosistema/higrofilne šume i šibljaci.

Vlada je danas dala i saglasnosti za prijem po jednog saradnika u zvanje asistenta za uže naučne oblasti „Organska hemija", "Opšta i neorganska hemija", „Biosistematika i morfologija životinja" i „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija", te jednoj saradnika u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast „Primjenjena matematika i računarstvo" na Univerzitetu u Tuzli, kao i saglasnost za prijem Kurira, Referenta za studentska pitanja i Sekretara u Kabinetu Rektora, koja ostaju upražnjena zbog odlaska trenutnih uposlenika u penziju.
Vlada je dala saglasnosti Općinskom sudu u Kalesiji za prijem državnog službenika Stručni saradnika – administratora u radni odnos na neodređeno vrijeme, Općinskom sudu u Živinicama za prijem namještenika Višeg referenta – sudskog izvršioca u radni odnos na neodređeno vrijeme, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem dva namještenika Viša referenta - daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme, te JU Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona za prijem zaposlenika sa visokom stručnom spremom Stručnog saradnika za socijalni rad i dva zaposlenika sa srednjom stručnom spremom Tehnički sekretar i Ekonom u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, da izvrši prijem dva kandidata po raspisanom Javnom oglasu u činu policajac, a koji u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji imaju prioritet pri zapošljavanju.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna