Održana 57. redovna sjednica Vlade TK

Olakšana inkluzija u predškolskom obrazovanju

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici utvrdila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Razlog za donošenje zakona su uočene pravne praznine i nedorečenosti koje bi trebalo otkloniti kako bi se unaprijedio predškolski odgoj i obrazovanje.

IMG 0334Jedno od predloženih zakonskih rješenja tiče se upisa u predškolsku ustanovu djece sa lakšim smetnjama i poteškoćama u razvoju. Dosadašnje rješenje je bilo da se takva djeca upisuju u predškolsku ustanovu tek na osnovu nalaza i mišljenja komisije za procjenu sposobnosti djece. Također je predviđeno da kraće programe predškolskog odgoja i obrazovanja mogu realizovati i igraonice pri bibliotekama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udruženjima, drugim pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima. Novim stavom propisuje se da se javne i privatne predškolske ustanove, kao i igraonice, osnivaju u skladu sa principima, uslovima i kriterijima utvrđenim ovim zakonom. Dokument je proslijeđen u redovnu skupštinsku proceduru.

Reguliranje nedorečenosti postojećeg Zakona o obrazovanju odraslih

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu predviđeno je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Postojeći Zakon o obrazovanju odraslih donesen je 2015. godine te su u primjeni uočene pravne praznine i nedorečenosti koje su zbog toga proizvodile različita postupanja i zloupotrebe. Iz toga razloga je bilo potrebno terminološki i suštinski uskladiti posetojeći zakon sa principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Neke od novina odnose se na definisanje početka školske godine, uvedena je mogućnost zabrane rada a kaznene odredbe podijeljene su na lakše i teže. Nacrt zakona upućen je u skupštinsku proceduru.

Iskazana potreba za manjom količinom slanice u hemijskoj industriji

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. U 2020. godini od strane kupaca u odnosu na planiranu količinu slane vode preuzeto je 3.291 m³ ili 0,13 % više od strane Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac; 2.417 m³ ili 0,49 % više od strane Solana d.d. Tuzla dok je JKP Pannonica d.o.o. Tuzla preuzela planirane količine slane vode. Rudnik je u 2020. godini proizveo dovoljne količine slane vode da zadovolji kako planirane, tako i naknadno

iskazane veće količine za slanom vodom. U period I-XI 2021. godine u odnosu na plan prema kupcima obim realizacije je bio ispod planiranog. Ostvarene količine tj. ukupne količine slane vode za 2021. godinu su zadovoljile potrebe kupaca sa 92,98%, a isti su izrazili potrebu za manjom količinom slane vode u odnosu na planirane količine zbog problema u realizaciji svog finalnog proizvoda na tržište, koji je prouzrokovan pandemijom „COVID 19". Stvarne ukupne količine slane vode u 2021. godini, će se u konačnosti znati tek po završetku mjeseca decembra.

Lakši pristup prijavi slučajeva uznemiravanja

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima i institucijama javnog sektora Tuzlanskog kantona. Protokolom o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima javnog sektora TK Vlada TK iskazuje opredijeljenost za nultu stopu tolerancije prema uznemiravanju na osnovu spola i seksualnom uznemiravanju kao obliku nasilja, te nastojanje osiguranja blagovremene, suosjećajne, rodno i kulturalno osjetljive pomoći žrtvi kroz djelovanje nadležnih institucija. Protokol predstavlja skup mjera i aktivnosti koje se poduzimaju u cilju prevencije uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja kao oblika nasilja, a propisuje internu proceduru za postupanje i preventivno djelovanje u vezi sa neželjenim ponašanjem na radnom mjestu i/ili u vezi sa radnim mjestom. Ovim Vlada TK nastoji osigurati i promovisati spolnu ravnopravnost i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima javnog sektora, kako u svakodnevnom radu, tako i prilikom zapošljavanja, odnosno školovanja u obrazovnim ustanovama. Protokol se provodi u cilju zaštite pojedinačnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima i drugim pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini kao i obavezujućim međunarodnim dokumentima.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu između Vlade TK i Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona.

Vlada je također prihvatila tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu između Vlade TK i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata tekst Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova zakupnine korisnicima socijalnog stanovanja na području općine Banovići koji će biti potpisan između Vlade Tuzlanskog kantona i općine Banovići.

Vlada TK dala je saglasnost na Plan rada za 2022. godinu Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i Finansijski plan Direkcije za period za '22. godinu sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu.

Vlada je također dala saglasnost na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

.Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići" na području grada Tuzla privrednom društvu „Tuzla-kvarc" d.o.o. Tuzla na period od 2 godine, računajući od 10.07.2021. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra.

Vlada je donijela dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2021. godinu.

Vlada je imenovala članove Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021. do 2024. godine.

Olakšana inkluzija u predškolskom obrazovanju

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici utvrdila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Razlog za donošenje zakona su uočene pravne praznine i nedorečenosti koje bi trebalo otkloniti kako bi se unaprijedio predškolski odgoj i obrazovanje.

IMG 0334Jedno od predloženih zakonskih rješenja tiče se upisa u predškolsku ustanovu djece sa lakšim smetnjama i poteškoćama u razvoju. Dosadašnje rješenje je bilo da se takva djeca upisuju u predškolsku ustanovu tek na osnovu nalaza i mišljenja komisije za procjenu sposobnosti djece. Također je predviđeno da kraće programe predškolskog odgoja i obrazovanja mogu realizovati i igraonice pri bibliotekama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udruženjima, drugim pravnim i fizičkim osobama - obrtnicima. Novim stavom propisuje se da se javne i privatne predškolske ustanove, kao i igraonice, osnivaju u skladu sa principima, uslovima i kriterijima utvrđenim ovim zakonom. Dokument je proslijeđen u redovnu skupštinsku proceduru.

Reguliranje nedorečenosti postojećeg Zakona o obrazovanju odraslih

Vlada TK utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Programom rada Skupštine Tuzlanskog kantona za 2021. godinu predviđeno je donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Postojeći Zakon o obrazovanju odraslih donesen je 2015. godine te su u primjeni uočene pravne praznine i nedorečenosti koje su zbog toga proizvodile različita postupanja i zloupotrebe. Iz toga razloga je bilo potrebno terminološki i suštinski uskladiti posetojeći zakon sa principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Neke od novina odnose se na definisanje početka školske godine, uvedena je mogućnost zabrane rada a kaznene odredbe podijeljene su na lakše i teže. Nacrt zakona upućen je u skupštinsku proceduru.

Iskazana potreba za manjom količinom slanice u hemijskoj industriji

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije Tuzlanskog kantona. U 2020. godini od strane kupaca u odnosu na planiranu količinu slane vode preuzeto je 3.291 m³ ili 0,13 % više od strane Sisecam Soda Lukavac d.o.o. Lukavac; 2.417 m³ ili 0,49 % više od strane Solana d.d. Tuzla dok je JKP Pannonica d.o.o. Tuzla preuzela planirane količine slane vode. Rudnik je u 2020. godini proizveo dovoljne količine slane vode da zadovolji kako planirane, tako i naknadno

iskazane veće količine za slanom vodom. U period I-XI 2021. godine u odnosu na plan prema kupcima obim realizacije je bio ispod planiranog. Ostvarene količine tj. ukupne količine slane vode za 2021. godinu su zadovoljile potrebe kupaca sa 92,98%, a isti su izrazili potrebu za manjom količinom slane vode u odnosu na planirane količine zbog problema u realizaciji svog finalnog proizvoda na tržište, koji je prouzrokovan pandemijom „COVID 19". Stvarne ukupne količine slane vode u 2021. godini, će se u konačnosti znati tek po završetku mjeseca decembra.

Lakši pristup prijavi slučajeva uznemiravanja

Vlada je donijela Odluku o usvajanju Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima i institucijama javnog sektora Tuzlanskog kantona. Protokolom o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima javnog sektora TK Vlada TK iskazuje opredijeljenost za nultu stopu tolerancije prema uznemiravanju na osnovu spola i seksualnom uznemiravanju kao obliku nasilja, te nastojanje osiguranja blagovremene, suosjećajne, rodno i kulturalno osjetljive pomoći žrtvi kroz djelovanje nadležnih institucija. Protokol predstavlja skup mjera i aktivnosti koje se poduzimaju u cilju prevencije uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja kao oblika nasilja, a propisuje internu proceduru za postupanje i preventivno djelovanje u vezi sa neželjenim ponašanjem na radnom mjestu i/ili u vezi sa radnim mjestom. Ovim Vlada TK nastoji osigurati i promovisati spolnu ravnopravnost i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja u organima javnog sektora, kako u svakodnevnom radu, tako i prilikom zapošljavanja, odnosno školovanja u obrazovnim ustanovama. Protokol se provodi u cilju zaštite pojedinačnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima i drugim pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini kao i obavezujućim međunarodnim dokumentima.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu između Vlade TK i Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona.

Vlada je također prihvatila tekst Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu između Vlade TK i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku kojom prihvata tekst Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova zakupnine korisnicima socijalnog stanovanja na području općine Banovići koji će biti potpisan između Vlade Tuzlanskog kantona i općine Banovići.

Vlada TK dala je saglasnost na Plan rada za 2022. godinu Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i Finansijski plan Direkcije za period za '22. godinu sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu.

Vlada je također dala saglasnost na Program rekonstrukcije, izgradnje i obnove regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

.Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu „Kužići" na području grada Tuzla privrednom društvu „Tuzla-kvarc" d.o.o. Tuzla na period od 2 godine, računajući od 10.07.2021. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim prihvata Informaciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra.

Vlada je donijela dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2021. godinu.

Vlada je imenovala članove Koordinacionog odbora za praćenje Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period 2021. do 2024. godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15