Održana 66. redovna sjednica Vlade TK

Utvrđen prijedlog Strategije prema mladima
Vlada je danas utvrdila prijedlog Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020 – 2024.godina. Ovo je temeljni iskaz društveno-političke vizije razvoja položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Kao takva, Strategija pruža platformu za operacionalizaciju multisektorske i multiresorne saradnje u procesu planiranja i praćenja politike prema mladima Tuzlanskog kantona.

Vlada 27 10 2020Strategijom se utvrđuju strateški i prioritetni ciljevi te mjere (projekti) koji trebaju doprinijeti izgradnji obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih uslova neophodnih za unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu. Ova strategija definira i četiri ciljna ishoda politike prema mladima Tuzlanskog kantona, a to su jednake mogućnosti za dosezanje punog potencijala u učenju i razvoju, ekonomska i socijalna sigurnost, sigurno, ekološki čisto i ugodno okruženje, te aktivno učešće u razvoju zajednice. Kako bi se došlo do ostvarenja ovih ciljeva uz Strategiju je urađen i Okvirni akcioni plan Strategije.

Prema indikativnom finansijskom okviru koji je vezan samo za pozicije koje se finansiraju iz budžeta TK godišnje je potrebno izdvojiti u 2020.godini oko 17.115.881 KM, tokom 2021. 12.015.380 KM, te 13.088.130 KM tokom 2022., 2023. i 2024.godine. U ovoj sumi su obuhvaćena sredstva za sve oblasti koje su definisane kao strateški ciljevi, kao što su sredstva za nauku, kantonalna takmičenja učenika, stipendiranje učenika, zaštita okolice koja se pokazala kao izuzetno važna za mlade, sredstva predviđena za tjelesnu kulturu i sport, kulturne manifestacije, podršku mladima i ostala sredstva koja su navedena u dijelu Indikativni finansijski okvir implementacije strategije

O ozbiljnosti pristupa izradi ovog dokumenta govori činjenica da su u svim fazama procesa izrade Strategije održane radionice, čija je svrha bila da se procijeni valjanost nalaza analiza koje je sproveo stručni tim, ali i da se usklade nerijetko suprotstavljeni stavovi različitih interesnih grupa koji rade s mladima i/ili za mlade. Tokom procesa izrade strategije organizovana su tri ciklusa radionica, sa ukupno šest radionica. Drugi ciklus radionica uključivao je strukturni dijalog u oblikovanju strateških odrednica (SWOT analiza, vizija, vrijednosti, strateški ciljevi), dok je treći ciklus uključivao predstavljanje strukture i sadržaja radne verzije nacrta Strategije. Kako bi se osiguralo što veće učešće mladih u procesu izrade Strategije, provedeno je primarno istraživanje „Analiza potreba, problema i stavova mladih u Tuzlanskom kantonu – Neka se tvoj glas čuje", a u kojem su svi mladi s područja Tuzlanskog kantona imali priliku da učestvuju. Analize koje su urađene obuhvatale su i analizu stanja u oblasti demografije i osam tematskih oblasti politike prema mladima: obrazovanje, tržište rada, zdravstvena zaštita, socijalne zaštita, aktivno građanstvo: aktivizam, informisanje, mobilnost i slobodno vrijeme. Nakon što je danas utvrđena, Strategija će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

U septembru evidentirano manje migranata u odnosu na august
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za septembar 2020. godine. Tokom mjeseca septembra službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 1.700 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na august u septembru je evidentirano l.00l migrant manje. Ipak došlo se do saznanja da najveći broj migranata i dalje dolazi iz Pakistana. U ovom mjesecu radi se o 807 osoba iz ove države, zatim, Afganistana 570, Maroka 100, Bangladeša 82, Turske 29, Palestine 28, Alžira 24, Irana 19, Libije 15, Iraka 1l, Indije 5, Sirije i Kašmira 4, te Egipta i Zapadne Sahare po 1 osoba. U ovom periodu evidentirano je i 13 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti. Od toga, jedan događaj je rezultirao podnošenjem izvještaja o učinjenom krivičnom djelu razbojništva. U mjesecu septembru službenici policije Policijske uprave i Policijske stanice Kalesija pružili su asistenciju službenicima Službe za poslove sa strancima BiH, u provođenju planskih aktivnosti prema stranim državljanima. U navedenim aktivnostima pronađeni migranti su transportovani do Terenskog centra Tuzla, odnosno do imigracionog/prihvatnog centra u Sarajevu. Nakon provedenih aktivnosti od strane Službe za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla doneseno je 50 rješenja o protjerivanju i 50 rješenja o stavljanju pod nadzor migranata u imigracioni centar na području Sarajeva.

Ostale odluke
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o izboru korisnika donacija grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica". Za ove namjene u Budžetu su bila planirana sredstva u ukupnom iznosu od 260.200,00 KM. Na raspisani javni poziv za dodjelu sredstava prijavila su se ukupno 392 aplikanta, od čega je 301 prijava bila uredna. S tim u vezi, dodijeljene su ukupno 94 donacije, od čega su korisnicima koji su se vratili na područje našeg kantona dodijeljene 44, a povratnicima na područje entiteta Republika Srpska 50 donacija. Između ostalog korisnicima su sredstva dodijeljena za nabavku 13 muznih krava, 2 tovna juneta, 72 ovaca, 12 prasadi, 35 motokultivatora, razne traktorske priključke, 18 gospodarskih objekata, opremu za obrtničku djelatnost - alat, opremu za pčelarstvo, 2 plastenika i 1 poljoprivredni zasad jagoda.

Shodno izmjenama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2020. godinu, kojim je, na prošlosedmičnoj sjednici Kantonalne Vlade, obrazovnim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, te JU Univerzitetu u Tuzli odobrena realizacija kapitalnih investicija u ukupnom iznosu od oko 2, miliona KM, Vlada je danas donijela i pojedinačne odluke o odobravanju sredstava iz planiranih budžetskih sredstava za 2020. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini. Ovim Programom, u skladu sa nedavnim Izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2020. godinu, predviđeno je ukupno 8.650.024,00, što je povećanje za 2 miliona KM, u odnosu na plan prije rebalansa budžeta. Od ovog iznosa 4.197.586,25 KM se odnosi na projekte planirane u 2020. godini, 3.133.297,69 KM na prenesene ugovorene obaveze za projekte iz 2019. godine, a 1.319.140,06 KM za projekte za koje je pokrenuta procedura javne nabavke u 2019. godini. Između ostalih, od aktivnosti koje su planirane za 2020. godinu, za posebne aktivnosti upravljanja vodama odnosno finansiranje i sufinansiranje anuiteta i kamata za kredite korištene za projekte vodosnabdijevanja u Gradačcu, Srebreniku, Čeliću, Teočaku i Kalesiji ove godine je planirano 1.192.000,00 KM, a preostala sredstva u iznosu od 3.005.586,25 KM su planirana na poziciji rezerve, te će se o njihovom rasporedu naknadno odlučivati.

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Zaključak kojim se kandidatima koji su ostvarili bodovni maksimum na drugom upisnom roku na Javnom konkursu za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na JU Univerzitet u Tuzli na Mašinskom fakultetu (studijski program „Proizvodno mašinstvo") i na Medicinskom fakultetu (studijski program „Opći studij") u akademskoj 2020/21. godini odobrava upis u statusu redovnog studenta koji se finansira iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas utvrdila tekst izjašnjenja po zahtjevu Advokatske kancelarije King & Spalding, te ga dostavilo Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine. Kako se u Izjašnjenju navodi, u dopisu ove advokatske kancelarije nisu navedeni nikakvi dokazi o legitimitetu stranaka koje kancelarija zastupa. Također uslovljava se spremnost za sporazumno rješavanje navodnog spora, obustavljanjem krivične istrage ili njenim „stavljanjem na čekanje", što je odraz krajnje neozbiljnosti i nepoštovanja pravnih akata Bosne i Hercegovine, kao potpisnice Sporazuma, pa i cjelokupnog pravnog sistema, što je apsolutno neprihvatljivo.

Vlada je danas prihvatila i Informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o provedenom postupku prodaje službenik vozila. Iz informacije je jasno vidljivo da je prodaja pet motornih vozila putem licitacije okončana uspješno, te da su postignute cijene više od inicijalno procijenjenih vrijednosti.

Vlada je danas dopunila program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Dopune se odnose na omogućavanje nabavke računarske i druge opreme za organe i institucije Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas utvrdila da će koeficijent za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec oktobar 2020. godine iznositi 1,00. Podsjećamo Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, kao novo dopunsko pravo, utvrđeno je pravo na „Novčanu egzistencijalnu naknadu". Iznos novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se množenjem osnovice po mjesecu provedenom u Oružanim snagama i koeficijentom za obračun kojeg donosi Vlada Kantona mjesečno. U augustu ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila visinu osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period august-decembar 2020. godine u visini 4.00 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona
Vlada se danas upoznala sa Zaključcima Kolegija za evropske integracije i Metodologijom izrade Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. S tim u vezi Vlada je zadužila sve imenovane članove Tuzlanskog kantona u radnim grupama za evropske integracije da maksimalno ozbiljno pristupe obavezama i zadacima u procesu izrade Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Kantonalni organi uprave Tuzlanskog kantona čiji su uposlenici članovi radnih grupa za evropske integracije, su zaduženi da obezbijede sve potrebne uslove članovima radnih grupa za nesmetano i blagovremeno izvršavanje obaveza u procesu izrade Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke TK kojom su odobrene 24.000,00 KM za sufinansiranje programa naučno-istraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i to za učešće predstavnika Tuzlanskog kantona u radu Akademije u 2020. godini.
Vlada je danas odobrila prodaju putničkog motornog vozila ,,Seat Toledo" u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je zaduženo da putem ovlaštenog vještaka, utvrdi stvarnu vrijednost vozila, te je dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na potvrđivanje. Također, Ministarstvo za boračka pitanja će utvrditi tekst javnog oglasa o prodaji službenog motornog vozila licitacijom.
Vlada Tuzlanskog kantona je danas podržala stav Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi sa zahtjevom Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture - Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona kojim se traži usklađivanje člana 18. stav (3) Uredbe o uslovima, kriterijima, postupku i načinu imenovanja, te načinu rada školskog odbora za srednje škole čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona sa članom 65. stav (8) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu.
Danas je Vlada dala prethodnu saglasnost Općini Teočak da sredstva dodijeljena iz Budžeta Tuzlanskog kantona sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti - Grad i općine", koristi i za realizaciju projekta „Rekonstrukcija magacina u MZ Bilalići" jer se radi o značajnom projektu rekonstrukcije i adaptacije objekta u vlasništvu Općine Teočak koji će doprinijeti privrednom i infrastrukturnom razvoju Općine Teočak. Planirano je da objekat nakon rekonstrukcije i adaptacije bude dat na korištenje zainteresovanom privredniku u cilju zapošljavanja oko 20 radnika sa područja Općine Teočak.
Uslijed nedavne smjene ministara u Vladi Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela odluku kojom se u sastav Komisije za kadrovska pitanja, umjesto Admira Hrustanovića imenuje Asmir Hasić, ministar privrede Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem dva uposlenika, stručnog savjetnika za ekonomsko-finansijske poslove i višeg referenta - vozača motornog vozila na neodređeno vrijeme.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15