ODRŽANA 10. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

 POTREBNE SISTEMATIČNE I DUGOTRAJNE MJERE DA SE 
POBOLJŠA AMBIJENT I PRIVREDI POMOGNE BRŽI RAZVOJ

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Analizu stanja privrede sa programom aktivnosti i mjera za stvaranje boljeg ambijenta za održivost i razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu. Analiza za petogodišnji period (2008 – 2012.), se temelji na nekoliko ključnih pokazatelja, poredeći ih sa istim pokazateljima za ostale kantone u Federaciji BiH ili, izuzetno, sa prosjekom tih pokazatelja u Federaciji, kao što su broj registrovanih poslovnih subjekata, broj zaposlenih i ekonomski pokazatelji po kantonima, a ne po poslovnim subjektima jer se Analiza ne može temeljiti na poslovnim subjektima – „slučajevima", ni pozitivnim ni negativnim, jer su pojedinačni, nisu tipični.

Kakvo god bilo njihovo pojedinačno razrješenje, ono nije i ne smije biti suština politike i mjera za izgradnju boljeg poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu.
Stanje privrede našeg kantona upoređivano je sa privredom u ostalim kantonima i FBiH, prvenstveno po statističkim podacima Federalnog zavoda za statistiku, za godine 2008 – 2012. Ekonomski pokazatelji preuzeti su od TRON-a, kao zbirne podatke iz završnih računa, predate državnoj agenciji AFIS. Na žalost, ti podaci postoje tek od 2010. godine.
Raspoloživi podaci (bez 2012. godine) pokazuju da investicije u Kantonu nisu pogoršale svoje učešće u rashodima, iako su daleko ispod prosjeka u Federaciji, likvidnost u Kantonu najniža je u Federaciji i stalno je ispod minimalnog zadovoljavajućeg odnosa. Sa takvom likvidnošću ne može se očekivati povoljno kreditiranje, finansijsko niti robno.
Dakle, stanje u privredi Kantona nije dobro, i potrebne su sistematične i dugotrajne mjere da se ono poboljša i privredi pomogne brži razvoj. Ne postoje mjere koje bi jednokratno i brzo razriješile nepovoljne pokazatelje, koji nisu nastali odjednom i bez razumljivih razloga.
U trogodišnjem periodu Federacija Bosne i Hercegovine ostvarila je nominalan rast ukupnih prihoda od 9,3%, ili 9,7% po zaposleniku. Naš niti Unsko - sanski kanton (USK) u tom rastu nije učestvovao, jer Tuzlanski kanton bilježi rast od 1,7% ukupno ili 4% po zaposleniku, dok USK nema rasta uopšte. Rast prihoda ostvarili su prvenstveno Zeničko – dobojski kanton sa stopom rasta dvostruko većom od prosječne, Bosansko – podrinjski kanton sa 25,2%, ili 14,5% više od prosječnog federalnog rasta. Oko prosjeka se kreću Posavski i Zapadnohercegovački kanton, te Kanton Sarajevo.
Normativna nadležnost kod nas je relativno jasno definisana. Zakoni, ključni za privredu i njen razvoj u nadležnosti su države i Federacije. Međutim, s obzirom da se sa posljedicama njihove primjene svakodnevno susreću svi, pravo je i obaveza dijelova države – u našem slučaju kantona i opština – da upozoravaju i energičnije insistiraju na popravljanju zakonskog okvira poslovanja privrede. Federacija i država dužne zakonima omogućiti što je više moguće jedinstven poslovni prostor, odnosno iste uslove poslovanja privredi u BiH i Federaciji, regulisati odnose poslodavaca i zaposlenika, kako postojećih, tako i bivših.
Vlasti Tuzlanskog kantona su do sada praktično jednoglasno predlagale i usvajale popravke zakona iz svoje nadležnosti, kojima se poboljšava privredni ambijent (kao što je Zakon o taksama i naknadama), tako će vjerovatno biti i ubuduće. Međutim, mnogo je ostalo da se uradi na poboljšanju primjene propisa iz nadležnosti kantonalnih vlasti i uprave.
Ovo je sigurno posljednji period u kom se može zaštiti privreda ove zemlje, od superiorne konkurencije iz okruženja. To se prije svega odnosi na dokazane manjkavosti Zakona o javnim nabavkama, ali i na formiranje propisanih agencija za kontrolu uvoza. Provođenje, i argumentovano popravljanje propisa o uslovima poslovanja ne samo privrede, kao što je Zakon o stečaju, Zakon o zemljišnim knjigama i Zakon o katastru nekretnina, koji su konstantno u sukobu i međusobno i sa praksom, Zakon o vlasničko-pravnim odnosima, o javnoj svojini, Zakon o koncesijama, itd. naša su obaveza.
Ipak, najveći potencijal sredstava za stimulaciju investicija, zapošljavanja i stvaranja novih prihoda nalazi se u budžetima. Umjesto što sada imamo konstantan rast, sa postupnim smanjenjem udjela zaposlenih u budžetom finansiranim tijelima, što se može postići boljom organizacijom i efikasnijim radom, obezbijedila bi se sredstva ne samo za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta privredi, nego čak i rast plata tih zaposlenih, navodi se u Analizi.
Nakon što je danas prihvatila ovaj dokument, Analiza je proslijeđena na razmatranje Skupštini Tuzlanskog kantona.

 Vlada 2013-10-04

 

NAJVIŠE ZASIJATI U LUKAVCU, GRADAČCU, ČELIĆU, KALESIJI, ŽIVINICAMA I GRAČANICI

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Plan jesenje sjetve za područje Tuzlanskog kantona u 2013. godini. Planom je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.229 ha. Jesenjom sjetvom 4.928 ha se planira zasijati žitaricama, što je 68,17% ukupnog plana sjetve, a manje je za 1,36 % u odnosu na plan 2012. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.562 ha što je 49,27 % od ukupnog plana, a to je približno ista količina u odnosu na prošlu godinu. 542 ha se planiraju zasijati povrćem što je za 12,5 ha manje u odnosu na prošlu godinu. Krmnim biljem planirano je zasijati 1.754 ha što je za 45 ha odnosno 2,63%, više u odnosu na prošlogodišnji plan. U općinama Banovići, Gradačac, Doboj Istok, Lukavac i Tuzla odnosu na prošlu godinu jesenja sjetva je planirana na nešto manjim sjetvenim površinama, dok je u ostalim općinama veća ili u nivou prošlogodišnje. Kao i prethodne godine, i u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine planiraju se zasijati u općinama Lukavac, Gradačac, Čelić, Kalesija, Živinice i Gračanica. U cilju ostvarenja plana jesenje sjetve potrebno je, između ostalog, prioritetno isplatiti ostvarene novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju iz 2012. godine, a blagovremeno isplaćivati podrške ostvarene u 2013. godini kako bi olakšali poljoprivrednim proizvođačima nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu, navodi se u Planu jesenje sjetve.

 

PORAST POTREBA ZA SMJEŠTAJEM OSOBA U USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE I NEBRIGA SRODNIKA PREMA SVOJIM ČLANOVIMA PORODICE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o porodičnom i institucionalnom smještaju odraslih lica na području Tuzlanskog kantona. Prema podacima prikupljenim od strane nadležnih centara za socijalni rad, na području našeg kantona evidentirano je 1231 odraslo lice bez porodičnog staranja. Procjenjuje se da je broj odraslih lica bez porodičnog staranja i veći i da je potrebno razvijati usluge na nivou lokalne zajednice koje bi zadovoljavale njihove potrebe u mjestu življenja, a time bi se otkrio daleko veći broj lica u potrebi, ali i preveniralo stanje potrebe. Pored ostalih prava, odrasla lica bez porodičnog staranja, imaju pravo na smještaj u drugu porodicu i pravo na smještaj u ustanove socijalne zaštite. Na području Tuzlanskog kantona 49 odraslih lica smješteno je u drugu porodicu, a 387 osoba su smještene u ustanove socijalne zaštite. Značajno je istaći da je zapažen značajan porast potreba za smještajem osoba u ove ustanove, ali i nebriga srodnika i obveznika izdržavanja prema svojim članovima porodice. Sadašnji oblici smještaja odraslih nude samo smještaj u institucije koje imaju veći broj različitih kategorija korisnika, kao što je smještaj u Prihvatni centar „Duje", Doboj Istok i JU Dom penzionera Tuzla, a građani koriste i druge usluge ustanova socijalne zaštite za smještaj na području FBiH. Vaninstitucionalni oblici

zaštite starijih lica su slabo razvijeni, te je potrebno podržati i preferirati razvoj vaninstitucionalnih oblika zaštite starijih lica (kućna njega i pomoć u kući dnevni boravak, stanovanje u lokalnoj zajednici), te poduzeti mjere na sprječavanju društvene izoliranosti starijih, navodi se između ostalog u usvojenoj Informaciji.
Osnov za izradu ove informacije su garantirana prava starijih ljudi da ostanu punopravni pripadnici društva što duže, pravo na adekvatne resurse i na informacije, na slobodu izbora načina života u porodičnom okruženju onoliko koliko oni to žele i mogu, te pravo starijih ljudi koji žive u institucijama na dostojanstvo i korektan odnos.

 

SVE MANJE UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2013/14. godinu. U prvi razred osnovnih škola upisano je 4.233 učenika, od čega je 5 učenika upisano u dvije ustanove za specijalni odgoj i obrazovanje. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 84 učenika ili 1,98%. Paralelno, u školskoj 2013/14.godini 279 učenika je upisano u prvi razred osnovnih muzičkih i baletske škole. U školskoj 2012./2013. godini osnovnu školu je završilo 2.052 učenika manje nego u prethodnoj školskoj godini.
Kada je u pitanju upis u srednje škole na području našeg kantona, nakon prvog upisnog roka pokazalo se da za određena zvanja i zanimanja postoji veći interes učenika nego što se očekivalo, tako da su napravljene određene izmjene plana upisa učenika u srednje škole, a sve kako bi se učenicima obezbijedilo da se upišu u škole za čija su stručna zvanja i zanimanja najviše zainteresovani. Tako je JU Mješovita srednja škola Čelić odobren upis pola odjeljenja učenika za zanimanje plinski i vodoinstalater umjesto planiranog pola odjeljenja učenika za zanimanje instalater centralnog grijanja, a JU Srednja medicinska škola Tuzla je odobren upis četiri odjeljenja učenika za stručno zvanje medicinska sestra-tehničar umjesto planiranih dva odjeljenja učenika za stručno zvanje farmaceutski tehničar i po jednog odjeljenja učenika za stručna zvanja pedijatrijska sestra-tehničar i fizioterapetski tehničar.
Obzirom da je na području Tuzlanskog kantona smanjen broj učenika koji se upisuju u srednju školu, te da ne postoji preveliki interes učenika za upis u određena stručna zvanja i zanimanja, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je, tamo gdje je ocijenilo da je zahtjev opravdan, izdalo saglasnosti za formiranje odjeljenja sa manjim brojem učenika od minimalnog broja predviđenog Pedagoškim standardima za srednje škole.
Neplaniran upis ovolikog broja učenika u JU Srednja medicinska škola Tuzla je u značajnoj mjeri narušio odnos broja učenika upisanih u druge srednje škole. Većina škola upisala je manji broj učenika nego prethodne školske godine, na što je najviše uticao manji broj učenika koji se upisuju u prve razrede srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u odnosu na prethodnu godinu. Također je važno istaknuti da je i ove godine upis u srednje stručne škole loš, i u narednom periodu je potrebno učenike više motivirati da se obrazuju u srednjim stručnim školama.

 

USVOJEN AKCIONI PLAN KUPUJMO DOMAĆE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Akcioni plan „Kupujmo domaće" koji je u skladu sa „Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona 2009. – 2013. godine" gdje su date smjernice za dalji razvoj trgovine, a naročit akcenat dat je promociji domaćih proizvoda i povećanju udjela domaćih proizvoda u ukupnoj potrošnji/prodaji. Opći cilj Plana je jačanje domaće proizvodnje i povećanje konkurentnosti domaćih proizvoda, a specifični ciljevi su unapređenje poslovnog ambijenta za domaće proizvođače, podizanje svijesti potrošača o kvalitetu domaćih proizvoda i značaju njihove kupovine, podrška i pomoć domaćim firmama u postizanju konkurentnosti kroz poboljšanje odnosa kvalitete i cijene te boljoj promociji njihovih proizvoda, zaštita zdravlja potrošača kroz promoviranje kupovine zdravstveno ispravnih i sigurnih proizvoda i povećanje učešća domaćih proizvoda u ukupnoj potrošnji. Plan će se realizirati kroz četiri programa: normativni, edukativni, inspekcijski i promotivni. Nakon provedbe očekuje se akceptiranje domaćih proizvoda/usluga kao kvalitetnih i jednako vrijednih kao i uvoznih, podizanje svijesti građana o značaju kupovine domaćih proizvoda za

domaću privredu, privredni rast i razvoj zemlje, poticanje zapošljavanja itd., te povećana potražnja/prodaja domaćih proizvoda u trgovinama. Vlada je danas zadužila resorna ministarstva, kao nosioce Programskih timova da, u roku od deset dana, imenuju i foriranu Programske timove i o izvršenom obavijeste Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, koje će pratiti aktivnosti Međuresornog tima i povremeno izvještavati Vladu o implementaciji Akcionog plana „Kupujmo domaće".

 

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona za period 2013-2017. godina. Program razvoja predstavlja okvirni i osnovni dokument kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sistema zaštite i spašavanja u Tuzlanskom kantonu, odrediti pravci razvoja zaštite i spašavanja kroz realizaciju konkretnih planova i projekata iz ove oblasti, uskladiti funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja u TK između nosilaca ovog sistema, a njime se određuju ciljevi, politika i strategija zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu. Nakon utvrđivanja Prijedlog je na donošenje proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Prijedlog mjera za unaprjeđenje zaštite od požara na području Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog katona danas je prihvatila Prijedlog rješenja zaštite od požara JP „Međunarodni aerodrom Tuzla" u Tuzli. Kantonalna uprava civlne zastite TK je u ovom materijalu kao najoptimalnije rješenje predložila da se na Aerodromu Tuzla osigura sedma protupožarna kategorija zaštite od požara je Proglašenje Profesionalne vatrogasne jedinice Aerodroma Tuzla, Službom zaštite od požara Tuzlanskog kantona. Ovo rješenje podrazumijeva prijem 5 novih vatrogasaca, njihovo osnovno opremanje i finansiranje iz ostvarenog prihoda Aerodroma Tuzla i redovnog budžeta TK uz finansiranje nabavke navalnog vatrogasnog vozila i finansiranje određenih aktivnosti iz kantonalnih sredstava prikupljenih po Zakonu o zaštiti i spašavanju. Vlada je zadužila Kantonalnu upravu civilne zaštite, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Upravu JP "Mjeđunarodni aerodrom Tuzla" da preduzmu potrebne aktivnosti u cilju realizacije prihvaćenog rješenja zaštite od požara na Arodromu.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Uredbu o reprezentaciji i poklonima u kantonalnim organima uprave, kantonalnim upravnim organizacijama i drugim budžetskim korisnicima. Ovom uredbom uređena je visina sredstava reprezentacije, korištenje sredstava reprezentacije, procedura i pravila primanja i davanja poklona i vođenje evidencije o primljenim poklonima u kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama, te kod svih ostalih budžetskih korisnika koji su kao takvi definisani Zakonom o izvršenju budžeta za svaku fiskalnu godinu. Visinu reprezentacije određuje rukovoditelj kantonalnog organa uprave posebnom odlukom, sukladno usvojenom budžetu i raspoloživim financijskim sredstvima, posebno za svaku budžetsku godinu. Visinu reprezentacije za budžetske korisnike iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja određuje ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta posebnom odlukom, sukladno usvojenom budžetu i raspoloživim financijskim sredstvima, posebno za svaku budžetsku godinu.

Vlada je danas usvojila danas i Informaciju o edukaciji u saobraćaju za period januar-juni 2013. godine. Ispitu iz poznavanja propisa (testovi) pristupilo je 2.972 kandidata. U prvih 6 mjeseci ove godine na devet ispitnih mjesta, u Banovićima, Gračanici, Gradačcu, Lukavcu, Živinicama, Srebreniku, Čeliću, Kladnju i Tuzli, ispitu iz upravljanja motornim vozilom pristupilo je 3.988 kandidata. U ovom periodu proveden je preostali dio postupka za sticanje dozvole instruktora vožnje. U pozivu objavljenom u decembru 2012. godine prijavljeno je 11 kandidata, od čega je 10 kandidata steklo dozvolu instruktor vožnje.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za 2012. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas uslove i kriterije, način i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila u ukupnom iznosu od 25.000,00 KM. Sredstva se dodjeljuju neprofitnim organizacijama koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona. Dodjela sredstava neprofitnim organizacijama vršit će se po javnom pozivu za projekte iz oblasti saobraćaja koji se odnose na, edukaciju djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih propisa, edukaciju vozača po pitanju zaštite čovjekove okoline i smanjenja emisije izduvnih gasova, promociju i organizaciju biciklističkih, auto i moto utrka i manifestacija,povećanje nivoa bezbijednosti saobraćaja, unapređenje nivoa usluge kod prijevoza putnika, obilježavanje značajnih datuma iz oblasti saobraćaja i drugo. Maksimalan iznos sredstava po pojedinačnom projektu, za koji se traže sredstva je 10.000 KM.

Vlada Kantona odobrila je danas unutrašnju preraspodjelu planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu između Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskg kantona i JU OŠ „Miladije" Tuzla u iznosu od 2.000,00 KM. Cilj preraspodjele je obezbjeđivanje sredstava za plaćanje obaveza za sanaciju krova u Osnovnoj školi u kojoj se zbog prokišnjavanja nastavni proces odvija u izuzetno teškim uslovima.

Vlada Tuzlanskog kantona prenijela je danas Putničko vozilo marke, Ford Focus, u vlasništvu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, u trajno vlasništvo Vladi Tuzlanskog kantona, za potrebe Ureda Vlade.

Vlada Tuzlanskog kantona stavila je van snage Odluku o davanju saglasnosti Disciplinskom centru za maloljetnike TK za prijem tri uposlenika, kako bi se u međuvremenu moglo izvršiti potrebno prilagođavanje internih akata ove ustanove sa odredbama zakona o njenom osnivanju.

Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je Odluku o korištenju mobitela, čime je stručnom saradniku za protokol u Uredu Premijera Kantonaomogućeno korištenje mobilnog telefona u iznosu do 60 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o koncesiji zaključenog između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i Rudnici mrkog uglja "Đurđevik d.o.o. Đurđevik. Obzirom da je prije nekoliko dana potpisan Protokol o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada stekli su se uslovi za zaključenje ovog Aneksa kojim se Ugovor produžava do 31.12.2013. godine, a time i mogućnost da se obračuanju i fakturišu eksploatisane količine mrkog uglja.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava udruženjima čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unaprijeđenje okolice. Ovom odlukom odobrena je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 73.616,00 KM.
Također Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobrvanju 19.819,81 KM općini Kladanj za finansiranje projekta „Uređenje desne obale rijeke Drinjače pored zanatskog centra u centru Kladnja".

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o odobravanju 6.000,00 KM općini Tuzla, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekta održivog povratka, a za sanaciju - rekonstrukciju mosta u naselju Bare u zaseoku Remetići. Most na rijeci Kovačica povezuje naselje Bare sa glavnom saobraćajnicom Tuzla –

Bijeljina. Postojeći most nemogu koristiti teretna vozila što otežava komunikaciju mještanima, te firmi za proizvodnju HTZ opreme „RENTEKS" koja zapošljava 60 radnika iz mjesne zajednice Požarnica i područja općine Tuzla za dopremu i otpremu robe. U naselju Bare živi 30 povratničkih porodica. Ukupna vrijednost izgradnje mosta je oko 18.000,00 KM, od čega Federalno ministarstvo raseljenih osoba FBiH sufinansira 12.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, da izvrši prijem deset državnih službenika, od čega su četiri pozicije ostale upražnjene zbog prelaska službenika na nove poslove, a 6 pozicija se odnosi na službenika za provođenje propisa o oružju, eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama koje je neophodno popuniti u šest policijskih uprava MUP TK zbog provedbe Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna