Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 23. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

15.08.2022

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 18. redovne i 18. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;


2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-30.06.2022.god;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju


3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o kupovini roba za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i KDRR


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa V Ugovora o namjenskom depozitu između Vlade Tuzlanskog kantona I Razvojne banke FBiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022.godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" Skupštini Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Služba skupštine Tuzlanskog kantona


6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava općinama Sapna i Čelić, opštini Osmaci i Gradu Zvornik sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih osoba" (4 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" (3 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima radnika u JU Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić