ODRŽANA 11. SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

UTVRĐENA STRUKTURA PRIHODA OD EKOLOŠKIH NAKNADA


Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2013. godinu. Programom je utvrđena struktura prihoda od ekoloških naknada koji pripadaju Ministarstvu, rashodi, način raspodjele namjenskih sredstava, obaveze korisnika sredstava i nadzor nad trošenjem ovih sredstava. Pored prihoda koji Ministarstvu pripadaju od registracije vozila, tu su i prihodi dosuđeni Presudom Općinskog suda u Tuzli.

 

Vlada

 

Radi se o ukupnom iznosu od 10.236.841,55 KM, od čega je 8.320.110,55 KM planirano za kapitalne transfere. Za druge nivoe vlasti, općine, planirano je 7.114.110,55 KM i radi se o transferu sredstava dosuđenih presudom Općinskog suda u Tuzli, a 1.206.000,00 KM planirano je za kapitalne transfere neprofitnim organizacijama. Namjenska sredstva, osim sredstava po presudi Općinskog suda u Tuzli bit će korištena za finansiranje zaštite okoliša a posebno za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje svih vrsta otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti, provedbu energetskih programa, unaprjeđenje zelenih javnih površina, unaprjeđivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša, poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i poticanje istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti. Raspodjela sredstava za kapitalne transfere općinama će se vršiti za zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka i provedbu energetskih programa. Osnovni princip pri utvrđivaju sredstava koja će se dodjeljivati pojedinim općinama je njihov prostorni raspored u odnosu na Termoelektranu Tuzla kao izvor zagađenja zraka, raspored rudnika uglja, uticaj na vodne akumulacije. Od ukupnog iznosa 85% sredstava ili 6.046.993,96 KM pripast će općinama Tuzla (50% od tog iznosa ili 3.023.496,98 KM), Živinice i Lukavac (po 25% od tog iznosa ili po 1.511.748,49 KM), a 15% ili 1.067.116,58 KM od ukupnog iznosa ostalim općinama.
Također, Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2013. godinu. Radi se o 6.682.303,29 KM zateznih kamata po presudi Općinskog suda u Tuzli. Osnovni princip pri utvrđivaju sredstava koja će se dodjeljivati pojedinim općinama je njihov prostorni raspored u odnosu na Termoelektranu Tuzla kao izvor zagađenja zraka i stepen uticaja projekta na kvalitet okolice, na način da će se 85% ili 5.679.957,80 KM od ukupnih sredstava dodijeliti općinama Tuzla (50% od tog iznosa ili 2.839.978,90 KM), Živinice i Lukavac (po 25% od tog iznosa, ili po 1.419.989,45 KM), a 15% ili 1.002.345,49 KM ostalim općinama.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku da se Privredno društvo „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj sa 100% državnim kapitalom, privatizuju putem pribavljanja dodatnog kapitala (dokapitalizacija) metodom javnog prikupljanja ponuda – tender u velikoj privatizaciji. „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj je privredno društvo čija je osnovna djelatnost eksploatacija mineralne sirovine, magnezita na području Općine Kladanj a način dobijanja magnezita se obavlja podzemnom metodom eksploatacije. Vlasnička struktura „Rudnika nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj se sastoji od 100% državnog kapitala. Od 1992. godine „Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj nije pokrenuo proizvodnju zbog posljedica ratnih dejstava, devastacije rudarskih objekata, gubitka tržišta te nemogućnosti obezbjeđenja neophodnih investicijskih sredstava. Magnezit kao nemetalična mineralna sirovina prema svojim osnovnim hemijskim karakteristikama ima značajnu primjenu u industriji vatrostalnih materijala, keramike, građevinarstva i hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Ukupne bilansne rezerve magnezita iznose 1.700.000,00 tona. Vlada TK je na prijedlog Ministarstva industrije, energetike i rudarstva izdvojila određena novčana sredstva kojima je urađena rudarska prospekcija kojom se uspostavlja osnovna funkcija rudnika a to je prohodnost, odvodnjavanje i provjetravanje, što povećava sigurnost za eventualno otpočinjanje rudarskih radova na masovnijoj eksploataciji.
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Donošenje Zakona uslijedilo je nakon što su se pojedina lovačka društva obratila Ministarstvu sa zahtjevom za prolongiranje roka za zamjenu oružnih listova a koji je završavao sa posljednjim danom ove godine. Potreba za izmjenom zakona ukazala se i zbog činjenice da je u međuvremenu zaprimljeno malo zahtjeva za zamjenu oružnih listova i posljedica koje bi nastupile ukoliko ne bude produžen rok za zamjenu. Prijedlog Zakona uputit će se Skupštini po skraćenom postupku.
Vlada TK utvrdila je nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti. Novi zakon bi trebao unaprijediti i podignuti kvalitet turističke ponude na području Tuzlanskog kantona u cilju stvaranja uslova za brži razvoj turizma, kao jedne od perspektivnih privrednih grana. Do sada je na području Tuzlanskog kantona važio Zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti u okviru kojeg je ostao na snazi dio kojim se uređuje turistička djelatnost, dok su odredbe kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost stavljene van snage donošenjem kantonalnog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Razlog za donošenje novog zakona je usklađivanje sa federalnom zakonskom regulativom, odnosno potreba da se i na nivou Tuzlanskog kantona pitanje obavljanja turističke djelatnosti, sa svojim specifičnostima, reguliše novim zakonom. Neki od očekivanih efekata su smanjenje sive ekonomije i rada na crno, povećanje budžetskih sredstava i drugih javnih vanbudžetskih prihoda, veća odgovornost nadležnih tijela u administrativnom postupku kod otvaranja novih objekata, olakšano poslovanje privrednih subjekata iz oblasti turizma uz zaštitu tržišnog natjecanja, bolja zaštita potrošača, korisnika turističkih usluga te veća profesionalizacija djelatnosti.
Vlada je donijela Odluku o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Riječ je o usaglašavanju cijena lijekova a početak primjene je 4 novembar.

ŠIRENJE REGIONALNE SARADNJE

Vlada TK prihvatila je na današnjoj sjednici tekst Protokola o saradnji između Autonomne Pokrajine Vojvodina (Republika Srbija) i Tuzlanskog kantona. Riječ je o okvirnom projektu regionalnog povezivanja, u skladu sa preporukama Evropske unije a cilj je razvijanje obostranih prijateljskih odnosa i uspostavljanje i snaženje djelotvorne saradnje. U fokusu su privredna i poljoprivredna razmjena, zdravstvena zaštita, obrazovanje, kultura, naučna istraživanja kao i programi razvoja. Dogovorene su, između ostalog, i aktivnosti na području privrednog razvoja i preduzetničke djelatnosti, razmjene poljoprivrednih dobara i uspostavljanja saradnje stručnih poljoprivrednih službi, nauke, kulture, tehnološkog razvoja, edukacije i saradnje između Univerziteta, intenziviranja trgovinske razmjene i uzajamnih nastupa na sajmovima, te učešće u zajedničkim projektima u svim ovim oblastima.
Vlada je dala prethodnu saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2013./2014. godini. Po okončanju sva tri upisna roka utvrđeno je da je na studijskom programu „Primijenjena fizika" na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta iskazan manji interes kandidata, tako da je pravo upisa na istom ostvarilo 10 kandidata, što je manje od 50% od broja planiranog za upis na teret Budžeta TK.
Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je dopis Kantonalnog pravobranilaštva u vezi sa poslovnim prostorijama „Dom Armije" Tuzla. Donesen je zaključak kojim se zadužuje Kantonalno pravobranilaštvo da pokrene sudski postupak podnošenjem tužbe kod nadležnog suda radi iseljenja i predaje u posjed objekta „Doma Vojske FBiH" u Tuzli.
Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 70.000,00 KM privrednom društvu Fabrika obuće „Aida" D.D. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti. Sredstva će, između ostalog, biti upotrijebljena i za izmirivanje obaveza za troškove električne i toplotne energije, nabavku uglja, nabavku prese za montažu u procesu proizvodnje, nabavku rezervnih dijelova te izmirivanje troškova obezbjeđenja objekata u periodu prekida proizvodnje odnosno pripremu za novu sezonu.
Vlada TK odobrila je finansijska sredstva u iznosu od 10.389,00 KM Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, za refundaciju dijela troškova 10. sportskih igara RVI FBiH „Srebrenik 2013" koje su održane 20. i 21. septembra 2013. godine. Također su odobrena sredstva u iznosu od 1.900,00 KM po zahtjevu HKUD „Husino" Tuzla za sufinansiranje učešća Društva na državnoj smotri folklora Republike Hrvatske „Vinkovačka jeseni 2013".
Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava Katoličkom centru Tuzla sa pozicije pomoć vjerskim zajednicama. Franjevačkom samostanu "Sv. Petra i Pavla" u Tuzli odobren je iznos od 200.000,00 KM kao finansijsku pomoć za realizaciju projekta izgradnje Kulturnog centra sv. Franjo u Tuzli.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona. Izmjenama poslovnika poslovnika pristupilo se u cilju što efikasnijeg rada Vlade i usklađivanja rada sa elektronskim sistemom poslovanja.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima BudžetaTuzlanskog kantona za 2012. koje je konstatovao Ured za reviziju institucija Federacije BiH.
Vlada Tuzlanskog kantona poništila je dio oglasa za nominovanje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u dijelu koji se odnosi na privredno društvo „Koksno-hemijski kombinat" d.d. Lukavac zato što se nije javio dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa. Donesena je odluka o ponovnom oglasu radi popunjavanja upražnjene pozicije člana nadzornog odbora u privrednom društvu „Koksno-hemijski kombinat" DD Lukavac za 2 kandidata.
Vlada TK poništila je Javni oglas za nominovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona i raspisala ponovni oglas.
Vlada TK dala je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice.
Vlada je dala saglasnost i na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje je usklađivanje uslova za obavljanje poslova za radna mjesta sa visokom stručnom spremom. Izmjene se odnose na radna mjesta stručni saradnik za provođenje propisa o oružju, prometu eksplozivnih materija i primjeni propisa o slobodi pristupa informacijama i viši referent za kaznenu i kriminalističke evidencije u Odjeljenju kriminalističke policije Policijske uprave.
Vlada je dala saglasnost na Odluku na Pravila JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona kojima se regulišu osnovna pitanja koja omogućavaju funkcionisanje Direkcije.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o prihvatanju donacije HT ERONET JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, a koja se sastoji od laptopa ukupne tržišne vrijednosti sa PDV-om od 879,00 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova TK. Također je prihvaćena donacija za MUP Tuzlanskog kantona, Policijsku stanicu u Sapni, Odjeljenje za administraciju. Riječ je o donaciji Hrustić Safeta iz Kraljevića u općini Sapna koja se sastoji od klima uređaja i zidnog nosača ukupne tržišne vrijednosti sa PDV-om od 671,00 KM.

Vlada TK odobrila je usmjeravanje neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. u iznosu od 5.000,00 KM, dodijeljene od strane Općine Tuzla za nabavku radio stanice Ministarstvu unutrašnjih poslova TK-a.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Dopune Pravilnika se ogledaju u usklađivanju uslova za obavljanje poslova i radnih mjesta sa Bolonjskim sistemom obrazovanja.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla. Ovim izmjenama povećan je broj izvršilaca na radnom mjestu "Garderober" sa jednog na dva izvršioca.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za prijem državnog službenika, Šefa pisarnice u Općinskom sudu u Gračanici. Također, data je i saglasnost za prijem Sekretara suda i Višeg referenta za operativno tehničke poslove (ložač-domar-kurir) u Općinskom sudu u Gradačcu.
Vlada TK dala je saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta na mjestu višeg stručnog saradnika za prvostepeni upravni postupak i normativno-pravne poslove u Kantonalnoj upravi za šumarstvo.
Vlada je dala i saglasnosti JU Univerzitetu u Tuzli za prijem robno – materijalnog knjigovođe u Studentskom centru, upravnika smještaja, glavnog blagajnika i višeg laboranta na neodređeno vrijeme. Radi se o popunjavanju pozicija koje su ostale upražnjene nakon odlaska uposlenika u penziju, odnosno smrti dosadašnjih uposlenika.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom na period od jedne godine u JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla. Prijem će se realizovati u skladu sa Programom jačanja konkurentnosti na tržištu rada – prvo radno iskustvo koji se realizuje posredstvom Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno Službe za zapošljavanje TK.
Vlada TK imenovala je opunomoćenike Tadić Milenka kao predsjednika i članove Ševkiju Šehića i Ibrahima Bečića koji će u ime osnivača vršiti funkciju Skupštine u JP "Međunarodni aerodrom Tuzla".

KADROVSKA PITANJA

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK imenovala je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK na period od 4 godine.
Vlada je također dala saglasnost za imenovanje Kemala Nurkića za direktora JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona na period do okončanja postupka izbora i imenovanja direktora a najviše tri mjeseca.
Kantonalna vlada razriješila je, na lični zahtjev, dužnosti predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla i imenovala privremeno Eseda Zenunovića na period od najduže 90 dana.
Vlada TK razriješila je predsjednika i članove Školskog odobra JU OŠ "Mejdan" Tuzla i privremeno imenovala novi Odbor na period najduže od tri mjeseca.
Vlada je privremeno imenovala Nikolu Čiču za direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona na period od najviše tri mjeseca.

Odjeljenje za informisanje

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna