purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Zakoni i podzakonski akti

Lista zakona i podzakonskih akata koji su na snazi iz oblasti zdravstva

 

 

 

 

ZAKONI

 

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13);
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18);

3. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
4. Zakon o krvi i krvnim sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10);
5. Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, („Službene novine Federacije BiH", br. 75/09 i 95/17);
6. Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/18);
7. Zakon o liječništvu („Službene novine Federacije BiH", broj 56/13);
8. Zakon o stomatološkoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", broj 37/12);
9. Zakon o sestrinstvu i primaljstvu („Službene novine Federacije BiH", broj 43/13);
10. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva („Službene novine Federacije BiH", broj 37/12);
11. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik BiH", broj 58/08);
12. Zakon o lijekovima („Službene novine Federacije BiH", broj 109/12);
13. Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10);
14. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05);
15. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13);
16. Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05, 52/11 i 6/17);
17. Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11);1
18. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
19. Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
20. Zakon o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj 88/07);
21. Zakon o sprječavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH", broj 8/06).

 

- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13)

 

1. Pravilnik o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora ("Službene novine Federacije BiH", broj 5/00);
2. Pravilnik za dodatnu edukaciju polivalentnih patronažnih sestara („Službene novine Federacije BiH", broj 1/10);
3. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na lični zahtjev („Službene novine Federacije BiH", br. 68/10 i 81/10);
4. Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11, 10/11, 41/11, 81/12, 58/15, 51/17 i 96/17);
5. Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine Federacije BiH", br. 62/15 i 26/19);
6. Pravilnik o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra („Službene novine Federacije BiH", broj 28/11);
7. Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz porodične medicine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/11);
8. Pravilnik o organizaciji i bližim uslovima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/11);
9. Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11, 82/13, 75/15 i 77/17);
10. Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/11, 101/14 i 1/18);
11. Pravilnik o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH", broj 10/12);
12. Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH", broj 77/17);
13. Pravilnik o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Službene novine Federacije BiH", broj 21/12);
14. Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH", br. 26/12, 23/13, 90/13, 15/14, 82/14, 83/15, 58/18 i 89/18);
15. Pravilnik o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup („Službene novine Federacije BiH", broj 28/12);
16. Pravilnik o bližim uvjetima koje treba ispunjavati Centar za fizikalnu rehabilitaciju („Službene novine Federacije BiH", broj 29/12);
17. Pravilnik o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH", broj 60/12);
18. Pravilnik o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu u kući, kao i način njenog organiziranja („Službene novine Federacije BiH", broj 60/12);
19. Pravilnik o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službene novine Federacije BiH", br. 69/12, 39/14 i 22/16);
20. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina („Službene novine Federacije BiH", broj 69/12);
21. Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža, kao i način priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inostranstvu („Službene novine Federacije BiH", broj 70/12);
22. Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inostranstvu („Službene novine Federacije BiH", broj 70/12);
23. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/12);
24. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinatore za javnozdravstvene oblasti u okviru saradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom („Službene novine Federacije BiH", broj 23/13);
25. Pravilnik o bližim uvjetima, načinu, postupku obavljanja metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH", broj 79/13);
26. Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti („Službene novine Federacije BiH", br. 79/13 i 9/14);
27. Pravilnik o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence („Službene novine Federacije BiH", broj 82/13);
28. Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece („Službene novine Federacije BiH", broj 82/13);
29. Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i primijenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju najsloženije oblike specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene djelatnosti na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH", broj 93/13);
30. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći („Službene novine Federacije BiH", br. 98/13, 82/14, 51/17 i 22/19);
31. Pravilnik o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 55/14);
32. Pravilnik o kriterijima za prijem subspecijalizanata („Službene novine Federacije BiH", br. 102/13 i 55/14);
33. Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom („Službene novine Federacije BiH", br. 104/13, 16/14 i 66/15);
34. Pravilnik o načinu uvođenja novih zdravstvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravstvenih tehnologija („Službene novine Federacije BiH", broj 84/14)
35. Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave („Službene novine Federacije BiH", br. 102/14 i 53/19)
36. Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH", br. 34/13 i 90/13)
37. Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih saradnika u oblasti psihoterapijskog savjetovanja za djecu i adolescente („Službene novine Federacije BiH", broj 7/19)

 

- ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18)


1. Uputstvo o načinu prijave i odjave osiguranih osoba na obavezno zdravstveno osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/00 i 1/03);
2. Uputstvo o postupku izmirenja duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje („Službene novine Federacije BiH", broj 62/06);
3. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/02 i 20/19);
4. Pravilnik o obračunu sredstava u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH", br. 26/03 i 43/04);
5. Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, („Službene novine Federacije BiH", broj 21/09);
6. Odluka o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH", broj 21/09);
7. Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inostranstvo („Službene novine Federacije BiH", br. 93/13, 102/15, 16/19 i 22/19);
8. Uputstvo o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije („Službene novine Federacije BiH", br. 43/14 i 47/15);
9. Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 82/14, 107/14 i 58/18);
10. Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/17).
- Federalni fond solidarnosti
1. Odluka o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim osobama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08 i 52/08);
2. Odluka o kriterijima i načinu korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/02 i 11/05);
3. Odluka o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje osiguravaju usluge zdravstvene zaštite, a finansiraju se iz sredstava federalnog fonda solidarnosti ("Službene novine Federacije BiH, br. 30/02, 55/03, 33/06 i 11/07);
4. Odluka o osiguranju sredstava za rad Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 19/05);
5. Uputstvo o uspostavi Liste čekanja za lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/15 i 23/15).

 

- ZAKON O APOTEKARSKOJ DJELATNOSTI

 

ZAKON O APOTEKARSKOJ DJELATNOSTI

("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10)


1. Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, kao i korištenju lijekova s Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 36/11, 60/12 i 82/14);
2. Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije BiH", br. 42/11, 64/11 i 82/11);
3. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra verificiranih apoteka zdravstvenih ustanova i apoteka u privatnoj praksi za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 10/12);
4. Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo („Službene novine Federacije BiH", broj 41/12);
5. Pravilnik o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH", br. 44/12, 23/13, 27/14 i 36/19);
6. Pravilnik o načinu praćenja potrošnje lijekova („Službene novine Federacije BiH", broj 98/14)
7. Pravilnik o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora („Službene novine Federacije BiH", broj 95/14),
8. Odluka o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/19)
9. Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH", broj 28/18).

 

- ZAKON TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA

 

ZAKON TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEČENJA
(„Službene novine Federacije BiH", br. 75/09 i 95/17)


1. Pravilnik o djelokrugu, načinu rada i sastavu Komisije za transplantacijsku medicinu („Službene novine Federacije BiH", broj 25/10);
2. Pravilnik o prikupljanju, pohranjivanju i upotrebi matičnih ćelija periferne krvi prikupljenih iz izdvojene pupkovine živorođenog djeteta („Službene novine Federacije BiH", broj 65/10);
3. Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije za zdravstvene ustanove za obavljanje eksplantacije, transplantacije tkiva i zdravstvene ustanove koje obavljaju funkciju banke tkiva („Službene novine Federacije BiH", broj 69/12);
4. Pravilnik o postupku prikupljanja, pohranjivanja i upotrebe matičnih ćelija periferne krvi („Službene novine Federacije BiH", br. 69/12 i 37/18);
5. Pravilnik o radu i nadzoru nad zdravstvenim ustanovama ili dijelovima zdravstvenih ustanova s bankama tkiva ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/12);
6. Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje moždane smrti osobe čiji se organi i tkiva mogu uzimati radi presađivanja u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH", br. 59/13 i 42/19);
7. Pravilnik o načinu ostvarivanja saradnje sa srodnim stranim, međunarodnim i međuentitetskim organizacijama u cilju razmjene organa i tkiva radi presađivanja („Službene novine Federacije BiH", broj 101/13);
8. Pravilnik o načinu prikupljanja, čuvanja i saopćavanja ličnih podataka o darovaocima i primaocima organa i tkiva u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH", broj 3/14);
9. Pravilnik o sadržaju obrasca saglasnosti primaoca organa i tkiva u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH", broj 3/14);
10. Pravilnik o sadržaju obrasca saglasnosti živog darovaoca organa i tkiva, te postupku opoziva saglasnosti („Službene novine Federacije BiH", broj 3/14);
11. Pravilnik o postupku obavještavanja o smrti osobe koja može biti potencijalni darovaoc organa i tkiva bolničkog koordinatora sa ciljem koordinacije daljih postupaka („Službene novine Federacije BiH", broj 3/14);
12. Pravilnik o kriterijima za dodjelu organa i tkiva, uvjetima za izbor najprimjerenijeg primaoca, kao i načinu vođenja federalne liste čekanja („Službene novine Federacije BiH", broj 9/14);
13. Pravilnik o kriterijima za testiranje darovaoca u pogledu bolesti koje se mogu prenositi presađivanjem („Službene novine Federacije BiH", br. 9/14 i 35/18);
14. Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumentacije i evidencije obavljenih uzimanja i presađivanja organa i tkiva („Službene novine Federacije BiH", broj 9/14);
15. Pravilnik o standardima sigurnosti i kvaliteta za donaciju, prikupljanje, obradu, čuvanje, skladištenje i distribuciju tkiva i ćelija namijenjenih liječenju („Službene novine Federacije BiH", broj 15/14);
16. Pravilnik o standardima za obezbjeđenje sigurnosti i kvaliteta organa namijenjenih liječenju („Službene novine Federacije BiH", broj 15/14);
17. Pravilnik o načinu i postupku rada koordinatora za uzimanje i presađivanje organa i tkiva („Službene novine Federacije BiH", broj 15/14);
18. Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije zdravstvenih ustanova i laboratorija koje obavljaju transplantacijsku djelatnost („Službene novine Federacije BiH", br. 21/14 i 22/16);
19. Pravilnik o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva („Službene novine Federacije BiH" broj 21/18);
20. Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u oblasti primjene tkiva i ćelija, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja te sadržaju i obliku obrasca godišnjeg izvještaja („Službene novine Federacije BiH", broj 9/19);
21. Pravilnik o načinu izvještavanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvještavanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja organa u svrhu liječenja („Službene novine Federacije BiH", broj 9/19).

 

- ZAKON O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA

 

ZAKON O KRVI I KRVNIM SASTOJCIMA
("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10)


1. Pravilnik o bližim uvjetima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra koje moraju ispunjavati transfuzijski centar i odsjek za transfuziju („Službene novine Federacije BiH", broj 29/11);
2. Pravilnik o edukaciji u oblasti transfuzijske medicine za medicinske sestre/tehničare i laboratorijske tehničare („Službene novine Federacije BiH", broj 29/11);
3. Pravilnik o osiguranju kvaliteta i sigurnosti krvi i krvnih sastojaka ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/11);
4. Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/11 i 79/14);
5. Pravilnik o sistemu praćenja krvi i krvnih sastojaka i ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/11).

 

- ZAKON O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM

 

ZAKON O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/18)

 

- ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

 

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05)


1. Pravilnik o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi („Službene novine Federacije BiH", broj 22/19);
2. Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2019. godini („Službene novine Federacije BiH", broj 26/19);
3. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnila („Službene novine Federacije BiH", broj 10/08);
4. Naredba o uspostavi mreže koordinatora u FBiH a radi provođenja općih i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od sindroma stečenog nedostatka imuniteta (SIDA/AIDS) ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/03);
5. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom („Službene novine Federacije BiH", br. 20/08 i 39/14);
6. Pravilnik o načinu prijavljivanja HIV/AIDS-a u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj 36/09);4
7. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Službene novine Federacije BiH", broj 84/10);
8. Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
9. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju laboratorijsko ispitivanje uzročnika zarazne bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjeru (verifikaciju) laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi utvrđivanja dijagnoze ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
10. Pravilnik o načinu vođenja evidencija o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/12);
11. Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/16);
12. Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/16).

4 Ispravka – broj: 06-37-6379/09 od 02.08.2009.godine, objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 55/09.

 

- ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

 

ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA
("Službene novine Federacije BiH", br. 37/01, 40/02, 52/11 i 14/13)


1. Pravilnik o organizaciji i radu komisija za zaštitu osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/01);
2. Uputstvo o sadržaju obrazaca u provedbi Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/01);
3. Pravilnik o izboru, organizaciji i radu Komisije za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 44/13);
4. Rješenje kojim se imenuje Komisija za praćenje zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/18).

 

- ZAKON O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA

 

ZAKON O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA PACIJENATA
(„Službene novine Federacije BiH", broj 40/10)


1. Pravilnik o postupku i načinu rada liječničkog konzilija („Službene novine Federacije BiH", broj 55/13);
2. Pravilnik o obrascu saglasnosti, odnosno pristanka pacijenta na predloženu medinsku mjeru, te obrascu izjave o odbijanju pojedine medicinske mjere („Službene novine Federacije BiH", broj 95/13).

 

- ZAKON O SESTRINSTVU I PRIMALJSTVU

 

ZAKON O SESTRINSTVU I PRIMALJSTVU („Službene novine Federacije BiH", broj 43/13)


1. Pravilnik o dodatnoj edukaciji medicinskih sestara-tehničara iz okupacione terapije u mentalnom zdravlju („Službene novine Federacije BiH", broj 99/15)

 

- ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVEŽNIH NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPOTREBE ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94)


1. Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet („Službeni list R BiH", br. 2/92 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 36/05, 35/13 i 96/17);
2. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine Federacije BiH", br. 7/04, 45/04, 2/13 i 96/17);
3. Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokrivanje troškova ispitivanja i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvoze u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03).

 

- ZAKON O LIJEKOVIMA

 

ZAKON O LIJEKOVIMA
(„Službene novine Federacije BiH", broj 109/12)


1. Pravilnik o dobroj transportnoj i skladišnoj praksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/02);5
2. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/02);
3. Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02, 50/02, 15/06 i 9/08), i to u dijelu maloprodajne marže lijekova;
4. Pravilnik o ispunjavanju uvjeta prostora, opreme i kadra za čuvanje lijekova u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH", broj 38/03);
5. Pravilnik o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladišta („Službene novine Federacije BiH", broj 45/03 i 10/05);
6. Pravilnik o medicinskim pomagalima („Službene novine Federacije BiH", br. 58/06 i 24/07) u dijelu koji se odnosi na proizvodnju medicinskih pomagala;
7. Pravilnik o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati proizvođači lijekova, kao i postupak njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH", broj 37/05);
8. Pravilnik o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova („Službene novine Federacije BiH", br. 45/13 i 7/19);
9. Pravilnik o kriterijima za angažiranje stručnih institucija/stručnjaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za izradu farmakoekonomskih parametara i drugih stručnih analiza i mišljenja („Službene novine Federacije BiH", broj 55/13);
10. Pravilnik o uvjetima i načinu uvoza lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet („Službene novine Federacije BiH", broj 104/13);
11. Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/19 i 56/19);
12. Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/19);
13. Odluka o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje proizvodnje lijekova i prometa lijekova na veliko pred Federalnim ministarstvom zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15).

 

- ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA

 

ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA
("Službeni glasnik BiH", broj 58/08)


1. Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja troškova za obavljanje poslova Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 70/09);
2. Naredba o uplatnom računu za uplatu troškova predviđenih Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 72/09);
3. Pravilnik o načinu kontrole kvaliteta lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 97/09);
4. Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kvalitetu lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 97/09);
5. Pravilnik o načinu prikupljanja i praćenja neželjenih djelovanja lijekova i medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 97/09);
6. Pravilnik o kliničkom ispitivanju lijeka i medicinskog sredstva ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 4/10);
7. Pravilnik o medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 4/10);
8. Pravilnik o dobroj proizvodnoj praksi (GMP) za lijekove ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 24/10);
9. Pravilnik o načinu oglašavanja lijekova i medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 40/10);
10. Pravilnik o sadržaju i načinu označavanja vanjskog i unutrašnjeg pakovanja lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 40/10 i 36/13);
11. Pravilnik o uvjetima, okolnostima i postupku angažiranja ovlaštenih laboratorija ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 60/10);
12. Odluka o načinu i obimu provođenja/odabira parametara za kontrolu kvaliteta svake serije uvezenog lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 60/10);
13. Pravilnik o čuvanju službene i poslovne tajne (donesen od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva);
14. Pravilnik o načinu provođenja farmaceutsko-inspekcijskog nadzora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11);
15. Pravilnik o zbrinjavanju farmaceutskog otpada ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11);
16. Pravilnik o uvjetima za uvoz lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11);
17. Odluka o postupku pribavljanja dozvole za uvoz rizičnih lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje u promet u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/11);
18. Politika lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 55/11);
19. Pravilnik o polaganju ispita za farmaceutskog inspektora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 59/11) i Odluka o programu i sadržaju ispita za farmaceutskog inspektora;
20. Pravilnik o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 75/11);
21. Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 82/11);
22. Pravilnik o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lijekove ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/12);
23. Pravilnik o praćenju neželjenih pojava vezanih za medicinska sredstva (materiovigilansa medicinskih sredstava), ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/12);
24. Smjernice dobre kliničke prakse u kliničkom ispitivanju ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 19/12);
25. Pravilnik o proizvodnji i prometu na veliko medicinskih sredstava ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 71/12 i Isp.-64/13);
26. Pravilnik o dobroj distributivnoj praksi (GDP) lijekova za humanu upotrebu ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 75/13);
27. Odluka stručnog savjeta o odgađanju primjene ekskluzivnosti podataka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 57/13);
28. Pravilnik o uvjetima za obavljanje prometa lijekova na veliko ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/14);
29. Uputstvo o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja Bosne i Hercegovine ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom;
30. Pravilnik o načinu i postupku razvrstavanja lijekova ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 69/14);
31. Pravilnik o uvjetima za proizvodnju lijeka ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 73/14)

 

- ZAKON O SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA

 

ZAKON O SPRJEČAVANJU I SUZBIJANJU ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA
("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 8/06)


1. Odluka o određivanju međunarodnih graničnih prelaza za prekogranični promet supstanci i biljaka iz tabele II, III i IV popisa opojnih droga, psihotropnih suspstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/08);
2. Odluka o dopunama liste opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 103/08);
3. Odluka o dopunama liste opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 51/11);
4. Odluka o osnivanju i imenovanju članova komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 73/07);
5. Odluka o izuzimanju preparata od primjene kontrolnih mijera ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 20/10);
6. Sigurnosni uvjeti za izdavanje dozvole za proizvodnju i promet opojnih droga i psihotropnih tvari ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 69/13).

 

- ZAKON O SISTEMU POBOLJŠANJA KVALITETE, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU

 

ZAKON O SISTEMU POBOLJŠANJA KVALITETE, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU ("Službene novine Federacije BiH", br. 59/05 i 52/11)


1. Odluka o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05);
2. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 94/07);
3. Pravilnik o bližim kriterijima za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 79/13, 19/17 i 28/18).

 

- ZAKON O OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANSKIH PRERAĐEVINA

 

ZAKON O OGRANIČENOJ UPOTREBI DUHANSKIH PRERAĐEVINA
("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 35/98, 11/99 i 50/11)


1. Pravilnik o označavanju pakovanja duhanskih prerađevina („Službene novine Federacije BiH", broj 57/11)

 

- ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA

 

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA
(„Službene novine Federacije BiH", broj 37/12)


1. Pravilnik o definiciji arhitekture zdravstveno-informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite („Službene novine Federacije BiH", broj 82/13)
2. Pravilnik o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/18)
3. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja individualnih izvještajnih obrazaca i drugih pomoćnih obrazaca za vođenje evidencija ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/18)
4. Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja, kao i obliku i formi zbirnih izvještajnih obrazaca ("Službene novine Federacije BiH", broj 61/18).

 

- ZAKON O PROMETU OTROVA

 

ZAKON O PROMETU OTROVA
("Službeni list RBiH", broj 2/92 i 13/94)


1. Pravilnik o tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova ("Službene list RBiH", br. 2/92 i 13/94);
2. Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada koje se bave prometom otrova ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/07);
3. Rješenje o utvrđivanju Liste otrova koji se mogu stavljati u promet u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/08);
4. Odluka Vlade Federacije BiH o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje i upotrebe određenih opasnih industrijskih hemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/16 i 47/19);
5. Odluka Vlade Federacije BiH o postupku utvrđivanja uvjeta za promet i upotrebu otrova pred Federalnim ministarstvom zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/16).

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15