Održana 24. redovna sjednica Vlade TK

Ove godine jesenjom sjetvom zasijane veće površine

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj realizaciji plana jesenje sjetve u 2019. godini za područje Tuzlanskog kantona. Jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona realizovana je na 7.141 ha, ili 93,63 % planiranih površina. Istovremeno, treba napomenuti da je ova površina za 302,5 ha, odnosno 4,42% veća u odnosu na sjetvu u 2018. godini.

Vlada 30 12 2019Najveće površine zasijane su pšenicom 3.393 ha, odnosno 96,72 % od planiranih površina, a 47,51 % od ukupno ostvarene sjetve. Ostala strna žita su zasijana na površinama od 1.612 ha, odnosno 89,11 % od planiranih površina. Industrijsko bilje zasijano je na površini od 6 ha što je 75,00 % u odnosu na plan. Povrtnim biljem (crveni luk, salata, špinat i grašak i dr.) zasijano je 591 ha, a što je 97,20 % u odnosu na plan. Od planiranih 1.694 ha za krmno bilje zasijano je 1.539 ha odnosno 90,85 % u odnosu na plan. Stepen realizacije jesenje sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 41,72% na području Srebrenika do 101,84 % na području Gradačca. Do smanjenja sjetvenih površina došlo je u Čeliću, Doboj Istoku, Kalesiji i Kladnju. U Gračanici sjetvene površine su na nivou prošle godine dok su u ostalim općinama/gradovima sjetvene površine nešto povećane. Na povećanje sjetvenih površina, u odnosu na prošlu godinu, uticale su povoljne vremenske prilike u vrijeme optimalnih rokova sjetve što je omogućilo blagovremenu pripremu zemljišta za sjetvu.


Ostale odluke
Vlada je danas donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2021. – 2027. Ovom Odlukom pokreće se proces izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona, kao integriranog, multisektorskog strateškog dokumenta Tuzlanskog kantona koji definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije Kantona i jedinica lokalne samouprave i zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, te predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj. Važeća Strategija razvoja Tuzlanskog kantona je usvojena u 2016. godini i obuhvata planski period 2016 – 2020. godina, te je obzirom na istek ovog perioda neophodno pristupiti planskom planiranju i izradi ovog dokumenta za naredni period. Rok za izradu Strategije razvoja je kraj 2020. godine, a sredstava za pokrivanje troškova u procesu izrade Strategije razvoja kantona osigurat će se kroz ILDP projekat.
Vlada je danas, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, donijela odluku kojom se rad direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, za period od 01.12.2018. godine do 30.11.2019. godine, ocjenjuje ocjenom ne zadovoljava 1.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o pojačanom inspekcijskom nadzoru u oblasti turističko – ugostiteljske djelatnosti. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u cilju realizacije Zaključka Vlade Tuzlanskog kantona organizovala pojačan inspekcijski nadzor u oblasti turističko - ugostiteljske djelatnosti, u kojem je učestvovalo nekoliko inspekcijskih timova. U okviru svojih nadležnosti, izvršene su kontrole bazena – kupališta, turističkih agencija, ugostiteljskih objekata zatvorenog tipa, ugostiteljskih objekata sa uslugama smještaja, restorana, caffe barova i drugih ugostiteljskih objekata, kao i privrednih društava - obveznika plaćanja članskog doprinosa Turističkoj zajednici TK. U okviru naprijed navedenog izvršeno je ukupno 550 inspekcijskih kontrola, kojom prilikom je izdato 317 rješenja o upravnim mjerama za otklanjanje nedostataka i zabrane rada, zapečaćeno je 17 objekata, te izdato 165 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 127.660,00 KM.
Vlada je danas usvojila Analizu realizacije Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2016.-2019. godina i revidirani Program prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2020.-2023. godina. Također, Vlada je imenovala Koordinacioni tim za praćenje realizacije Programa u koji su, osim predstavnika resorno nadležnih ministarstva imenovani predstavnici JU Odgojni Centar Tuzlanskog kantona, Pedagoškog Zavoda Tuzlanskog kantona, Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog Kantona, Općinskog suda u Tuzli, Foruma direktora centara za socijalni rad TK, Udruženja „Vive Žene" i Biroa za ljudska prava. Zadatak Koordinacionog tima je da prati realizaciju Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2020.-2023. godina te da izradi godišnje izvještaje o realizaciji Programa, do kraja aprila za prethodnu godinu, i iste dostavi na razmatranje i usvajanje Vladi Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas odobrila 6.357,39 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić.
Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.
Vlada je danas donijela više odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Na ime izrade vanjske hidrantske mreže u PŠ Vučkovci za JU OŠ „Mehmed-Beg Kapetanović" Srnice D. Gradačac, Grad Gradačac je dodijelio 6.977,40 KM. JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla je, u svrhu sufinansiranja projekta „Uspostava posebnih edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka kod djece s poremećajem senzorne integracije u cilju poboljšanja inkluzivnosti", 7.000,00 KM dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a isti donator je 5.498,00 KM dodijelio za JU OŠ „Poljice" Lukavac u svrhu sufinansiranja projekta „Podrška projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta, učenika osnovnih i srednjih škola".
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine je, u svrhu realizacije projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini" Kantonalnom sudu u Tuzli dodijelilo 7.790,00 KM, a za realizaciju projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini" Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona 16.745,00 KM.
Također Vlada je odobrila usmjeravanje donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta sufinansiranja organizacije naučnog skupa „Pedeset godina naučnog i pedagoškog rada profesora emeritusa Saliha Kulenovića", za JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, 5.160,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.
Današnjom odlukom Vlada je, povodom samoinicijativne ponude privrednog društva JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, pristupila dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu PK „Šićki brod" na području Lukavca. Kao koncesor određeno je Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona.
Također, Vlada je danas dala saglasnost na obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići" na području grada Tuzla, koji je zaključen između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva „TUZLA-KVARC" d.o.o. Tuzla. Ovim će Ugovor biti obnovljen na period od 1,5 godine i važit će od 09.01.2020. do 09.07.2021. godine.
Vlada je dala saglasnost na tekst Aneksa za produženje Ugovora o koncesiji zaključenog između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Rudnici uglja „Kreka" d.o.o. Tuzla. Ovaj aneks tiče se koncesije za eksploataciju uglja lignita u okviru eksploatacionih polja „Sjeverna sinklinala" i „Južna sinklinala".
Vlada je danas, radi bolje iskorištenosti Budžetom planiranih sredstava donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019. godini. Naime, nakon što su općinske/gradske službe dostavile navedene podatke utvrđeno je da je za određene proizvodnje potrebno više sredstava nego što je planirano Programom, dok je za određene proizvodnje neophodno umanjiti visinu planiranih sredstava s obzirom na broj zahtjeva i obim proizvodnje. Stoga je odlučeno da se današnjim izmjenama izvrši relokacija planiranih sredstava, radi njihove efikasnije iskorištenosti.
Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu, te među manifestacije od značaja za Kantonu u 2019. godini uvrstila Međunarodni sajam pčelarstva „Medena Tuzla" 2019. Također, Vlada je, imajući u vidu da se radi o najvećoj manifestaciji ove vrste u Bosni i Hercegovini, te njen međunarodni karakter obzirom da su učešće uzeli učesnici iz 21 države, danas i odobrila ovom društvu 2.000,00 KM na ime pomoći u finansiranju troškova ove manifestacije.
Također, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. U Program je uvrštena rekonstrukcija muškog i ženskog sanitarnog čvora u JU OŠ „Dr. Safvet-Beg Bašagić" Gradačac, te je i donesena odluka o odobravanju 6.000,00 KM za realizaciju ove aktivnosti. Također, u okviru realizacije Programa kapitalnih izdataka, Vlada je odobrila 2.500,00 KM JU Dom bez roditeljskog staranje Tuzla, na ime nabavke kancelarijskog namještaja.
Vlada je, na današnjoj sjednici, odobrila 3.874,00 KM JU OŠ „Hamdija Kreševljaković" Kamberi Gradačac u svrhu naknade za tehnički pregled dograđenog dijela školskog objekta. Također, Vlada je odobrila 10.000,00 KM Islamskoj zajednici u BiH „Institutu za društvene i religijska istraživanja" u Tuzli, na ime finansijske podrške u organizaciji Konferencije „Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine" koja će se održati 8. i 9. januara 2020. godine u Sarajevu.
Vlada je danas donijela više odluka o unutrašnjim preraspodjelama rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.
Vlada je danas imenovala Komisiju za izbor i provođenje postupka po Javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Zbog ispravke tehničke greške, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa"-namjenska sredstva.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala saglasnosti za imenovanje direktora JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., izvršnog direktora za saobraćaj i tehniku JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o, izvršnog direktora za marketing i razvoj JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o i izvršnog direktora za finansijsko –komercijalne poslove JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.
Vlada je dala saglasnosti i za razrješenje direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i imenovanje vršioca dužnost direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na period najduže šest mjeseci.
Na današnjoj sjednici donesena su i rješenja o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona do okončanja procedure po kojoj će se izvršiti imenovanje direktora, a najduže 3 mjeseca.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15